Strona głównaPrzetargiSprzedaż lokalu mieszkalnego nr 42 (86,38 m2) na os. Oświecenia 37

Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 42 (86,38 m2) na os. Oświecenia 37

Adres:

os. Oświecenia 37

Data przetargu:

27.05.2021 r.


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” w Krakowie ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytacja) dotyczący ustanowienia i przeniesienia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 42 położonego na os. Oświecenia 37 w Krakowie.

Lokal mieszkalny nr 42 o powierzchni 86,38 m² położony jest na III piętrze w czteropiętrowym budynku i składa się z 4 pokoi, kuchni, łazienki, WC i przedpokoju. Do mieszkania przynależy piwnica o powierzchni 5,89 m².

Cena wywoławcza w/w lokalu mieszkalnego wynosi: 560 000 zł.

Kwota postąpienia – 2 000 zł.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne poprzez swoich przedstawicieli. W imieniu licytantów mogą działać pełnomocnicy notarialnie upoważnieni w zakresie obejmującym udział w niniejszym postępowaniem przetargowym.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie na konto bankowe Spółdzielni w PKO BP S.A. nr 40 1020 2906 0000 1202 0013 8081 wadium w wysokości: 30 000 zł w terminie do dnia 26.05.2021r. Za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków na konto bankowe Spółdzielni.

Pod numerami telefonu: 12 647 46 06 lub 12 642 51 41 można uzyskać dodatkowe informacje oraz umówić się na oglądanie mieszkania.

Mieszkanie wymaga remontu, którego koszty poniesie nabywca, bez żadnych roszczeń z tego tytułu pod adresem Spółdzielni. Plan mieszkania można pobrać poniżej w załączniku.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni na os. Oświecenia 45, pokój nr 11 w dniu 27.05.2021r. o godz. 12°°.

Pozostałe warunki przetargu:

1. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia wylicytowanego lokalu.

2. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w wysokości nominalnej na wskazane przez nich konto bankowe, w terminie do pięciu dni roboczych od zakończenia przetargu.

3. Wygrywający przetarg zobowiązany jest w terminie do uzgodnienia, ale nie dłużej niż 30 dni od dnia przetargu wpłacić wylicytowaną cenę nabycia lokalu, pod rygorem utraty wpłaconego wadium oraz utraty prawa do zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności i przeniesienia własności lokalu w formie aktu notarialnego.

4. Z wygrywającym przetarg Spółdzielnia zawiera w terminie do 14 dni lub w terminie do uzgodnienia, od daty wpływu na konto spółdzielni wylicytowanej kwoty, umowę ustanowienia odrębnej własności lokali i przeniesienia jego własności. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy notarialnej w tym opłaty sądowe ponosi nabywca przy zawieraniu w/w umowy.

5. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca lokalu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i czasie zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności lokali i przeniesienia jego własności, Spółdzielnia może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

  1. Osoba wygrywająca przetarg jest zobowiązana do uiszczania opłat za używanie lokalu od dnia zawarcia aktu notarialnego.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny.

Pozostałe artykuły