Strona głównaPrzetargi lokale użytkowe archiwumWynajem lokalu użytkowego nr 6A o pow. 8,52 m2 położonego na parterze...

Wynajem lokalu użytkowego nr 6A o pow. 8,52 m2 położonego na parterze budynku wielorodzinnego os. Bohaterów Września 2

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” z siedzibą w Krakowie, os. Oświecenia 45 informuje, że posiada do wynajmu:

lokal użytkowy nr 6A o pow. 8,52 m2 położony na parterze budynku wielorodzinnego os. Bohaterów Września 2;

Warunki wynajmu:

  • cena wywoławcza stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu użytkowego       –  18 zł netto;
  • w związku z najmem Spółdzielnia będzie naliczała również opłatę z tytułu korzystania
    z mediów, tj. centralne ogrzewanie,
  • najemca będzie także obowiązany do uiszczenia kaucji w kwocie: 200,00 zł w związku  z zawarciem umowy najmu.

Oferty pisemne prosimy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „ Oferta na najem lokalu użytkowego  – os. Boh. Września 2” w sekretariacie SM Oświecenia w pok. nr 11, os. Oświecenia 45, 31-636 Kraków w terminie do dnia   25.02.2020r. w następujących godzinach:

do godz. 10°° – członkowie SM „Oświecenia” w Krakowie

do godz. 11°° – osoby nie będące członkami Spółdzielni

Oferty doręczone po tym terminie zostaną odrzucone.

 W konkursie na najem lokalu użytkowego mogą wziąć udział członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświecenia” w Krakowie oraz osoby nie będące członkami Spółdzielni. Pierwszeństwo najmu przysługuje członkom Spółdzielni.

Oferta winna zawierać:

  1. proponowaną stawkę czynszu netto za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu;
  2. szczegółowy rodzaj działalności, która ma być prowadzona w wynajmowanym lokalu;
  3. imię i nazwisko (nazwę) oferenta, adres do doręczeń, adres firmy, nr telefonu do kontaktu, nr REGON, nr NIP;
  4. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami konkursu;
  5. kopię odpisu z KRS lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku przedsiębiorców,

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze stanem technicznym wybranego lokalu, jego dokumentacją, projektem umowy najmu i treścią regulaminu najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, miejsc postojowych, garaży, powierzchni oraz gruntów w SM „Oświecenia”  w Krakowie.   

Lokal można oglądać po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu – 12 642-76-80, 12 647-05-65 lub 12 642-53-21.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny.

Pozostałe artykuły