Strona głównaPrzetargi lokale użytkowe archiwumNajem lokalu użytkowego nr 8A (54,88 m2) na os. Oświecenia 44

Najem lokalu użytkowego nr 8A (54,88 m2) na os. Oświecenia 44

Adres:

os. Oświecenia 44

Termin składania ofert:

15.12.2020 r.

do godz. 10°° – członkowie SM „Oświecenia” w Krakowie
do godz. 11°° – osoby nie będące członkami Spółdzielni


OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” z siedzibą w Krakowie, os. Oświecenia 45 ogłasza konkurs na najem lokalu użytkowego nr 8A o pow. 54,88 m2, położonego w piwnicy w klatce II budynku mieszkalno – usługowego os. Oświecenia 44 w Krakowie.

Warunki wynajmu:

 1. cena wywoławcza stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej ww. lokalu wynosi – 12,00 zł netto;
 2. lokal wyposażony jest w WC i posiada instalację sanitarną więc w związku z najmem ww. lokalu będą naliczane również opłaty z tytułu korzystania z mediów, tj. woda i ścieki oraz abonament za wodomierz główny
 3. w związku z zawarciem umowy najmu najemca zobowiązany będzie do wpłacenia kaucji w wysokości : 810 zł.

W konkursie na najem w/w lokalu mogą wziąć udział członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświecenia” w Krakowie oraz osoby nie będące członkami Spółdzielni.

Pierwszeństwo najmu przysługuje członkom Spółdzielni.

Oferta winna zawierać:

 1. imię i nazwisko (nazwę) oferenta, adres do doręczeń (e-mail), adres firmy, nr telefonu do kontaktu, NIP;
 2. rodzaj działalności, która ma być prowadzona w wynajmowanym lokalu;
 3. proponowaną stawkę czynszu netto za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu;
 4. pisemne oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami konkursu oraz zobowiązaniu do zapłaty kaucji w kwocie 810 zł;
 5. w przypadku przedsiębiorców – aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, albo aktualny wydruk z CEIDG z adnotacją „aktywny”;
 6. oświadczenie Oferenta stwierdzające, że nie zalega z płaceniem podatków lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności – dotyczy zarejestrowanych firm lub osób fizycznych,
 7. oświadczenie Oferenta stwierdzające, że nie zalega ze składkami
  na ubezpieczenia społeczne lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie
  lub rozłożenie na raty zaległych płatności – dotyczy zarejestrowanych firm lub osób fizycznych.

Z projektem umowy najmu oraz regulaminem najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, miejsc postojowych, garaży, powierzchni oraz gruntów w SM „Oświecenia” w Krakowie można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni na os. Oświecenia 45, pokój nr 15.

Lokal można oglądać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu – 12 642-76-80, 12 647-05-65 lub 12 642-53-21.

Oferty prosimy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na najem lokalu użytkowego nr 8A w piwnicy, os. Oświecenia 44 w Krakowie” na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia”, 31-636 Kraków, os. Oświecenia 45, pokój nr 11, do dnia 15.12.2020r. w następujących godzinach :

do godz. 10°° – członkowie SM „Oświecenia” w Krakowie

do godz. 11°° – osoby nie będące członkami Spółdzielni

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny.

Pozostałe artykuły