Strona głównaPrzetargi lokale użytkowe archiwumDo wynajęcia lokal użytkowy o pow. 61,82 m2 os. Oświecenia nr 39

Do wynajęcia lokal użytkowy o pow. 61,82 m2 os. Oświecenia nr 39

 OGŁOSZENIE 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” z siedzibą w Krakowie, os. Oświecenia 45 informuje, że posiada do wynajmu:

lokal użytkowy o pow. 61,82 m2 położony na parterze budynku  wielorodzinnego  os. Oświecenia nr 39;

Warunki wynajmu:

 • cena wywoławcza stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu użytkowego –  37,00 zł netto;
 • w związku z najmem Spółdzielnia będzie naliczała również opłatę z tytułu korzystania z mediów, tj.:

–   centralne ogrzewanie, woda i ścieki

–   abonament za wodomierz główny

 • najemca będzie także obowiązany do uiszczenia kaucji w kwocie: 3.000,00 zł w związku z zawarciem umowy najmu.

W konkursie na najem w/w lokalu użytkowego mogą wziąć udział zarówno członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświecenia” w Krakowie jak i osoby nie będące członkami Spółdzielni.

Oferty pisemne można składać w sekretariacie SM Oświecenia, os. Oświecenia 45, 31-636 Kraków w terminie do dnia 10.10.2019r.:

 do godz. 1100 – członkowie SM „Oświecenia” w Krakowie,

do godz. 1200 – osoby nie będące członkami Spółdzielni.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach umieszczając dane oferenta, numer telefonu oraz adres lokalu którego dotyczy oferta. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłata wadium w wysokości 1.000,00 zł na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. nr 40 1020 2906 0000 1202 0013 8081 kserokopię przelewu należy dołączyć do składanej oferty.

Oferta winna zawierać:

 1. proponowaną stawkę czynszu netto za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu;
 2. szczegółowy rodzaj działalności, która ma być prowadzona w wynajmowanym lokalu oraz krótką charakterystykę dotychczasowej działalności;
 3. imię i nazwisko (nazwę) oferenta, adres do doręczeń, adres firmy, nr telefonu do kontaktu, nr NIP;
 4. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami konkursu;
 5. dowód wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert;
 6. kopię odpisu z KRS lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku przedsiębiorców,
 7. zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem wyznaczonego terminu do składania ofert stwierdzające,  że oferent nie zalega z płaceniem podatków lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności,
 8. zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem wyznaczonego terminu do składania ofert stwierdzające, że oferent nie zalega ze składkami na ubezpieczenia społeczne lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności.

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze stanem technicznym wybranego lokalu, jego dokumentacją, projektem umowy najmu i treścią regulaminu najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, miejsc postojowych, garaży, powierzchni oraz gruntów w SM „Oświecenia”     w Krakowie.   

Lokal można oglądać po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu – 12 642-76-80, 12 647-05-65 lub 12 642-53-21.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny.

 

Pozostałe artykuły