Dlaczego warto zamknąć zsypy?

Na to pytanie możemy odpowiedzieć przez pryzmat nowych zasad gospodarowania odpadami, które mówią m.in. o tym, że jesteśmy zobowiązani do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli „śmieci”.

W przypadku budynków wysokich leje zsypowe służą wyłącznie do transportu odpadów gromadzonych w pojemniku szarym lub czarnym. Pozostałe wysegregowane odpady przeznaczone do pojemnika żółtego, niebieskiego, zielonego i BIO winny być umieszczane przez mieszkańców bezpośrednio w odpowiednich pojemnikach na odpady znajdujące się w komorach zsypowych.

Segregacja śmieci jest naszym obowiązkiem, który co najważniejsze nie tylko korzystnie wpłynie na środowisko, w którym żyjemy, ale również na wysokość opłaty za wywóz śmieci. Jeśli odstąpimy od zbiórki selektywnej, to zgodnie z  Uchwałą Rady Miasta Krakowa opłata wzrośnie z kwoty 23,00 zł na osobę do wysokości 46,00 zł na osobę zamieszkałą w  danej nieruchomości (budynku, budynkach). 

Opłata za śmieci przy zbiórce selektywnejOpłata za śmieci po odstąpieniu od zbiórki selektywnej
23 zł na osobę46 zł na osobę

Mieszkańcy bloków, w których na wniosek większości dysponentów lokali (50% +1 lokali) zdecydowali się na likwidacje i zamknięcie zsypów na piętrach, wysegregowane odpady komunalne umieszczają bezpośrednio do pojemników znajdujących się w komorach zsypowych lub w wyznaczonych miejscach.

Na dzień dzisiejszy leje zsypowe lokali zostały już zamknięte w pięciu budynkach, a pomieszczenia po nich zostały wynajęte mieszkańcom.

Korzyści wynikające z zamknięcia komór zsypowych na piętrach:

 • prawidłowa segregacja pozwoli na uniknięcie kar finansowych ponoszonych przez mieszkańców danej nieruchomości z tytułu nieprawidłowej segregacji odpadów,
 • usunięcie przykrego zapachu na piętrach, klatkach schodowych rozchodzących się do mieszkań,
 • likwidacja głośnych dźwięków spadających odpadów, a w szczególności szklanych butelek,
 • brak kosztów związanych z  utrzymaniem zsypów (sprzątaniem, myciem rur zsypowych, malowaniem itp.),
 • zminimalizowanie zagrożenia związanego z insektami, gryzoniami oraz chorobami przenoszonymi przez nie,
 • lepsze i bardziej efektywne wykorzystanie powierzchni przy ustawianiu nowych i istniejących pojemników w komorach zsypowych,
 • możliwość wynajęcia pomieszczeń zsypowych dla mieszkańców jako dodatkowe pomieszczenia pomocnicze, a należności z tytułu wynajmu pomieszczeń zmniejszą koszty eksploatacyjne budynku.

Wszystkim, którym leży na sercu zamknięcie zsypów we własnym bloku i niedopuszczenie do drastycznego wzrostu opłat za wywóz niesegregowanych śmieci, prosimy o kontakt z Radą Mieszkańców Nieruchomości (jeśli istnieje w danym budynku) lub bezpośrednio z Działem Administracji (12 647 05 65 lub 12 642 53 21).

Najem miejsc utwardzonych na terenie zespołu garaży Enklawa A na os. Oświecenia

Adres:

zespół garaży Enklawa A na os. Oświecenia

Termin składania ofert:

27.01.2021 r.

do godz. 10°° – członkowie SM „Oświecenia” w Krakowie
do godz. 11°° – osoby nie będące członkami Spółdzielni


OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” z siedzibą, w Krakowie, os. Oświecenia 45 ogłasza konkurs pisemny na najem miejsc utwardzonych, na terenie zespołu garaży Enklawa A na os. Oświecenia w Krakowie.

Warunki wynajmu:

 1. cena wywoławcza jednego miejsca utwardzonego wynosi – 121,95 zł netto (150,00 zł brutto);
 2. w związku z zawarciem umowy najmu najemca zobowiązany będzie do wpłacenia kaucji w wysokości : 300 zł.
 3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłata wadium w wysokości 100,00 zł na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. nr 40 1020 2906 0000 1202 0013 8081 (kserokopię przelewu należy dołączyć do składanej oferty).

Spółdzielnia zwraca wadium uczestnikom konkursu, których oferty nie zostały wybrane jako najkorzystniejsze, niezwłocznie po zawarciu umowy najmu.

W przypadku nie zawarcia umowy przez najemcę wybranego w drodze konkursu w terminie wyznaczonym w zawiadomieniu, Spółdzielnia może odstąpić od zawarcia umowy najmu, a kwota wadium przepada na rzecz Spółdzielni.

W konkursie na najem miejsc utwardzonych mogą wziąć udział członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświecenia” w Krakowie oraz osoby nie będące członkami Spółdzielni. Pierwszeństwo najmu przysługuje członkom Spółdzielni.

Oferta winna zawierać:

 1. imię i nazwisko (nazwę) oferenta, adres do doręczeń, adres firmy, nr telefonu do kontaktu, NIP;
 2. proponowaną cenę czynszu w złotych netto jednego miejsca utwardzonego;
 3. dowód wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert;
 4. pisemne oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami konkursu oraz zobowiązaniu do zapłaty kaucji w kwocie 300 zł;

Przedmiot najmu można oglądać po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu – pod nr tel.12/ 647-05-65.

Oferty prosimy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na najem miejsca utwardzonego na terenie zespołu garaży Enklawa A” na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia”, 31-636 Kraków, os. Oświecenia 45, pokój nr 11, do dnia 27.01.2021r. w następujących godzinach:

do godz. 10°° – członkowie SM „Oświecenia” w Krakowie

do godz. 11°° – osoby nie będące członkami Spółdzielni

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z projektem umowy najmu i treścią regulaminu najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, miejsc postojowych, garaży, powierzchni oraz gruntów w SM „Oświecenia” w Krakowie.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny.

Harmonogram odbioru drzewek świątecznych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” w Krakowie informuje, że od dnia 11.01.2021 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie rozpoczęło zbiórkę choinek.

W miesiącu styczniu i lutym choinki będą odbierane zgodnie z poniższym harmonogramem.

Prosimy o wystawianie choinek w/w terminach przy altanach śmietnikowych, komorach zsypowych dzień przed terminem odbioru.

Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 31 (53,45 m2) na os. Piastów 41

Adres:

os. Piastów 41

Licytacja:

28.01.2020 r. o godz. 12°°


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” w Krakowie

OGŁASZA

przetarg ustny nieograniczony (licytacja)

dotyczący ustanowienia i przeniesienia prawa odrębnej własności

lokalu mieszkalnego nr 31 położonego na os. Piastów 41 w Krakowie.

Lokal mieszkalny nr 31 o powierzchni 53,45 m² położony jest na I piętrze w sześciopiętrowej części budynku i składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Do mieszkania przynależy piwnica o powierzchni 4,65 m².

Cena wywoławcza w/w lokalu mieszkalnego wynosi: 374 000 zł.

Kwota postąpienia – 2 000 zł.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne poprzez swoich przedstawicieli. W imieniu licytantów mogą działać pełnomocnicy notarialnie upoważnieni w zakresie obejmującym udział w niniejszym postępowaniem przetargowym.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie na konto bankowe Spółdzielni w PKO BP S.A. nr 40 1020 2906 0000 1202 0013 8081 wadium w wysokości: 20 000 zł w terminie do dnia 27.01.2021r. Za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków na konto bankowe Spółdzielni.

Pod numerami telefonu: 12 647 46 06 lub 12 642 51 41 można uzyskać dodatkowe informacje oraz umówić się na oglądanie mieszkania.

Mieszkanie wymaga remontu, którego koszty poniesie nabywca, bez żadnych roszczeń z tego tytułu pod adresem Spółdzielni.

Plan mieszkania można pobrać poniżej w załączniku.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni na os. Oświecenia 45, pokój nr 11

w dniu 28.01.2021r. o godz. 12°°.

Pozostałe warunki przetargu:

1. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia wylicytowanego lokalu.

2. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w wysokości nominalnej na wskazane przez nich konto bankowe, w terminie do pięciu dni roboczych od zakończenia przetargu.

3. Wygrywający przetarg zobowiązany jest w terminie do 30 dni od dnia przetargu wpłacić wylicytowaną cenę nabycia lokalu, pod rygorem utraty wpłaconego wadium oraz utraty prawa do zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności i przeniesienia własności lokalu w formie aktu notarialnego.

4. Z wygrywającym przetarg Spółdzielnia zawiera w terminie do 14 dni od daty wpływu na konto spółdzielni wylicytowanej kwoty, umowę ustanowienia odrębnej własności lokali i przeniesienia jego własności. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy notarialnej w tym opłaty sądowe ponosi nabywca przy zawieraniu w/w umowy.

5. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca lokalu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i czasie zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności lokali i przeniesienia jego własności, Spółdzielnia może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

6. Osoba wygrywająca przetarg jest zobowiązana do uiszczania opłat za używanie lokalu od dnia zawarcia aktu notarialnego.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w każdym czasie, bez podania przyczyny.

Wywóz odpadów wielkogabarytowych w 2021 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Oświecenia” informuje, że odpady wielkogabarytowe na podstawie otrzymanego harmonogramu z MPO będą wywożone:

w każdy I i III piątek miesiąca

Poniżej podajmy terminy wywozów odpadów wielkogabarytowych od stycznia do czerwca 2021r.:

styczeń15
luty5 i 19
marzec5 i 19
kwiecień2 i 16
maj7 i 21
czerwiec4 i 18

Prosimy o wynoszenie i umieszczanie zbędnych rzeczy przy komorach zsypowych lub obok altan śmietnikowych w dzień poprzedzający wywóz, czyli czwartek.

Ponadto informujemy, że wywóz odpadów wielkogabarytowych w innym terminie niż w/w odbywa się odpłatnie i obciąża daną nieruchomość.

Najem lokalu użytkowego nr 6A (440,49 m2) na os. 2 Pułku Lotniczego

Adres:

os. 2 Pułku Lotniczego 44

Termin składania ofert:

14.01.2021 r. do godz. 13°°


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” z siedzibą w Krakowie, os. Oświecenia 45, ogłasza konkurs na najem lokalu użytkowego nr 6A o łącznej powierzchni 440,49 m2 położonego w budynku mieszkalno – usługowym nr 44 na os. 2 Pułku Lotniczego w Krakowie.

Warunki wynajmu lokali:

 1. Najemca na własny koszt dokona adaptacji pomieszczeń.
 2. Stawka wywoławcza za czynsz najmu wynosi:
 1. za powierzchnię lokalu wynoszącą 227,70 m² usytuowaną na parterze – 30,00 zł netto za 1 m2 plus obowiązujący podatek VAT;
 2. za powierzchnię lokalu wynoszącą 212,79 m² usytuowaną w piwnicy- 15,00 zł netto za 1 m2 plus obowiązujący podatek VAT;
 1. Czas trwania umowy – 10 lat licząc od dnia podpisania umowy lub inny okres do ustalenia;
 2. Lokal dostępny do użytku od 01.03.2021r. ;
 3. Czas przeznaczony na adaptację pomieszczeń – 1 miesiąc od dnia podpisania umowy (w tym czasie czynsz nie będzie pobierany);
 4. Oprócz czynszu najmu Najemca będzie uiszczał opłaty z tytułu korzystania
  z mediów, tj.: woda i ścieki oraz abonament za wodomierz główny;
 5. Najemca zobowiązany jest wpłacić kaucję (zwrotną) w wysokości jednomiesięcznego czynszu w dniu podpisania umowy;
 6. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłata wadium w kwocie 500 zł, które należy wnieść do dnia 13.01.2021r. na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. nr 40 1020 2906 0000 1202 0013 8081 (kserokopię przelewu należy dołączyć do składanej oferty).

Spółdzielnia zwraca wadium uczestnikom konkursu, których oferty nie zostały wybrane jako najkorzystniejsze, niezwłocznie po zawarciu umowy najmu.

W przypadku nie zawarcia umowy przez najemcę wybranego w drodze konkursu w terminie wyznaczonym w zawiadomieniu, Spółdzielnia może odstąpić od zawarcia umowy najmu, a kwota wadium przepada na rzecz Spółdzielni.

W konkursie na najem w/w lokali mogą wziąć udział członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświecenia” w Krakowie oraz osoby nie będące członkami Spółdzielni. Pierwszeństwo najmu przysługuje członkom Spółdzielni

Oferta winna zawierać:

 1. imię i nazwisko (nazwę) oferenta, adres do doręczeń, adres firmy, nr telefonu oraz adres e-mail do kontaktu, NIP;
 2. proponowaną stawkę czynszu najmu netto za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali – odrębnie dla parteru i piwnicy lokalu;
 3. szczegółowy rodzaj działalności, która ma być prowadzona w wynajmowanym lokalu;
 4. pisemne oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami konkursu oraz zobowiązaniu do zapłaty kaucji;
 5. dowód wniesienia wadium ;
 6. w przypadku przedsiębiorców – aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualny wydruk z CEIDG z adnotacją „aktywny”;
 7. oświadczenie (zaświadczenie) stwierdzające, że Oferent nie zalega z płaceniem podatków lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności – dotyczy zarejestrowanych firm lub osób fizycznych,
 8. oświadczenie (zaświadczenie) stwierdzające, że Oferent nie zalega ze składkami na ubezpieczenia społeczne lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności- dotyczy zarejestrowanych firm lub osób fizycznych.

Z projektem umowy najmu oraz regulaminem najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, miejsc postojowych, garaży, powierzchni oraz gruntów w SM „Oświecenia” w Krakowie można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni na os. Oświecenia 45, pokój nr 15.

Lokale można oglądać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu – 12 642-76-80, 12 647-05-65 lub 12 642-53-21. Informacje dodatkowe o konkursie można uzyskać pod nr tel. 12 647 46 06.

Oferty prosimy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na najem lokalu użytkowego nr 6A na os. 2 Pułku Lotniczego 44 w Krakowie” na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia”, 31-636 Kraków, os. Oświecenia 45, pokój nr 11, do dnia 14.01.2021r. w następujących godzinach :

do godz. 10°° – członkowie SM „Oświecenia” w Krakowie

do godz. 11°° – osoby nie będące członkami Spółdzielni

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny.

Usługi koszenia i grabienia terenów zielonych oraz zebrania i wywozu masy zielonej

Adres:

zasoby SM “Oświecenia”

Termin składania ofert:

05.01.2021 r. do godz. 13°°


PRZETARG

na usługi koszenia i grabienia terenów zielonych oraz zebrania i wywozu masy zielonej
w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „OŚWIECENIA” w Krakowie w 2021 r.

Szczegółowe warunki przetargu określone są w materiałach przetargowych, które mogą być udostępnione drogą elektroniczną (e-mail).

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 12 647 – 46 – 06.

Oferty należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach w siedzibie Spółdzielni os. Oświecenia 45 pok. 11 do dnia 05.01.2021r. do godz. 13°°.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny.

Najem miejsc postojowych na os. 2 Pułku Lotniczego

Adres:

os. 2 Pułku Lotniczego

Termin składania ofert:

05.01.2021 r.

do godz. 10°° – członkowie SM „Oświecenia” w Krakowie
do godz. 11°° – osoby nie będące członkami Spółdzielni


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” z siedzibą w Krakowie, os. Oświecenia 45 ogłasza konkurs pisemny na najem miejsc postojowych na terenie działki nr 284/6 stanowiącej mienie Spółdzielni na os. 2 Pułku Lotniczego w Krakowie.

Warunki wynajmu:

 1. cena wywoławcza jednego miejsca postojowego wynosi – 165 zł netto (202,95 zł brutto);
 2. w związku z zawarciem umowy najmu najemca zobowiązany będzie do wpłacenia kaucji w wysokości : 200 zł.
 3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłata wadium w wysokości 100,00 zł na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. nr 40 1020 2906 0000 1202 0013 8081 (kserokopię przelewu należy dołączyć do składanej oferty).

Spółdzielnia zwraca wadium uczestnikom konkursu, których oferty nie zostały wybrane jako najkorzystniejsze, niezwłocznie po zawarciu umowy najmu

W przypadku nie zawarcia umowy przez najemcę wybranego w drodze konkursu w terminie wyznaczonym w zawiadomieniu, Spółdzielnia może odstąpić od zawarcia umowy najmu, a kwota wadium przepada na rzecz Spółdzielni.

W konkursie na najem miejsc postojowych mogą wziąć udział członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświecenia” w Krakowie oraz osoby nie będące członkami Spółdzielni. Pierwszeństwo najmu przysługuje członkom Spółdzielni.

Oferta winna zawierać:

 1. imię i nazwisko (nazwę) oferenta, adres do doręczeń, adres firmy, nr telefonu do kontaktu, NIP;
 2. proponowaną cenę czynszu w złotych netto jednego miejsca postojowego;
 3. dowód wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert;
 4. pisemne oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami konkursu oraz zobowiązaniu do zapłaty kaucji w kwocie 200 zł;

Przedmiot najmu można oglądać po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu – pod nr tel.12/ 647-05-65.

Oferty prosimy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na najem miejsca postojowego na os. 2 Pułku Lotniczego” na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia”, 31-636 Kraków, os. Oświecenia 45, pokój nr 11, do dnia 05.01.2021r. w następujących godzinach:

do godz. 10°° – członkowie SM „Oświecenia” w Krakowie

do godz. 11°° – osoby nie będące członkami Spółdzielni

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z projektem umowy najmu i treścią regulaminu najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, miejsc postojowych, garaży, powierzchni oraz gruntów w SM „Oświecenia” w Krakowie.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny.

Najem miejsc utwardzonych na terenie zespołu garaży Enklawa A na os. Oświecenia

Adres:

zespół garaży Enklawa A na os. Oświecenia

Termin składania ofert:

05.01.2021 r.

do godz. 10°° – członkowie SM „Oświecenia” w Krakowie
do godz. 11°° – osoby nie będące członkami Spółdzielni


OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” z siedzibą, w Krakowie, os. Oświecenia 45 ogłasza konkurs pisemny na najem miejsc utwardzonych, na terenie zespołu garaży Enklawa A na os. Oświecenia w Krakowie.

Warunki wynajmu:

 1. cena wywoławcza jednego miejsca utwardzonego wynosi – 121,95 zł netto (150,00 zł brutto);
 2. w związku z zawarciem umowy najmu najemca zobowiązany będzie do wpłacenia kaucji w wysokości : 300 zł.
 3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłata wadium w wysokości 100,00 zł na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. nr 40 1020 2906 0000 1202 0013 8081 (kserokopię przelewu należy dołączyć do składanej oferty).

Spółdzielnia zwraca wadium uczestnikom konkursu, których oferty nie zostały wybrane jako najkorzystniejsze, niezwłocznie po zawarciu umowy najmu.

W przypadku nie zawarcia umowy przez najemcę wybranego w drodze konkursu w terminie wyznaczonym w zawiadomieniu, Spółdzielnia może odstąpić od zawarcia umowy najmu, a kwota wadium przepada na rzecz Spółdzielni.

W konkursie na najem miejsc utwardzonych mogą wziąć udział członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświecenia” w Krakowie oraz osoby nie będące członkami Spółdzielni. Pierwszeństwo najmu przysługuje członkom Spółdzielni.

Oferta winna zawierać:

 1. imię i nazwisko (nazwę) oferenta, adres do doręczeń, adres firmy, nr telefonu do kontaktu, NIP;
 2. proponowaną cenę czynszu w złotych netto jednego miejsca utwardzonego;
 3. dowód wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert;
 4. pisemne oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami konkursu oraz zobowiązaniu do zapłaty kaucji w kwocie 300 zł;

Przedmiot najmu można oglądać po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu – pod nr tel.12/ 647-05-65.

Oferty prosimy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na najem miejsca utwardzonego na terenie zespołu garaży Enklawa A” na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia”, 31-636 Kraków, os. Oświecenia 45, pokój nr 11, do dnia 05.01.2021r. w następujących godzinach:

do godz. 10°° – członkowie SM „Oświecenia” w Krakowie

do godz. 11°° – osoby nie będące członkami Spółdzielni

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z projektem umowy najmu i treścią regulaminu najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, miejsc postojowych, garaży, powierzchni oraz gruntów w SM „Oświecenia” w Krakowie.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny.