Strona głównaPrzetargi usługi archiwumNajem lokalu użytkowego na os. Oświecenia 9/82 i 82A (107,3 m2)

Najem lokalu użytkowego na os. Oświecenia 9/82 i 82A (107,3 m2)

Adres:

os. Oświecenia 9/82 i 82A

Metraż:

107,3 m2

nr 82 o powierzchni 73,58 m²
nr 82A o powierzchni 33,72 m²

Termin składania wniosków:

19.08.2020 r.

do godz. 10°° – członkowie SM „Oświecenia” w Krakowie
do godz. 11°° – osoby nie będące członkami Spółdzielni


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” z siedzibą w Krakowie, os. Oświecenia 45 ogłasza konkurs na najem lokali użytkowych ( nr 82 i 82A ) o łącznej powierzchni 107,3 m2 położonych na XI piętrze w budynku wielorodzinnym nr 9 na os. Oświecenia w Krakowie. Warunki wynajmu lokali:

 1. Najemca na własny koszt dokona adaptacji pomieszczeń.

 2. Stawka wywoławcza za czynsz najmu wynosi 26,00 zł netto za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu użytkowego plus obowiązujący podatek VAT.

 3. Czas trwania umowy – 10 lat licząc od dnia podpisania umowy lub inny okres do ustalenia.

 4. Czas przeznaczony na adaptację pomieszczeń – 3 miesiące od dnia podpisania umowy (w tym czasie czynsz nie będzie pobierany).

 5. Oprócz czynszu najmu Najemca będzie uiszczał opłaty z tytułu korzystania
  z mediów, tj.: centralne ogrzewanie, woda i ścieki oraz abonament za wodomierz główny

 6. Najemca zobowiązany jest wpłacić kaucję (zwrotną) w wysokości jednomiesięcznego czynszu w dniu podpisania umowy.

 7. Spółdzielnia dopuszcza możliwość składania ofert na poszczególne lokale oznaczone :

 • nr 82 o powierzchni 73,58 m²

 • nr 82A o powierzchni 33,72 m²

W konkursie na najem w/w lokali mogą wziąć udział członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświecenia” w Krakowie oraz osoby nie będące członkami Spółdzielni.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłata wadium w kwocie 500 zł, które należy wnieść do dnia 18.08.2020r. na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. nr 40 1020 2906 0000 1202 0013 8081.

Oferta winna zawierać:

 1. imię i nazwisko (nazwę) oferenta, adres do doręczeń, adres firmy, nr telefonu do kontaktu, NIP;

 2. proponowaną stawkę czynszu najmu netto za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali;

 3. pisemne oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami konkursu oraz zobowiązaniu do zapłaty kaucji;

 4. dowód wniesienia wadium ;

 5. w przypadku przedsiębiorców – aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualny wydruk z CEIDG z adnotacją „aktywny”;

 6. oświadczenie stwierdzające, że Oferent nie zalega z płaceniem podatków lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności – dotyczy zarejestrowanych firm lub osób fizycznych,

 7. oświadczenie stwierdzające, że Oferent nie zalega ze składkami na ubezpieczenia społeczne lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności- dotyczy zarejestrowanych firm lub osób fizycznych.

Z projektem umowy najmu oraz regulaminem najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, miejsc postojowych, garaży, powierzchni oraz gruntów w SM „Oświecenia” w Krakowie można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni na os. Oświecenia 45, pokój nr 15.

Lokale można oglądać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu – 12 642-76-80, 12 647-05-65 lub 12 642-53-21. Informacje dodatkowe o konkursie można uzyskać pod nr tel. 12 647 46 06.

Oferty prosimy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na najem lokali użytkowych nr 82 i 82A na os. Oświecenia 9 w Krakowie” na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia”, 31-636 Kraków, os. Oświecenia 45, pokój nr 11, do dnia 19.08.2020r. w następujących godzinach :

do godz. 10°° – członkowie SM „Oświecenia” w Krakowie

do godz. 11°° – osoby nie będące członkami Spółdzielni

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny.

Pozostałe artykuły