Większe bezpieczeństwo pieszych na drodze – nowe prawo o ruchu drogowym

Większe bezpieczeństwo pieszych na drodze – taki cel ma ustawa z dnia 25.02.2021 roku, która weszła w życie z początkiem czerwca. Mówi ona o zmianie ustawy “Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. poz. 463), która wprowadza przepisy zwiększające bezpieczeństwo pieszych na drogach, ujednolica dopuszczalną prędkość na obszarze zabudowanym, a także obliguje kierujących pojazdami do zachowania minimalnego odstępu między pojazdami na autostradach i drogach ekspresowych.

Jakie zmiany nastąpiły?

PIESI:

 • pieszy wchodzący przez przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem, z wyłączeniem tramwaju;
     
 • pieszy wchodzący na/przechodzący przez jezdnię lub torowisko jest obowiązany zachować szczególną ostrożność;
     
 • pieszemu zabrania się:
  –  wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych,
  korzystania z telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko oraz na przejściu dla pieszych – w sposób który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejścia dla pieszych;

KIEROWCY:    

 • kierujący przed przejściem dla pieszych musi:
  – zachować szczególną ostrożność,
  zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego,
  ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu lub wchodzącemu na to przejście;
     
 • ujednolicona została dopuszczalną prędkość w obszarze zabudowanym – bez względu na porę dnia obowiązuje ograniczenie do 50 km/h;
     
 • na autostradach i drogach ekspresowych kierujący pojazdem jest zobligowany do zachowania minimalnego odstępu od poprzedzającego go – na tym samym pasie ruchu – pojazdu (odstęp w metrach powinien być nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, np. przy prędkości 100 km/h odstęp nie może być mniejszy niż 50 metrów, przy czym tej zasady nie stosuje się podczas wyprzedzania).
  Uwaga!
  Powyższej zasady nie stosuje się podczas wyprzedzania.

Źródło: Biuro Ruchu Drogowego KGP / www.policja.pl

Informacja dotycząca realizacji sieci wysokiego parametru na os. Oświecenia – II Etap realizacji

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy,

Zgodnie z przekazaną informacją, począwszy od 27 maja b.r. na terenie osiedla Oświecenia, prowadzone są prace związane z realizacją sieci wysokiego parametru dla budynków nr.: 1, 2, 3, 4, 5 ,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 

Poniżej znajdziecie Państwo szczegółowy harmonogram realizacji prac w rejonie poszczególnych budynków.

Prace zostały tak zaplanowane (realizacja etapami) aby do minimum ograniczyć mieszkańcom wszelkie ograniczenia oraz trudności związane z realizacją kluczowego dla mieszkańców przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Apel o zachowanie szczególnej ostrożności!

Za wszelkie utrudnienia z góry przepraszamy.

W imieniu Zarządu,
Adam Pławecki
Prezes Zarządu  Spółdzielni Mieszkaniowej Oświecenia w Krakowie

Komunikaty-CWU-wszystkie-bloki

Rozpoczynamy drugie koszenie

W dniu dzisiejszym, 7 czerwca, rozpocznie się drugie koszenie traw na terenach zielonych naszej Spółdzielni. Poniżej przedstawiamy harmonogram:

07.06 – 25.06 (firma Tytan)

os. Oświecenia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 33a, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45

Garaże enklawa A

os. 2 Pułku Lotniczego 41, 42, 44, 49, 50

os. Piastów 41

os. Mistrzejowice 3, 4, 5, 9, 10, 13, 14

os. Bohaterów Września 2, 2a, 3, 4

14.06 – 18.06 (firma Glanc)

ul. Kobierzyńska 103 i 107

07.06 – 15.06 (firma Beta Clean)

ul. Kobierzyńska 58

Ze względu na warunki pogodowe terminy mogą ulec zmianie.

Gniazdo ptaków w elewacji budynku

Ptaki są niezwykle ważnym elementem naszego środowiska. Zależy nam na odpowiednim dbaniu o nie, dlatego m.in. w ubiegłym roku zamontowaliśmy przy współpracy z Gminą Kraków (Zarząd Zieleni Miejskiej) tablice informujące o prawidłowym dokarmianiu ptaków. Jednak czasami zdarzają się sytuacje, w których ptaki powodują pewne uniedogodnienia.

Tak się właśnie stało w bloku na os. Oświecenia 2, z którego otrzymaliśmy informację, że ptaki zrobiły gniazdo w elewacji budynku. Nasz Dział Techniczny rozeznał sytuację oraz skontaktował się z ornitologiem, aby omówić możliwe rozwiązanie sprawy. Po ustaleniach 

z ornitologiem oraz zgodnie z obowiązującym prawem do zakończenia okresu lęgowego Spółdzielnia aktualnie nie może podejmować żadnych działań zmierzających do usunięcia gniazda. Przywrócenie stanu pierwotnego będzie możliwe dopiero po 16 października b.r. 

i zostanie przeprowadzone zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem (Dz. U. 2009 nr 151, poz. 1220 ze zm), które mówi:

“W stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową mogą być wprowadzone, w przypadku braku rozwiązań alternatywnych i jeżeli nie spowoduje to zagrożenia dla dziko występujących populacji zwierząt objętych ochroną gatunkową, odstępstwa od zakazów, o których mowa w ust. 1, dotyczące:

 1. usuwania od dnia 16 października do końca lutego gniazd z budek dla ptaków i ssaków;
 2. usuwania od dnia 16 października do końca lutego gniazd ptasich z obiektów budowlanych i terenów zieleni, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub sanitarne;”

Do tego  czasu nasz Dział Techniczny będzie monitorował sytuację.

Kino pod Chmurką – trwa głosowanie na filmy

W tym roku odbędzie się aż 8 plenerowych seansów filmowych podczas projektu “Kino pod Chmurką” organizowanego przez Klub Kuźnia na os. Złotego Wieku 14 w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa. 

Projekcje filmów  odbędą się na os. Złotego Wieku 14 w niżej podanych terminach:
–     27 czerwca ,
–      4, 11 i 18 lipca,
–     29 sierpnia
–     5, 12 i 19 września

Poprzedzone  zostaną różnymi imprezami kulturowymi, których szczegóły poznamy już wkrótce. 

Aby wyświetlić ulubione filmy widzów, Klub Kuźnia przeprowadza aktualnie głosowanie, podczas którego można zagłosować na wybrane filmy. Zachęcamy do wzięcia udziału w krótkiej ankiecie i oddanie głosów (6 głosów na filmy dla dorosłych i 2 głosy na filmy familijne).  

 Głosowanie trwa do 31 maja.

 Link do głosowania: https://bit.ly/3fblVCe 

Rozpoczęcie kolejnych prac związanych z doprowadzeniem sieci cieplnej wysokoparametrowej preizolowanej na terenie osiedla „Oświecenia” w Krakowie w ramach II Etapu prac

Zarząd Spółdzielni na spotkaniu z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej S.A. omówił najważniejsze kwestie związane z realizacją ciepłej wody użytkowej w budynkach na os. Oświecenia w ramach II Etapu Prac, a następnie przeprowadził inwentaryzację oddanych terenów po I etapie prac i przekazał plac budowy kolejnemu Wykonawcy.

24 maja odbyło się spotkanie z firmą BRAMBUD, gdzie przeprowadzono inwentaryzację terenów na których w 2020 roku były realizowane prace związane z doprowadzeniem “wysokiego parametru” do budynków na os. Oświecenia w ramach pierwszego etapu realizacji prac. Inwentaryzacja dotyczyła kwestii zakończenia wszystkich prac związanych z przywróceniem stanu pierwotnego dróg, chodników, terenów zielonych itp. w związku z realizacją prac.

25 maja Spółdzielnia przekazała plac budowy, w tym miejsce do składowania materiałów, firmie ACE INSTAL. Jest to Wykonawca drugiego etapu prac doprowadzenia „wysokiego parametru” do budynków. Podczas tego spotkania został omówiony i przedstawiony wstępny harmonogram oraz warunki realizacji prac na terenie os. Oświecenia. Szczegółowy harmonogram prac MPEC przedstawi 31 maja b.r. i na tej podstawie Spółdzielnia przygotowuje komunikację do mieszkańców, w której m.in. poinformuje o harmonogramie prac.

Wszystkie informacje będzie można znaleźć w zakładce “Harmonogramy oraz plany”.

1 czerwca planowane jest rozpoczęcie prac ziemnych (wykopów). Przedstawicielem Wykonawcy i koordynatorem prac z ramienia ACE INSTAL będzie Pan Damian Śmiarowski (numer telefonu 669 360 555). Przedstawicielem MPEC podczas realizacji prac będzie Pan Maciej Pytel (numer telefonu 12 646 55 33). Z wszelkimi pytaniami odnośnie budowy można zwracać się bezpośrednio z przedstawicielami firm lub do Działu Technicznego Spółdzielni pod numerem telefonu: 12 642 53 51.

Planowany termin zakończenia prac instalacyjnych i podania ciepła na budynki to 15 września 2021 r. Termin odtworzenia terenu planowany jest do dnia 29 października 2021 r.

Notatka_SM_MPEC_ACE-INSTAL_27.05.2021

Zmiana cen wody

Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że na dzień 27 maja 2021 roku będzie dokonany odczyt wody drogą radiową przez firmę APATOR POWOGAZ S.A.

Powyższe podyktowane jest Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 12.05.2021 r. zatwierdzającą nowe ceny i stawki opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

W okresie od 28.05.2021 r. do dnia 27.05.2022 r. zmianie ulega cena 1m3 wody zimnej i ścieków oraz opłata abonamentowa za wodomierz gł. WMK.

Dostarczenie wody z 4,11 zł netto/m3 na 4,39 zł netto/m3 + stawka VAT 8%

Odprowadzenie ścieków z 5,60 zł netto/m3 na 5,80 zł netto/m3 + stawka VAT 8%

Opłata abonamentowa z 5,13 zł netto/m3 na 6,16 zł netto/m3 + stawka VAT 8%

Zmiana-ceny-wody