Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni. Jest posiedzeniem, w którym wszyscy Członkowie mogą brać udział osobiście lub poprzez pełnomocnika.

Zarząd zwołuje w sposób skuteczny Walne Zgromadzenie przynajmniej raz w roku, w nieprzekraczalnym terminie 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego. Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Zarząd z ważnych powodów w każdym czasie.

Zarząd jest obowiązany zwołać Walne Zgromadzenie na żądanie:

 • Rady Nadzorczej;
 • przynajmniej trzech Rad Mieszkańców Nieruchomości reprezentujących co najmniej 1/10 członków;
 • przynajmniej jednej dziesiątej członków.
 • Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie, z podaniem celu jego zwołania.

Zarząd, Rada Nadzorcza, Rady Mieszkańców Nieruchomości i Członkowie mają prawo zgłaszania projektów uchwał i żądanie zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia wykładane w siedzibie Spółdzielni i publikowane na stronie internetowej Spółdzielni.

Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w ust. 5, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi zawierać czytelny podpis wnioskodawcy, być poparty przez co najmniej 10 członków oraz powinien zawierać pisemne uzasadnienie. Poparcie projektów uchwał i żądań, o których mowa w ust. 5 powinno zawierać następujące dane członków: czytelne imię i nazwisko członków, adres zamieszkania, numer członkowski oraz własnoręczny podpis.

Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.

W przypadku, gdy Zarząd uzna, że zgłoszone przez inne organy Spółdzielni lub członków uchwały i poprawki naruszają obowiązujący porządek prawny, są sprzeczne z dobrymi obyczajami, godzą w interes Spółdzielni lub mają na celu pokrzywdzenie jej członka, to do projektu uchwały lub jej poprawki dołącza stosowna opinię prawną, przygotowaną przez prawników Spółdzielni. Opinia prawna nie może być podstawą do nie przedłożenia projektu uchwały i poprawki do projektu uchwały wraz z opinią na Walnym Zgromadzeniu.

Zakres działania

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

 • uchwalanie zmian Statutu;
 • uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej i społecznej;
 • rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych z działalności Zarządu, rocznych sprawozdań finansowych Spółdzielni, oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rad Mieszkańców Nieruchomości, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach;
 • udzielanie absolutorium członkom Zarządu;
 • odwoływanie członków Zarządu w przypadku nie uzyskania absolutorium;
 • udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej. Udzielanie absolutorium jest obligatoryjne na każdym corocznym zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym w celach sprawozdawczych, w wykonaniu obowiązków wynikających z ustawy i Statutu (art. 39 § 1 Prawa spółdzielczego, art. 83 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 25 ust. 1 Statutu);
 • odwoływanie członków Rady Nadzorczej w przypadku nie uzyskania absolutorium;
 • rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie;
 • podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat;
 • podejmowanie uchwał w sprawie podziału lub łączenia nieruchomości;
 • podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia nieruchomości, lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej;
 • podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych lub społecznych oraz występowania z nich;
 • oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągać do następnego obligatoryjnego Walnego Zgromadzenia;
 • podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni;
 • rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej;
 • podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku rewizyjnego oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie;
 • wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej;
 • wybór delegatów na zjazd związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona;
 • uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia;
 • uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej;
 • uchwalanie regulaminu Rad Mieszkańców Nieruchomości;
 • uchwalanie regulaminu konkursu na członków Zarządu;
 • podejmowanie decyzji w sprawach budowy nowych budynków mieszkaniowych i użytkowych.

Walne Zgromadzenie jest upoważnione do rozpatrywania i podejmowania uchwał w każdej sprawie dot. działalności Spółdzielni wniesionej w ustawowym trybie do porządku Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie nie może jednak przejmować kompetencyjnych uprawnień wykonawczych innych organów Spółdzielni, wynikających z zapisu ustaw i Statutu.

Obrady każdego Walnego Zgromadzenia są nagrywane w całości w formacie audio, a nagranie stanowi załącznik do protokołu obrad i jest przechowywane w Spółdzielni w sposób zapewniający jego trwałość oraz ochronę danych osobowych.

Struktura Walnego Zgromadzenia

Członkowie Spółdzielni obecni na Walnym Zgromadzeniu wybierają ze swego grona:

Komisję Mandatowo – Skrutacyjną w składzie 3 osobowym, której zadaniem jest:

 • stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia w świetle postanowień Statutu i ustaw,
 • sprawdzenie czy listy obecności są kompletne,
 • ustalenie liczby Członków Spółdzielni obecnych na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia,
 • sprawdzenie poprawności i ważności pełnomocnictw okazanych przez osoby reprezentujące Członków Spółdzielni,
 • zbieranie do urny kart do głosowania, w przypadku głosowania w trybie tajnym lub imiennym,
 • obliczanie głosów oddanych w głosowaniach jawnych,
 • dokonywanie obliczania wyników głosowania tajnego, ustalanie wyników wyborów,
 • podawanie tych wyników Przewodniczącemu,
 • wykonywanie innych czynności związanych z przeprowadzeniem głosowania.

Komisję Wnioskową w składzie 3 osobowym, której zadaniem jest:

 • przyjmowanie i protokołowanie zgłoszonych wniosków formalnych,
 • rozpatrzenie pod względem formalnym zgłoszonych wniosków,
 • przedkładanie zgłoszonych wniosków pod obrady Walnego Zgromadzenia.

W przypadku gdy na Walnym Zgromadzeniu mają być przeprowadzone wybory do organów Spółdzielni – Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Wyborczą w składzie 3 osobowym, do której zadań należy:

 • sporządzanie listy wyborczej zgłoszonych kandydatów,
 • wydawanie kart do głosowania, w przypadku głosowania w trybie tajnym lub imiennym,
 • komisyjne zniszczenie w obecności Walnego Zgromadzenia nie wydanych kart do głosowania, niezwłocznie po zakończeniu głosowania.

Dokumenty

> Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia (dostęp dla członków)
> Statut Spółdzielni
> Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych
> Prawo Spółdzielcze