Zastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Eksploatacyjnych

RADA NADZORCZA Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświecenia” w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko:

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Eksploatacyjnych

Wymagania ogólne wobec kandydatów:

 • Wykształcenie wyższe
 • Co najmniej 10 letni staż pracy, w tym 5 letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej PIIB
 • Znajomość prawa spółdzielczego i zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych
 • Znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami
 • Dobra znajomość obsługi komputera, w szczególności: Word i Excel, oraz znajomość programów do kosztorysowania
 • Znajomość zagadnień prawa pracy
 • Nastawienie pro klienckie i umiejętność komunikacji oraz budowania dobrych relacji
  z mieszkańcami
 • Umiejętność kierowania zespołami ludzkimi
 • Umiejętność zarządzania i podejmowania szybkich decyzji
 • Oświadczenie o niekaralności
 • Oświadczenie o zdolności do pracy na stanowisku kierowniczym (potwierdzenie tej zdolności orzeczeniem lekarskim w razie wyboru na stanowisko)
 • oświadczenie o nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświecenia” w Krakowie oraz stosowanie się do art. 57 ustawy o prawie spółdzielczym, brak pokrewieństwa i powinowactwa w stosunku do członków Rady Nadzorczej
 • zgody RODO kandydatów do pracy, dot. danych osobowych, kontaktu, oraz zapoznanie się z klauzulą informacyjną

Preferowane dodatkowe wymagania:

 • umiejętność tworzenia i wdrażania programów restrukturyzacyjnych
 • podstawowa znajomość ustawy o rachunkowości

Zgłaszanie kandydatów:

 • warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu konkursowym jest złożenie pisemnej oferty w terminie do dnia 16.07.2021 do godz. 12,00
 • ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie bezpośrednio w sekretariacie siedziby Spółdzielni w dni robocze, od poniedziałku do czwartku w godz. 8,00-15,00, w piątki w godz. 8,00 – 12,00 lub przesłać na adres : Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” w Krakowie, os. Oświecenia 45, 31-636 Kraków z dopiskiem:
  „Postępowanie konkursowe na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Eksploatacyjnych, NIE OTWIERAĆ”
 • na kopercie nie umieszcza się danych kandydata
 • w przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty, decyduje faktyczna data wpływu zgłoszenia, a nie data stempla pocztowego

ZGODA KANDYDATA DO PRACY:

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb procesów rekrutacji przez Spółdzielnię Mieszkaniową Oświecenia z siedzibą w Krakowie adres: os. Oświecenia 45, 31-636 Kraków w celu obecnych i przyszłych naborów do pracy przez okres pięciu lat.

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

(data i podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r informuję, iż:

 1. administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Oświecenia z siedzibą w Krakowie, adres: os. Oświecenia 45, 31-636 Kraków nr tel. 12 647 07 08, email sekretariat@oswiecenia.pl
 2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Spółdzielni to: tel. 12-647-07-08
 3. dane przetwarzane są w celu realizacji praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy / rekrutacji, na podstawie prawnej art. 6 1 b i c oraz art. 9 ust. 2 d ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r, oraz art. 221 §1 K.P.,
 4. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami Administratora,
 5. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
 6. każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 7. podanie danych osobowych jest wymogiem umownym / warunkiem zawarcia umowy,
 8. osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania, konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji przez administratora zadań ustawowych i statutowych.

(data i podpis)

Większe bezpieczeństwo pieszych na drodze – nowe prawo o ruchu drogowym

Większe bezpieczeństwo pieszych na drodze – taki cel ma ustawa z dnia 25.02.2021 roku, która weszła w życie z początkiem czerwca. Mówi ona o zmianie ustawy “Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. poz. 463), która wprowadza przepisy zwiększające bezpieczeństwo pieszych na drogach, ujednolica dopuszczalną prędkość na obszarze zabudowanym, a także obliguje kierujących pojazdami do zachowania minimalnego odstępu między pojazdami na autostradach i drogach ekspresowych.

Jakie zmiany nastąpiły?

PIESI:

 • pieszy wchodzący przez przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem, z wyłączeniem tramwaju;
     
 • pieszy wchodzący na/przechodzący przez jezdnię lub torowisko jest obowiązany zachować szczególną ostrożność;
     
 • pieszemu zabrania się:
  –  wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych,
  korzystania z telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko oraz na przejściu dla pieszych – w sposób który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejścia dla pieszych;

KIEROWCY:    

 • kierujący przed przejściem dla pieszych musi:
  – zachować szczególną ostrożność,
  zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego,
  ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu lub wchodzącemu na to przejście;
     
 • ujednolicona została dopuszczalną prędkość w obszarze zabudowanym – bez względu na porę dnia obowiązuje ograniczenie do 50 km/h;
     
 • na autostradach i drogach ekspresowych kierujący pojazdem jest zobligowany do zachowania minimalnego odstępu od poprzedzającego go – na tym samym pasie ruchu – pojazdu (odstęp w metrach powinien być nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, np. przy prędkości 100 km/h odstęp nie może być mniejszy niż 50 metrów, przy czym tej zasady nie stosuje się podczas wyprzedzania).
  Uwaga!
  Powyższej zasady nie stosuje się podczas wyprzedzania.

Źródło: Biuro Ruchu Drogowego KGP / www.policja.pl

Najem miejsc postojowych na os. 2 Pułku Lotniczego

Adres:

os. 2 Pułku Lotniczego

Termin składania ofert:

24.06.2021 r.

do godz. 10°° – członkowie SM „Oświecenia” w Krakowie
do godz. 11°° – osoby nie będące członkami Spółdzielni


OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” z siedzibą w Krakowie, os. Oświecenia 45 ogłasza konkurs pisemny na najem miejsc postojowych na terenie działki nr 284/6 stanowiącej mienie Spółdzielni na os. 2 Pułku Lotniczego w Krakowie. Teren parkingu jest monitorowany i wyposażony w szlaban.

Warunki wynajmu:

 1. cena wywoławcza jednego miejsca postojowego wynosi 50 zł netto (61,50 zł brutto);
 2. warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłata wadium w wysokości 100,00 zł na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. nr 40 1020 2906 0000 1202 0013 8081 (kserokopię przelewu należy dołączyć do składanej oferty).

Spółdzielnia zwraca wadium uczestnikom konkursu, których oferty nie zostały wybrane jako najkorzystniejsze, niezwłocznie po zawarciu umowy najmu

W przypadku nie zawarcia umowy przez najemcę wybranego w drodze konkursu w terminie wyznaczonym w zawiadomieniu, Spółdzielnia może odstąpić od zawarcia umowy najmu, a kwota wadium przepada na rzecz Spółdzielni.

W konkursie na najem miejsc postojowych mogą wziąć udział członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświecenia” w Krakowie oraz osoby nie będące członkami Spółdzielni. Pierwszeństwo najmu przysługuje członkom Spółdzielni.

Oferta winna zawierać:

 1. imię i nazwisko (nazwę) oferenta, adres do doręczeń, adres firmy, nr telefonu do kontaktu, NIP;
 2. proponowaną cenę czynszu w złotych netto jednego miejsca postojowego;
 3. dowód wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert;
 4. pisemne oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami konkursu oraz zobowiązaniu do zapłaty kaucji w kwocie 200 zł;

Przedmiot najmu można oglądać po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu – pod nr tel. 12 647-05-65.

Oferty prosimy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na najem miejsca postojowego na os. 2 Pułku Lotniczego” na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia”, 31-636 Kraków, os. Oświecenia 45, pokój nr 11, do dnia 24.06.2021r. w następujących godzinach:

do godz. 10°° – członkowie SM „Oświecenia” w Krakowie

do godz. 11°° – osoby nie będące członkami Spółdzielni

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z projektem umowy najmu i treścią regulaminu najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, miejsc postojowych, garaży, powierzchni oraz gruntów w SM „Oświecenia” w Krakowie.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny.

Najem lokalu użytkowego na os. Oświecenia 9/82A (52,27 m2)

Adres:

os. Oświecenia 9/82A

Metraż:

52,27 m2

Termin składania wniosków:

29.06.2021 r.

do godz. 11°° – członkowie SM „Oświecenia” w Krakowie
do godz. 12°° – osoby nie będące członkami Spółdzielni


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” z siedzibą w Krakowie, os. Oświecenia 45 ogłasza konkurs na najem lokalu użytkowego nr 82A o łącznej powierzchni 52,27 m2 położonego na XI piętrze budynku mieszkalno-usługowego os. Oświecenia nr 9 w Krakowie z przeznaczeniem na biuro.

Warunki wynajmu lokali:

 1. Najemca na własny koszt dokona adaptacji pomieszczeń.
 2. Stawka wywoławcza za czynsz najmu wynosi 30,00 zł netto za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu użytkowego plus obowiązujący podatek VAT.
 3. Czas trwania umowy – 10 lat licząc od dnia podpisania umowy .
 4. Czas przeznaczony na adaptację pomieszczeń – 3 miesiące od dnia podpisania umowy i w tym czasie czynsz najmu (opłaty zależne od Spółdzielni) nie będzie pobierany.
 5. Oprócz czynszu najmu Najemca będzie uiszczał opłaty z tytułu korzystania
  z mediów, tj.: centralne ogrzewanie, woda i ścieki oraz abonament za wodomierz główny
 6. Najemca zobowiązany jest wpłacić kaucję (zwrotną) w wysokości jednomiesięcznego czynszu w dniu podpisania umowy.

W konkursie na najem w/w lokalu mogą wziąć udział członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświecenia” w Krakowie oraz osoby nie będące członkami Spółdzielni. Pierwszeństwo najmu przysługuje członkom Spółdzielni.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłata wadium w kwocie 500 zł na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. nr 40 1020 2906 0000 1202 0013 8081 ((kserokopię przelewu należy dołączyć do składanej oferty).

Spółdzielnia zwraca wadium uczestnikom konkursu, których oferty nie zostały wybrane jako najkorzystniejsze, niezwłocznie po zawarciu umowy najmu.

W przypadku nie zawarcia umowy przez najemcę wybranego w drodze konkursu w terminie wyznaczonym w zawiadomieniu, Spółdzielnia może odstąpić od zawarcia umowy najmu, a kwota wadium przepada na rzecz Spółdzielni.

Oferta winna zawierać:

 1. imię i nazwisko (nazwę) oferenta, adres do doręczeń, adres firmy, nr telefonu do kontaktu, NIP;
 2. proponowaną stawkę czynszu najmu netto za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali;
 3. pisemne oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami konkursu oraz zobowiązaniu do zapłaty kaucji;
 4. dowód wniesienia wadium;
 5. w przypadku przedsiębiorców – aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, albo aktualny wydruk z CEIDG z adnotacją „aktywny”;
 6. oświadczenie Oferenta stwierdzające, że nie zalega z płaceniem podatków lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności – dotyczy zarejestrowanych firm lub osób fizycznych,
 7. oświadczenie Oferenta stwierdzające, że nie zalega ze składkami
  na ubezpieczenia społeczne lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie
  lub rozłożenie na raty zaległych płatności- dotyczy zarejestrowanych firm lub osób fizycznych.

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z projektem umowy najmu i treścią regulaminu najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, miejsc postojowych, garaży, powierzchni oraz gruntów w SM „Oświecenia” w Krakowie.

Lokal można oglądać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu – 12 642-76-80, 12 647-05-65 lub 12 642-53-21.

Informacje dodatkowe o konkursie można uzyskać pod nr tel. 12 647 – 46 – 06.

Oferty prosimy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na najem lokalu użytkowego nr 82A na os. Oświecenia 9 w Krakowie” na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia”, 31-636 Kraków, os. Oświecenia 45, pokój nr 11, do dnia 29.06.2021r.
w następujących godzinach :

do godz. 11°° – członkowie SM „Oświecenia” w Krakowie

do godz. 12°° – osoby nie będące członkami Spółdzielni

Oferty doręczone po tym terminie zostaną odrzucone.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny.

Najem lokalu użytkowego nr 1A (38,56 m2) na os. Oświecenia 36

Adres:

os. Oświecenia 36

Termin składania ofert:

24.06.2021 r.

do godz. 10°° – członkowie SM „Oświecenia” w Krakowie
do godz. 11°° – osoby nie będące członkami Spółdzielni


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” z siedzibą w Krakowie, os. Oświecenia 45, ogłasza konkurs na najem lokalu użytkowego nr 1A o łącznej powierzchni 38,56 m2 położonego w budynku wielorodzinnym nr 36 na os. Oświecenia w Krakowie.

Warunki wynajmu lokali:

 1. Stawka wywoławcza czynszu najmu wynosi 32 zł netto za 1 m2 plus obowiązujący podatek VAT;
 2. Najemca na własny koszt dokona adaptacji pomieszczeń.
 3. Oprócz czynszu najmu Najemca będzie uiszczał opłaty z tytułu korzystania z mediów, tj.: woda i ścieki, c.o. oraz abonament za wodomierz główny;
 4. Najemca zobowiązany jest wpłacić kaucję (zwrotną) w wysokości 2.100 zł w dniu podpisania umowy;
 5. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłata wadium w kwocie 500 zł na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. nr 40 1020 2906 0000 1202 0013 8081 (kserokopię przelewu należy dołączyć do składanej oferty).
 • Spółdzielnia zwraca wadium uczestnikom konkursu, których oferty nie zostały wybrane jako najkorzystniejsze, niezwłocznie po zawarciu umowy najmu.
 • W przypadku nie zawarcia umowy przez najemcę wybranego w drodze konkursu w terminie wyznaczonym w zawiadomieniu, Spółdzielnia może odstąpić od zawarcia umowy najmu, a kwota wadium przepada na rzecz Spółdzielni.

W konkursie na najem w/w lokali mogą wziąć udział członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświecenia” w Krakowie oraz osoby nie będące członkami Spółdzielni. Pierwszeństwo najmu przysługuje członkom Spółdzielni.

Oferta winna zawierać:

 1. imię i nazwisko (nazwę) oferenta, adres do doręczeń, adres firmy, nr telefonu oraz adres e-mail do kontaktu, NIP,
 2. proponowaną stawkę czynszu najmu netto za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali,
 3. szczegółowy rodzaj działalności, która ma być prowadzona w wynajmowanym lokalu;,
 4. pisemne oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami konkursu oraz zobowiązaniu do zapłaty kaucji,
 5. dowód wniesienia wadium,
 6. w przypadku przedsiębiorców – aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualny wydruk z CEIDG z adnotacją „aktywny”,
 7. oświadczenie (zaświadczenie) stwierdzające, że Oferent nie zalega z płaceniem podatków lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności – dotyczy zarejestrowanych firm lub osób fizycznych,
 8. oświadczenie (zaświadczenie) stwierdzające, że Oferent nie zalega ze składkami na ubezpieczenia społeczne lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności – dotyczy zarejestrowanych firm lub osób fizycznych.

Z projektem umowy najmu oraz regulaminem najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, miejsc postojowych, garaży, powierzchni oraz gruntów w SM „Oświecenia” w Krakowie można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni na os. Oświecenia 45, pokój nr 15.

Lokal można oglądać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu – 12 642-76-80, 12 647-05-65 lub 12 642-53-21.

Informacje dodatkowe o konkursie można uzyskać pod nr tel. 12 647 46 06.

Oferty prosimy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na najem lokalu użytkowego nr 1A na os. Oświecenia 36 w Krakowie” na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia”, 31-636 Kraków, os. Oświecenia 45, pokój nr 11, do dnia 24.06.2021r. w następujących godzinach:

 • do godz. 10°° – członkowie SM „Oświecenia” w Krakowie
 • do godz. 11°° – osoby nie będące członkami Spółdzielni

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny.

Informacja dotycząca realizacji sieci wysokiego parametru na os. Oświecenia – II Etap realizacji

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy,

Zgodnie z przekazaną informacją, począwszy od 27 maja b.r. na terenie osiedla Oświecenia, prowadzone są prace związane z realizacją sieci wysokiego parametru dla budynków nr.: 1, 2, 3, 4, 5 ,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 

Poniżej znajdziecie Państwo szczegółowy harmonogram realizacji prac w rejonie poszczególnych budynków.

Prace zostały tak zaplanowane (realizacja etapami) aby do minimum ograniczyć mieszkańcom wszelkie ograniczenia oraz trudności związane z realizacją kluczowego dla mieszkańców przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Apel o zachowanie szczególnej ostrożności!

Za wszelkie utrudnienia z góry przepraszamy.

W imieniu Zarządu,
Adam Pławecki
Prezes Zarządu  Spółdzielni Mieszkaniowej Oświecenia w Krakowie

Komunikaty-CWU-wszystkie-bloki

Rozpoczynamy drugie koszenie

W dniu dzisiejszym, 7 czerwca, rozpocznie się drugie koszenie traw na terenach zielonych naszej Spółdzielni. Poniżej przedstawiamy harmonogram:

07.06 – 25.06 (firma Tytan)

os. Oświecenia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 33a, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45

Garaże enklawa A

os. 2 Pułku Lotniczego 41, 42, 44, 49, 50

os. Piastów 41

os. Mistrzejowice 3, 4, 5, 9, 10, 13, 14

os. Bohaterów Września 2, 2a, 3, 4

14.06 – 18.06 (firma Glanc)

ul. Kobierzyńska 103 i 107

07.06 – 15.06 (firma Beta Clean)

ul. Kobierzyńska 58

Ze względu na warunki pogodowe terminy mogą ulec zmianie.

Gniazdo ptaków w elewacji budynku

Ptaki są niezwykle ważnym elementem naszego środowiska. Zależy nam na odpowiednim dbaniu o nie, dlatego m.in. w ubiegłym roku zamontowaliśmy przy współpracy z Gminą Kraków (Zarząd Zieleni Miejskiej) tablice informujące o prawidłowym dokarmianiu ptaków. Jednak czasami zdarzają się sytuacje, w których ptaki powodują pewne uniedogodnienia.

Tak się właśnie stało w bloku na os. Oświecenia 2, z którego otrzymaliśmy informację, że ptaki zrobiły gniazdo w elewacji budynku. Nasz Dział Techniczny rozeznał sytuację oraz skontaktował się z ornitologiem, aby omówić możliwe rozwiązanie sprawy. Po ustaleniach 

z ornitologiem oraz zgodnie z obowiązującym prawem do zakończenia okresu lęgowego Spółdzielnia aktualnie nie może podejmować żadnych działań zmierzających do usunięcia gniazda. Przywrócenie stanu pierwotnego będzie możliwe dopiero po 16 października b.r. 

i zostanie przeprowadzone zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem (Dz. U. 2009 nr 151, poz. 1220 ze zm), które mówi:

“W stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową mogą być wprowadzone, w przypadku braku rozwiązań alternatywnych i jeżeli nie spowoduje to zagrożenia dla dziko występujących populacji zwierząt objętych ochroną gatunkową, odstępstwa od zakazów, o których mowa w ust. 1, dotyczące:

 1. usuwania od dnia 16 października do końca lutego gniazd z budek dla ptaków i ssaków;
 2. usuwania od dnia 16 października do końca lutego gniazd ptasich z obiektów budowlanych i terenów zieleni, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub sanitarne;”

Do tego  czasu nasz Dział Techniczny będzie monitorował sytuację.