Badanie sprawozdania finansowego -zaproszenie do składania ofert.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” w Krakowie os. Oświecenia 45 zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni  za rok obrotowy 2019 i 2020.

Oferta powinna zawierać, co najmniej:

Charakterystykę działalności oferenta, w tym:

  • informację o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z podaniem numeru ewidencyjnego,
  • datę rozpoczęcia działalności,
  • liczbę zbadanych sprawozdań finansowych ogółem, w tym sprawozdań spółdzielni mieszkaniowych w ostatnich

Przewidywany przebieg badania:

  • harmonogram badania sprawozdania finansowego,
  • termin jego zakończenia,
  • prognozowaną ilość roboczogodzin w siedzibie Spółdzielni,
  • dane dotyczące biegłych rewidentów przewidywanych do wykonania usługi.

Cenę za wykonanie badania sprawozdania finansowego obejmującą pełny zakres usługi (m.in. jazdy/noclegi biegłych rewidentów, prezentację raportu na posiedzeniu Rady Nadzorczej i Walnym Zgromadzeniu).

Pisemne oferty w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z napisem „Badanie Sprawozdania Finansowego za  rok obrotowy 2019 i 2020 .”  należy dostarczyć w terminie do dnia 11.10.2019 r. do godz. 12ͦ⁰⁰ do siedziby Spółdzielni.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub  jej odrzucenia bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 12 647 07 08.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub jej odrzucenia bez podania przyczyny.