Praca Spółdzielni w Wielki Piątek

Szanowni Mieszkańcy,

w dniu 02.04.2021 r. (najbliższy piątek), Wielki Piątek, Spółdzielnia będzie nieczynna. Pracownicy Spółdzielni będą w tym dniu na urlopach. Jednak w celu zagwarantowania mieszkańcom podstawowych usług realizowanych przez Spółdzielnię, grupa konserwatorów oraz gospodarze budynków będą pracować normalnie.

UWAGA: Awarie elektryczne, wod.kan., gaz., c.o. należy zgłaszać na telefon dyżurny: 693-932-111.Praca-w-Wielki-Piatek-skan

Usuńmy wraki samochodów

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Oświecenia” we współpracy z Zarządem Dzielnicy XV Mistrzejowice oraz jej Przewodniczącym Markiem Hohenauerem uruchomiła akcję, której celem jest usunięcie wraków z okolic nieruchomości należących do naszej Spółdzielni. 

Po własnych inwentaryzacjach oraz wiadomościach, które otrzymaliśmy zrobiliśmy listę samochodów, które od miesięcy stoją nieużytkowane i zgłaszamy je na bieżąco do służb miejskich w celu ich usunięcia. Bardzo doceniamy każdą taką informację zgłoszoną przez mieszkańców i jesteśmy pewni, że przy takiej współpracy jesteśmy w stanie zwolnić jak największą liczbę miejsc parkingowych.

Dlatego prosimy o Państwa pomoc i zgłaszanie do nas wraków poprzez formularz poniżej lub na maila projekty@oswiecenia.pl.

Będziemy wdzięczni za każdą informację.

Kiedy samochód można uznać za wrak?

Zgodnie z art. 50a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym samochód może zostać usunięty, gdy:

 • nie posiada tablicy rejestracyjnej,
 • nie posiada aktualnych badań technicznych w dowodzie rejestracyjnym,
 • nie posiada aktualnej polisy OC,
 • uszkodzone urządzenia, karoseria lub wyposażenie pojazdu (np. w wyniku kolizji, wypadku drogowego),
 • nie posiada kilku elementów, np.: drzwi (ich zamknięć), szyb, kół, opon, świateł,
 • ma zdewastowane lub zdekompletowane wnętrze pojazdu (wybite szyby, brak powietrza w kołach, zniszczone wnętrze),
 • wyciekają płyny eksploatacyjne (stwarzają one zagrożenie dla ludzi lub środowiska).

Gdzie zgłosić wrak?

Administratorom naszej Spółdzielni (12 647 05 65, 12 642 53 21 lub pokój nr 2, os. Oświecenia 40), poprzez formularz (https://www.oswiecenia.pl/zglos-wrak) lub bezpośrednio do Straży Miejskiej.

Kto usuwa wraki?

Wraki może usunąć Straż Miejska lub Policja, w sytuacji gdy nie ma formacji Straży Miejskiej.

Jak wygląda proces usunięcia wraku?

 1. Po zlokalizowaniu wraku należy zgłosić miejsce, gdzie znajduje się porzucone auto administratorom naszej Spółdzielni (12 647 05 65, 12 642 53 21 lub pokój nr 2, os. Oświecenia 40), poprzez formularz (https://www.oswiecenia.pl/zglos-wrak) lub bezpośrednio do Straży Miejskiej.
 2. Po przyjęciu zgłoszenia strażnicy miejscy zrobią wizję lokalną oraz sprawdzą stan samochodu. 
 3. Jeśli samochód będzie kwalifikował się jako wrak, wtedy zaczną ustalać właściciela pojazdu oraz jego miejsce zamieszkania.
 4. Jeśli uda się namierzyć właściciela, dostaje on wezwanie od Straży Miejskiej, a na aucie pojawia się informacja o procedurze.
 5. Jeśli właściciel nie usunie swojego pojazdu do 14 dni, strażnicy mogą wtedy zlecić odholowanie wraku.

Ile trwa usunięcie wraku?

Od zgłoszenia położenia potencjalnego wraku może potrwać nawet do około miesiąca czasu. 

Z jakich dróg można usunąć pojazd?

Z drogi publicznej, strefy ruchu oraz strefy zamieszkania można usunąć pojazdy, których stan wskazuje, że nie są użytkowane oraz nie mają tablic rejestracyjnych.

Z drogi wewnętrznej można usunąć pojazd tylko wtedy, gdy stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa osób, czyli np. posiadają wystające ostre elementy, rozbite szyby.
W sytuacji gdy pojazd znajduje się na drodze wewnętrznej i nie stanowi zagrożenia nie ma podstaw do jego usunięcia. Strażnicy miejscy rozmawiają wtedy z właścicielem pojazdu prosząc go o doprowadzenie auta do stanu używalności lub usunięcie go z tego miejsca.

Co dzieje się z pojazdami po odholowaniu?

Pojazdy nieużytkowane po odholowaniu trafiają na parking miejski. Wszystkie koszty odholowania jak i koszty postoju na płatnym parkingu ponosi właściciel.  Pojazd nieodebrany przez uprawnioną osobę w terminie 6 miesięcy od dnia jego usunięcia, uznawany jest za porzucony z zamiarem wyzbycia się i wówczas  przechodzi na własność gminy.

Najem miejsc utwardzonych na terenie zespołu garaży Enklawa A na os. Oświecenia

Adres:

zespół garaży Enklawa A na os. Oświecenia

Termin składania ofert:

01.04.2021 r.

do godz. 10°° – członkowie SM „Oświecenia” w Krakowie
do godz. 11°° – osoby nie będące członkami Spółdzielni


OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” z siedzibą, w Krakowie, os. Oświecenia 45 ogłasza konkurs pisemny na najem miejsc utwardzonych, na terenie zespołu garaży Enklawa A na os. Oświecenia w Krakowie.

Warunki wynajmu:

 1. cena wywoławcza jednego miejsca utwardzonego wynosi – 121,95 zł netto (150,00 zł brutto);
 2. w związku z zawarciem umowy najmu najemca zobowiązany będzie do wpłacenia kaucji w wysokości : 300 zł.
 3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłata wadium w wysokości 100,00 zł na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. nr 40 1020 2906 0000 1202 0013 8081 (kserokopię przelewu należy dołączyć do składanej oferty).

Spółdzielnia zwraca wadium uczestnikom konkursu, których oferty nie zostały wybrane jako najkorzystniejsze, niezwłocznie po zawarciu umowy najmu.

W przypadku nie zawarcia umowy przez najemcę wybranego w drodze konkursu w terminie wyznaczonym w zawiadomieniu, Spółdzielnia może odstąpić od zawarcia umowy najmu, a kwota wadium przepada na rzecz Spółdzielni.

W konkursie na najem miejsc utwardzonych mogą wziąć udział członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświecenia” w Krakowie oraz osoby nie będące członkami Spółdzielni. Pierwszeństwo najmu przysługuje członkom Spółdzielni.

Oferta winna zawierać:

 1. imię i nazwisko (nazwę) oferenta, adres do doręczeń, adres firmy, nr telefonu do kontaktu, NIP;
 2. proponowaną cenę czynszu w złotych netto jednego miejsca utwardzonego;
 3. dowód wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert;
 4. pisemne oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami konkursu oraz zobowiązaniu do zapłaty kaucji w kwocie 300 zł;

Przedmiot najmu można oglądać po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu – pod nr tel.12/ 647-05-65.

Oferty prosimy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na najem miejsca utwardzonego na terenie zespołu garaży Enklawa A” na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia”, 31-636 Kraków, os. Oświecenia 45, pokój nr 11, do dnia 01.04.2021r. w następujących godzinach:

do godz. 10°° – członkowie SM „Oświecenia” w Krakowie

do godz. 11°° – osoby nie będące członkami Spółdzielni

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z projektem umowy najmu i treścią regulaminu najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, miejsc postojowych, garaży, powierzchni oraz gruntów w SM „Oświecenia” w Krakowie.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny.

Dokumenty przetargowe dostępne w sytemie e-czynsze

Drodzy Mieszkańcy,
Spółdzielnia chce kontynuować politykę pełnej transparentności w odniesieniu do jej członków. Stąd rozpoczęliśmy pracę nad nową stroną internetową Spółdzielni, w tym nową organizacją dokumentów. Pliki dotyczące zakończonych oraz aktualnych przetargów zostały przeniesione do systemu e-czynsze, dostępnego pod linkiem: www.oswiecenia.pl/e-czynsze. Materiały dotyczące przetargów znajdują się po lewej stronie w zakładce “e-BOK” oraz “Dokumenty”. Dokumenty będą stale dostępne w systemie i na bieżąco aktualizowane. Informacje przetargowe są przydzielone do budynków, których dane przetargi dotyczą, a przetargi ogólne (np. pielęgnacja zieleni) są dostępne dla wszystkich nieruchomości.

Zarząd SM “Oświecenia” w Krakowie

Zmiany w przeglądach corocznej kontroli stanu technicznego obiektów ze względu na restrykcje

Szanowni Mieszkańcy.

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Oświecenia” uprzejmie informuje, że ze względu na ogłoszone obostrzenia epidemiczne, przeglądy corocznej kontroli stanu technicznego obiektów w zasobach Spółdzielni, w których funkcjonują Rady Mieszkańców Nieruchomości, zostaną przeprowadzone po dniu 09.04.2021 r.

Informacje o planowanych terminach kontroli będą przekazane przedstawicielom Rad Mieszkańców Nieruchomości z około 7-dniowym wyprzedzeniem.  

Zmiany w okresowych przeglądach instalacji gazowej w roku 2021 ze względu na restrykcje

Szanowni Mieszkańcy.

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Oświecenia” uprzejmie informuje, że ze względu na ogłoszone dodatkowe obostrzenia epidemiczne, okresowe przeglądy stanu technicznego i szczelności instalacji gazowej w budynkach Spółdzielni, tj. Oświecenia 13, 14, 15, 16, zaplanowane do wykonania w miesiącu marcu, zostają wstrzymane.

Wykonanie przeglądów w w/w budynkach zostanie wznowione w miesiącu kwietniu (po dniu 09.04.2021 r.). Informacje o terminach będą wywieszone na bramach klatek schodowych.  

Pozostałe przeglądy planowane są zgodnie z harmonogramem, który został zamieszczony na stronie Spółdzielni w dniu 20.01.2021 r.

Harmonogram-kontroli-gazowych-2021

Pismo w sprawie zablokowania planu budowy wyjazdu na ul. Bohomolca

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Oświecenia” w Krakowie działając w interesie swoich członków zamieszkałych na os. Oświecenia zwróciła się prośbą o wsparcie do Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice w sprawie zablokowania budowy wyjazdu z terenu przeznaczonego pod realizację inwestycji pn.: Domosfera II – na ulicę Bohomolca.

W poniższym załączniku znajdują się pisma z korespondencji.

Uchwala-Rady-Dzielnicy-XV