Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświecenia” w Krakowie:

Przewodniczący:
Jarosław Łysek

Zastępca Przewodniczącego:
Elżbieta Dzik-Sekuła

Sekretarz:
Bogdan Kusior

Członkowie:
Piotr Cymerys
Kamil Czarnecki
Jolanta Fryc
Konrad Maciejowski
Jarosław Pasieczny
Marek Tretko
Bożena Tomana

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący:
Elżbieta Dzik-Sekuła

Członkowie:
Jarosław Pasieczny
Jarosław Łysek
Bożena Tomana
Jolanta Fryc
Marek Tretko

Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

Przewodniczący:
Marek Tretko

Członkowie:
Piotr Cymerys
Jolanta Fryc
Bożena Tomana
Bogdan Kusior
Jarosław Łysek
Jarosław Pasieczny

Komisja Społeczno – Pojednawcza

Przewodniczący:
Kamil Czarnecki

Członkowie:
Konrad Maciejowski
Piotr Cymerys

Rada Nadzorcza przyjmuje interesantów w pierwszą środę miesiąca w godzinach 15.00 – 17.00 w budynku Spółdzielni na os. Oświecenia 45 w pokoju nr 21.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza w imieniu członków sprawuje kontrolę i nadzór właścicielski nad całokształtem działalności Spółdzielni.

Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym spośród członków Spółdzielni. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby zalegające z opłatami wobec Spółdzielni, pracownicy Spółdzielni oraz osoby będące zleceniobiorcami lub wykonawcami w stosunku do Spółdzielni, jak również członkowie władz innej spółdzielni mieszkaniowej.

Rada Nadzorcza składa się z 10 członków.

Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 lata i trwa od Walnego Zgromadzenia, na którym Rada została wybrana do Walnego Zgromadzenia, które dokona wyboru Rady na następną kadencję.

Zakres działania

Do zakresu działania rady należy:

 • Uchwalanie zasad polityki finansowej i gospodarczej Spółdzielni;
 • Zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni, w tym decydowanie o wyodrębnieniu nieruchomości pod względem organizacyjnym i gospodarczym oraz o zasadach gospodarki finansowej tych nieruchomości;
 • Uchwalanie regulaminów normujących działalność Spółdzielni, nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia;
 • Rada Nadzorcza może w drodze uchwały, w zakresie regulaminów pozostających w ramach jej kompetencji wyłączyć te regulaminy, które nie wpływają na poziom kosztów w Spółdzielni, szczególnie regulaminy dotyczące obowiązków Zarządu jako pracodawcy np. normujące obowiązki pracowników Spółdzielni, poprzez przekazanie kompetencji do ich wprowadzania na podstawie uchwały Zarządu;
 • Uchwalanie planów rocznych: gospodarczych, finansowych i programów działalności społecznej, w oparciu o projekty planów przygotowanych i przedstawionych przez Zarząd;
 • Podejmowanie uchwał w sprawie poziomu naliczeń obciążających członków z tytułu kosztów eksploatacji, w oparciu o kalkulacje kosztów przygotowanych i przedstawionych przez Zarząd;
 • Podejmowanie uchwał w sprawie planów remontów dla poszczególnych nieruchomości – uzgodnionych z Radami Mieszkańców Nieruchomości, w oparciu o projekty planów przygotowanych i przedstawionych przez Zarząd;
 • Podejmowanie uchwał w sprawie innych planów przygotowanych i przedstawionych przez Zarząd;
 • Uchwalanie zasad rozliczeń kosztów poniesionych na modernizację budynków;
 • Określanie zasad rozliczania kosztów działalności społecznej;
 • Przygotowywanie projektów regulaminów pozostających w kompetencji Walnego Zgromadzenia i stosownych uchwał Walnego Zgromadzenia;
 • Bieżący nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez:
  a) badanie okresowych sprawozdań dotyczących realizacji planów: finansowych, remontów, termomodernizacji i innych zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą lub opracowanych przez Zarząd;
  b) dokonywanie okresowych ocen bieżącego wykonania przez Spółdzielnię jej zadań administracyjno-gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków;
  c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków;
  d) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu oraz rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu;
 • Opracowanie projektu regulaminu konkursu na członków Zarządu do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie;
 • Wybór w drodze konkursu i odwołanie w każdym momencie członków Zarządu;
 • Podejmowanie uchwał w sprawie zabezpieczenia kredytu w formie hipoteki na nieruchomości, dla potrzeb której przeznaczone będą środki finansowe pochodzące z tego kredytu, po uzyskaniu pisemnej zgody większości dysponentów lokali, których prawa do lokali związane są z tą nieruchomością;
 • Zwoływanie Walnego Zgromadzenia w przypadkach i na warunkach określonych w Statucie i przepisach prawa;
 • Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych;
 • Podejmowanie uchwał w sprawie czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią, a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach – do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady przez nią upoważnionych;
 • Ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania Spółdzielni w sądzie, jeśli powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczy Zarządu Spółdzielni;
 • Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni;
 • Podejmowanie uchwał w innych sprawach, wynikających z przestrzegania przez Spółdzielnię przepisów prawa, zapisów Statutu i obowiązujących regulaminów.

Struktura Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu plenarnym wybiera ze swego grona Prezydium. W skład Prezydium Rady wchodzą:

 • przewodniczący,
 • zastępca przewodniczącego,
 • sekretarz.

Zadaniem Prezydium jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona:

 • Komisję Rewizyjną;
 • Komisję Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi;
 • Komisję Społeczno-Pojednawczą;
 • Komisje czasowe, tylko w miarę potrzeby.

Przewodniczącego stałej komisji wybierają członkowie komisji, przy zachowaniu warunku, że ta sama osoba może przewodniczyć tylko jednej komisji. Prezydium i komisje Rady Nadzorczej mają wobec Rady Nadzorczej wyłącznie pomocniczy charakter i nie mogą podejmować żadnych decyzji ani formułować wiążących zaleceń pod adresem członków, organów Spółdzielni czy jej służb etatowych.

Jak się skontaktować?

Rada Nadzorcza przyjmuje interesantów w pierwszą środę miesiąca w godzinach 15.00 – 17.00 w budynku Spółdzielni na os. Oświecenia 45 w pokoju nr 21.

Dokumenty

> Regulamin Rady Nadzorczej (dostęp dla członków)
> Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej (dostęp dla członków)
> Regulamin Komisji GZM Rady Nadzorczej (dostęp dla członków)
> Regulamin Komisji Społeczno-Pojednawczej Rady Nadzorczej (dostęp dla członków)
> Regulamin przeprowadzania konkursu na stanowisko Członka Zarządu (dostęp dla członków)