Strona głównaPrzetargi lokale użytkowe archiwumNajem garażu nr 80 o pow. 23,74m2 położonego w wielostanowiskowym garażu na...

Najem garażu nr 80 o pow. 23,74m2 położonego w wielostanowiskowym garażu na os. Oświecenia 48

Adres:

os. Oświecenia 48

Metraż:

23,74 m2

Termin składania wniosków:

22.10.2020 r.

do godz. 10°° – członkowie SM „Oświecenia” w Krakowie
do godz. 11°° – osoby nie będące członkami Spółdzielni


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” z siedzibą w Krakowie, os. Oświecenia 45 ogłasza konkurs na najem garażu nr 80 o pow. 23,74m2 położonego w wielostanowiskowym garażu os. Oświecenia 48 w Krakowie.

W konkursie na najem w/w garażu mogą wziąć udział członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświecenia” w Krakowie jak również osoby nie będące członkami Spółdzielni. Pierwszeństwo najmu przysługuje członkom Spółdzielni zamieszkałym w nieruchomości os. Oświecenia nr 46, 46a, 47 i 48.

Warunki wynajmu:

  1. cena wywoławcza stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej ww. garażu wynosi – 14,00 zł netto;
  2. w związku z zawarciem umowy najmu najemca zobowiązany będzie do wpłacenia kaucji w wysokości : 500 zł.
  3. warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłata wadium w kwocie 200 zł, które należy wnieść do dnia 30.09.2020r. na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. nr 40 1020 2906 0000 1202 0013 8081 (kserokopię przelewu należy dołączyć do składanej oferty).

Spółdzielnia zwraca wadium uczestnikom konkursu, których oferty nie zostały wybrane jako najkorzystniejsze, niezwłocznie po zawarciu umowy najmu.

W przypadku nie zawarcia umowy przez najemcę wybranego w drodze konkursu w terminie wyznaczonym w zawiadomieniu, Spółdzielnia może odstąpić od zawarcia umowy najmu, a kwota wadium przepada na rzecz Spółdzielni.

Oferta winna zawierać:

  1. imię i nazwisko oferenta, adres do doręczeń, e-mail, , nr telefonu do kontaktu;
  2. proponowaną stawkę czynszu netto za 1 m2 powierzchni użytkowej garażu;
  3. pisemne oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami konkursu oraz zobowiązaniu do zapłaty kaucji w kwocie 500 zł;
  4. dowód wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert.

Oferty prosimy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na najem garażu nr 80” na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia”, 31-636 Kraków, os. Oświecenia 45, pokój nr 11, do dnia 22.10.2020r. w następujących godzinach :

do godz. 10°° – członkowie SM „Oświecenia” w Krakowie

do godz. 11°° – osoby nie będące członkami Spółdzielni

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z projektem umowy najmu i treścią regulaminu najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, miejsc postojowych, garaży, powierzchni oraz gruntów w SM „Oświecenia” w Krakowie.

Garaż można oglądać po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu – pod nr tel. 12/ 647-05-65.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w każdym czasie bez podania przyczyn.

Pozostałe artykuły