Rada Mieszkańców Nieruchomości

Aktualny Wykaz Rad Mieszkańców Nieruchomości:

Rada Mieszkańców Nieruchomości

Członkowie posiadający lokale w obrębie poszczególnych nieruchomości mogą powołać Rady Mieszkańców Nieruchomości zwane dalej Radami Mieszkańców. Rady Mieszkańców mogą być powołane również przez dysponentów garaży danej odrębnej nieruchomości.

Rady Mieszkańców składają się co najmniej z trzech osób wybieranych spośród nieograniczonej liczby członków posiadających lokale w danej nieruchomości, zwykłą większością głosów członków obecnych na zebraniu.

Wyboru członków Rady Mieszkańców dokonują spośród siebie członkowie posiadający lokale w danej nieruchomości na zwoływanych w tym celu zebraniach wyborczych. Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rad Mieszkańców określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

Zakres działania

Rada Mieszkańców Nieruchomości sprawuje w imieniu mieszkańców danej nieruchomości i wyłącznie w jej obszarze społeczny nadzór właścicielski w niżej określonym zakresie:

  • współpracy z Zarządem Spółdzielni przy realizacji robót budowlanych, remontowych, modernizacyjnych i zagospodarowania otoczenia w obrębie danej nieruchomości;
  • uczestnictwa w przeglądach technicznych nieruchomości celem realnego ustalenia potrzebnego zakresu prac remontowych;
  • oceny pracy administratora nieruchomości, inspektorów nadzoru, pracowników obsługi tj. gospodarzy domów, konserwatorów oraz zgłaszania zauważonych uchybień, usterek i zagrożeń w obszarze nieruchomości do Zarządu Spółdzielni;
  • ustalania z Zarządem Spółdzielni prac remontowych, modernizacyjnych w danej nieruchomości, w ramach posiadanych wolnych środków finansowych, poza pracami koniecznymi do wykonania na podstawie prawa powszechnie obowiązującego, a zwłaszcza prawa budowlanego i nakazów organów kontrolnych, takich jak dozór techniczny, sanepid – które to prace muszą być odpowiednio udokumentowane i przedstawione Radzie Mieszkańców.
  • ustalanie z Zarządem projektu planu remontów danej nieruchomości na rok następny oraz wysokości, niezbędnego i wynikającego z kalkulacji, odpisu na fundusz remontowy, nie niższego jednak od ustalonego przez Radę Nadzorczą. Podwyżka w/w odpisu, powyżej potrzeb uznanych w kalkulacji jako niezbędne, podlega obowiązkowo konsultacji z dysponentami lokali w formie stosownej ankiety;
  • oddelegowania ze swego grona jednego przedstawiciela do uczestniczenia z głosem doradczym w przetargach organizowanych przez Spółdzielnię na wszelkiego rodzaju prace i usługi dotyczące wyłącznie danej nieruchomości;
  • udział w odbiorach prac remontowych w formie obserwatora z głosem doradczym, prawo zgłaszania Zarządowi uwag dotyczących odbiorów końcowych wykonania prac i usług dotyczących nieruchomości;
  • sprawdzania rozliczeń końcowych wykonanych prac zarówno co do zakresu jak i rzeczywiście poniesionych kosztów.

W celu wykonania swoich zadań Rada Mieszkańców może żądać od Zarządu Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni, w zakresie dotyczącym danej nieruchomości. W zakresie tym może także żądać wyjaśnień od administratora nieruchomości.

Struktura Rady Mieszkańców Nieruchomości

Rady Mieszkańców składają się co najmniej z trzech osób wybieranych spośród nieograniczonej liczby członków posiadających lokale w danej nieruchomości, zwykłą większością głosów członków obecnych na zebraniu.

Jak się skontaktować?

Dane kontaktowe są wywieszone na klatce schodowej danej nieruchomości.

Jak stworzyć własną Radę Mieszkańców Nieruchomości?

Na pisemny wniosek co najmniej 10% członków posiadających lokale w danej nieruchomości, Zarząd Spółdzielni organizuje zebranie wyborcze do Rady Mieszkańców.

Dokumenty

> Regulamin Rad Mieszkańców Nieruchomości (dostęp dla członków)

> Wzór protokołu wyborczego pierwszej kadencji RMN (dostęp dla członków)

> Wzór protokołu ze spotkania RMN (dostęp dla członków)

> Wzór protokołu kolejnych wyborów RMN (dostęp dla członków)