Konkurs na najem garażu nr. 80 o pow. 23,74 m2 położonego w garażu wielostanowiskowym os. Oświecenia 48

Kraków 05.09.2019 r.

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” z siedzibą, w Krakowie, os. Oświecenia 45 informuje, że posiada do wynajmu garaż nr 80 o pow. 23,74 m2 położone w garażu wielostanowiskowym os. Oświecenia 48.

W konkursie na najem w/w lokalu użytkowego mogą wziąć udział zarówno członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświecenia” w Krakowie jak i osoby nie będące członkami Spółdzielni. Pierwszeństwo najmu przysługuje członkom Spółdzielni zamieszkałym w nieruchomości os. Oświecenia nr 46, 46a, 47 i 48.

Warunki wynajmu:

  1. cena wywoławcza stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej – 15,50 zł netto;
  2. w związku z zawarciem umowy najmu najemca będzie także obowiązany do uiszczenia kaucji w kwocie 1.000,00zł.

Oferty pisemne można składać w sekretariacie SM Oświecenia, pok. nr 11, os. Oświecenia 45, 31-636 Kraków w terminie do dnia 25.09.2019 r.:

  • do godz. 1100 – członkowie SM „Oświecenia” w Krakowie,
  • do godz. 1200 – osoby nie będące członkami Spółdzielni.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach umieszczając dane oferenta oraz adres lokalu którego dotyczy oferta. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłata wadium w wysokości 500,00 zł na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. nr 40 1020 2906 0000 1202 0013 8081, kserokopię przelewu należy dołączyć do składanej oferty.

Oferta winna zawierać:

  1. proponowaną stawkę czynszu netto za 1 m2 powierzchni użytkowej garażu;
  2. imię i nazwisko oferenta, adres do doręczeń, nr telefonu do kontaktu;
  3. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami konkursu;
  4. dowód wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert;

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z projektem umowy najmu i treścią regulaminu najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, miejsc postojowych, garaży, powierzchni oraz gruntów w SM „Oświecenia” w Krakowie.

Garaż można oglądać po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu – pod nr 12 647-05-65.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w każdym czasie bez podania przyczyn.