INSPEKTOR NADZORU DS. SANITARNYCH

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia”
w Krakowie
poszukuje pracownika na stanowisko:

INSPEKTOR NADZORU DS. SANITARNYCH
(sanitarnych, hydraulicznych, instalacyjnych)

Zakres obowiązków :

Praca na stanowisku polega między innymi na:
kontroli i przeglądach stanu technicznego budynków (roczne i pięcioletnie) ,
prowadzeniu Książki Obiektów Budowlanych,
opracowaniu planów rzeczowo-finansowych w oparciu o przeglądy techniczne obiektów w zakresie sanitarnym,
sporządzaniu Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych STWIOR do przetargów w zakresie instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych,
udziale w komisjach przetargowych i naliczaniu wadiów i zwalniania kaucji na zabezpieczenie należytego wykonania robót remontowych,
uczestnictwo w sporządzaniu umów na roboty sanitarne,
przyjmowanie zgłoszeń usterek sanitarnych,
nadzorze inwestorskim nad realizacją robót, odbiorze robót,
kontroli kosztorysów i wykonania robót, akceptowanie faktur za wykonane prace remontowe,
egzekwowaniu usuwania usterek od Wykonawców,
kontroli terminowości wykonywania prac remontowych,
wnioskowaniu o naliczanie kar umownych dla Wykonawców za opóźnienia,
opiniowaniu remontów wykonywanych przez lokatorów, prowadzeniu korespondencji w zakresie robót sanitarnych,
korespondencji i współpracy z Radami Mieszkańców Nieruchomości.

Oczekiwania wobec kandydata:

Wykształcenie techniczne,
Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych,
Uprawnienia w zakresie instalacji gazowych mile widziane,
Świadectwo kwalifikacyjne do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci – DOZÓR,
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej PIIB,
Doświadczenie na podobnym stanowisku,
Komunikatywność,
Umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
Uczciwość i odpowiedzialność,
Znajomość prawa spółdzielczego i zasad funkcjonowania Spółdzielni,
Znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami,
Dobra znajomość obsługi komputera z zakresie pakietu Office, dobra znajomość programów do kosztorysowania.

Oferujemy:

Zatrudnienie na umowę o pracę
Grafik pracy zgodny z Regulaminem Pracy Spółdzielni

Zgłaszanie kandydatów:

CV oraz zgodę kandydata należy składać w Sekretariacie Spółdzielni.

ZGODA KANDYDATA DO PRACY:

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb procesów rekrutacji przez Spółdzielnię Mieszkaniową Oświecenia z siedzibą w Krakowie adres: os. Oświecenia 45, 31-636 Kraków w celu obecnych i przyszłych naborów do pracy przez okres pięciu lat.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Zgody

pdf
Pobierz

Zgoda kandydata do pracy

Rozmiar : 255.20 kb