Strona głównaAktualnościGniazdo ptaków w elewacji budynku

Gniazdo ptaków w elewacji budynku

Ptaki są niezwykle ważnym elementem naszego środowiska. Zależy nam na odpowiednim dbaniu o nie, dlatego m.in. w ubiegłym roku zamontowaliśmy przy współpracy z Gminą Kraków (Zarząd Zieleni Miejskiej) tablice informujące o prawidłowym dokarmianiu ptaków. Jednak czasami zdarzają się sytuacje, w których ptaki powodują pewne uniedogodnienia.

Tak się właśnie stało w bloku na os. Oświecenia 2, z którego otrzymaliśmy informację, że ptaki zrobiły gniazdo w elewacji budynku. Nasz Dział Techniczny rozeznał sytuację oraz skontaktował się z ornitologiem, aby omówić możliwe rozwiązanie sprawy. Po ustaleniach 

z ornitologiem oraz zgodnie z obowiązującym prawem do zakończenia okresu lęgowego Spółdzielnia aktualnie nie może podejmować żadnych działań zmierzających do usunięcia gniazda. Przywrócenie stanu pierwotnego będzie możliwe dopiero po 16 października b.r. 

i zostanie przeprowadzone zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem (Dz. U. 2009 nr 151, poz. 1220 ze zm), które mówi:

“W stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową mogą być wprowadzone, w przypadku braku rozwiązań alternatywnych i jeżeli nie spowoduje to zagrożenia dla dziko występujących populacji zwierząt objętych ochroną gatunkową, odstępstwa od zakazów, o których mowa w ust. 1, dotyczące:

  1. usuwania od dnia 16 października do końca lutego gniazd z budek dla ptaków i ssaków;
  2. usuwania od dnia 16 października do końca lutego gniazd ptasich z obiektów budowlanych i terenów zieleni, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub sanitarne;”

Do tego  czasu nasz Dział Techniczny będzie monitorował sytuację.

Pozostałe artykuły