Strona głównaPrzetargi lokale użytkowe archiwumKonkurs na najem miejsca postojowego os. Oświecenia 48

Konkurs na najem miejsca postojowego os. Oświecenia 48

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” z siedzibą w Krakowie, os. Oświecenia 45 ogłasza konkurs pisemny na najem miejsca postojowego nr 2 o pow. 14,04 m2 położonego w wielostanowiskowym garażu w os. Oświecenia 48 w Krakowie.

Warunki wynajmu:

  • cena wywoławcza stawki czynszu za 1 m2 powierzchni wynosi  –  20,07 zł netto;
  • w związku z zawarciem umowy najmu najemca zobowiązany będzie do wpłacenia kaucji w wysokości: 750,00 zł.
  • miejsce postojowe zostanie udostępnione do użytkowania od 06.2020r.

W konkursie na najem miejsca postojowego mogą wziąć udział członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświecenia” w Krakowie oraz osoby nie będące członkami Spółdzielni. Pierwszeństwo najmu przysługuje członkom Spółdzielni.

Oferta winna zawierać:

  1. imię i nazwisko (nazwę) oferenta, adres do doręczeń, adres firmy, nr telefonu do kontaktu, NIP;
  2. proponowaną stawkę czynszu netto za 1 m2 powierzchni miejsca postojowego;
  3. dowód wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert;
  4. pisemne oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami konkursu oraz zobowiązaniu do zapłaty kaucji w kwocie 750,00 zł;

Przedmiot najmu można oglądać po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu – pod nr tel.12/ 647-05-65.

Oferty prosimy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na najem miejsca postojowego nr 2” na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia”, 31-636 Kraków, os. Oświecenia 45, pokój nr 11, do dnia 25.03.2020r. w następujących godzinach :

do godz. 10°° – członkowie SM „Oświecenia” w Krakowie

do godz. 11°° – osoby nie będące członkami Spółdzielni

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłata wadium w wysokości 500 zł na konto Spółdzielni w PKO BP S.A.  nr 40 1020 2906 0000 1202 0013 8081 kserokopię przelewu należy dołączyć do składanej oferty.

 Oferty doręczone po tym terminie zostaną odrzucone.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w każdym czasie bez podania przyczyn.

 

Pozostałe artykuły