Inspektor nadzoru ds. sanitarnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia”

w Krakowie

poszukuje pracownika na stanowisko:

 

INSPEKTOR NADZORU DS. SANITARNYCH

 (SANITARNYCH, HYDRAULICZNYCH, INSTALACYJNYCH)

 

Zakres obowiązków :

Praca na stanowisku polega między innymi na:

kontroli i przeglądach stanu technicznego budynków (roczne i pięcioletnie) ,

prowadzeniu Książki Obiektów Budowlanych,

opracowaniu planów rzeczowo-finansowych w oparciu o przeglądy techniczne obiektów w zakresie sanitarnym,

sporządzaniu Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych STWIOR do przetargów w zakresie instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych,

udziale w komisjach przetargowych i naliczaniu wadiów i zwalniania kaucji na zabezpieczenie należytego wykonania robót remontowych,

uczestnictwo w  sporządzaniu umów na roboty sanitarne,

przyjmowanie zgłoszeń usterek sanitarnych,

nadzorze inwestorskim nad realizacją robót, odbiorze robót,

kontroli kosztorysów i wykonania robót, akceptowanie faktur za wykonane prace remontowe,

egzekwowaniu usuwania usterek od Wykonawców,

kontroli terminowości wykonywania prac remontowych,

wnioskowaniu o naliczanie kar umownych dla Wykonawców za opóźnienia,

opiniowaniu remontów wykonywanych przez lokatorów, prowadzeniu korespondencji w zakresie robót sanitarnych,

korespondencji i współpracy z Radami Mieszkańców Nieruchomości.

 

Oczekiwania wobec kandydata:

Wykształcenie techniczne,

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych,

Uprawnienia w zakresie instalacji gazowych mile widziane,

Świadectwo kwalifikacyjne do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci – DOZÓR DOZORU,

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej PIIB,

Doświadczenie na podobnym stanowisku,

Komunikatywność,

Umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach,

Uczciwość i odpowiedzialność,

Znajomość prawa spółdzielczego i zasad funkcjonowania Spółdzielni,

Znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami,

Dobra znajomość obsługi komputera z zakresie pakietu Office, dobra znajomość programów do kosztorysowania.

 

Oferujemy:

Zatrudnienie na umowę o pracę

Grafik pracy zgodny z Regulaminem Pracy Spółdzielni

 

Zgłaszanie kandydatów:

CV oraz zgodę kandydata należy składać w Sekretariacie Spółdzielni do dnia  22.08.2019.