Strona głównaPrzetargi lokale użytkowe archiwumNajem miejsc utwardzonych - zespół garaży Enklawa A na os. Oświecenia

Najem miejsc utwardzonych – zespół garaży Enklawa A na os. Oświecenia

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” z siedzibą, w Krakowie, os. Oświecenia 45 ogłasza konkurs pisemny na najem miejsc utwardzonych, na terenie zespołu garaży Enklawa A na os. Oświecenia w Krakowie.

Warunki wynajmu:

  1. cena wywoławcza jednego miejsca utwardzonego wynosi – 121,95 zł netto (150,00 zł brutto);

  2. w związku z zawarciem umowy najmu najemca zobowiązany będzie do wpłacenia kaucji w wysokości : 300 zł.

W konkursie na najem miejsc utwardzonych mogą wziąć udział członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświecenia” w Krakowie oraz osoby nie będące członkami Spółdzielni. Pierwszeństwo najmu przysługuje członkom Spółdzielni.

Oferta winna zawierać:

  1. imię i nazwisko (nazwę) oferenta, adres do doręczeń, adres firmy, nr telefonu do kontaktu, NIP;

  2. proponowaną cenę czynszu w złotych netto jednego miejsca utwardzonego;

  3. dowód wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert;

  4. pisemne oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami konkursu oraz zobowiązaniu do zapłaty kaucji w kwocie 300 zł;

Przedmiot najmu można oglądać po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu – pod nr tel.12/ 647-05-65.

Oferty prosimy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na najem miejsca utwardzonego na terenie zespołu garaży Enklawa A” na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia”, 31-636 Kraków, os. Oświecenia 45, pokój nr 11, do dnia 30.06.2020r. w następujących godzinach:

do godz. 10°° – członkowie SM „Oświecenia” w Krakowie

do godz. 11°° – osoby nie będące członkami Spółdzielni

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłata wadium w wysokości 100,00 zł na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. nr 40 1020 2906 0000 1202 0013 8081

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny.

Pozostałe artykuły