Zarząd

Skład Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej “Oświecenia” w Krakowie:

Prezes Zarządu
Adam Pławecki

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych, Główny Księgowy
Bożena Kalemba

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Eksploatacyjnych
Maciej Włodarczyk

Prezes Zarządu Spółdzielni przyjmuje w każdą środę w godz. 1400 – 1600 w budynku Spółdzielni na os. Oświecenia 45.
Zapisy w Sekretariacie Spółdzielni os. Oświecenia 45 (pokój 11) lub pod tel. 12 647 07 08.

Zarząd

Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Zarząd składa się z trzech członków, w tym prezesa i jego zastępców (zastępcy prezesa ds. technicznych i eksploatacyjnych oraz zastępcy prezesa ds. ekonomicznych), wyłonionych w drodze konkursu organizowanego przez Radę Nadzorczą Spółdzielni.

Zakres działania

Do uprawnień Zarządu Spółdzielni należy podejmowanie wszelkich decyzji i czynności niezastrzeżonych w ustawie lub Statucie innym organom Spółdzielni, a w szczególności:

 • sporządzanie projektów planów gospodarczych, finansowych;
 • prowadzenie gospodarki Spółdzielni na podstawie uchwalonych przez Radę Nadzorczą planów i wykonywanie związanych z tym czynności gospodarczych, organizacyjnych i finansowych;
 • sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności gospodarczej i sprawozdań finansowych oraz przedkładanie ich do oceny Radzie Nadzorczej oraz do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu;
 • sporządzanie okresowych sprawozdań (miesięcznych, kwartalnych) z działalności gospodarczej, finansowej, społecznej lub innych wymaganych przez Radę Nadzorczą, w celu umożliwienia kontroli i oceny działalności Zarządu przez Radę;
 • reprezentowanie Spółdzielni na zewnątrz i zawieranie z podmiotami trzecimi umów na usługi, dostawy oraz roboty budowlane zgodnie z obowiązującymi w Spółdzielni regulaminami oraz zapisami Statutu;
 • zarządzanie majątkiem Spółdzielni w sposób zabezpieczający interesy wszystkich członków Spółdzielni i jej mieszkańców;
 • podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni;
 • zawieranie umów o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu;
 • zawieranie umów o ustanowienie odrębnej własności lokalu;
 • zarządzanie zasobami ludzkimi, w tym w szczególności zawieranie umów o pracę z pracownikami w ramach zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą planu etatów i schematu organizacyjnego Spółdzielni;
 • podejmowanie w imieniu Spółdzielni wszelkich czynności zastrzeżonych dla pracodawcy, w tym w szczególności w zakresie płac oraz bhp;
 • przygotowywanie projektów regulaminów wewnętrznych i uchwał – nie zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia, a pozostających w zakresie uprawnień Rady Nadzorczej;
 • zwoływanie i organizowanie Walnego Zgromadzenia w uzgodnieniu z Radą Nadzorczą, co do terminu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
 • udzielanie pełnomocnictw;
 • zaciąganie kredytów bankowych za zgodą Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej oraz innych zobowiązań, w ramach zapisów Statutu;
 • współpraca z Radami Mieszkańców Nieruchomości w zakresie określonym w Statucie oraz regulaminach;
 • współdziałanie z organizacjami spółdzielczymi oraz z innymi organizacjami.

Struktura Zarządu

Zarząd składa się z trzech członków:

 • Prezesa
 • Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Eksploatacyjnych
 • Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych

Jak się skontaktować?

Prezes Zarządu Spółdzielni przyjmuje w każdą środę w godz. 1400 – 1600 w budynku Spółdzielni na os. Oświecenia 45.
Zapisy w Sekretariacie Spółdzielni os. Oświecenia 45 (pokój 11) lub pod tel. 12 647 07 08.

Dokumenty

> Regulamin Zarządu (dostęp dla członków)
> Regulamin Wynagradzania Członków Zarządu Spółdzielni (dostęp dla członków)