Strona głównaAktualnościRealizacja prac związanych z odtworzeniem terenu w związku z budową sieci wysokiego...

Realizacja prac związanych z odtworzeniem terenu w związku z budową sieci wysokiego parametru na os. Oświecenia – II Etap realizacji (zbiorcze informacje)

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy,

W poniedziałek 29 listopada b.r. w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej Oświecenia w Krakowie odbyło się kolejne spotkanie, tym razem z przedstawicielem Firmy ACE INSTAL (Generalny Wykonawca MPEC S.A. w Krakowie),  w sprawie podsumowania realizacji prac i związanych z tym opóźnień, w tym pozostałych kwestii dotyczących prac odtworzeniowych realizowanych w związku z inwestycją MPEC S.A. polegającą na budowie  sieci cieplnej wysokoparametrowej preizolowanej na terenie osiedla „Oświecenia” w Krakowie – etap II.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Mieszkańcom, Spółdzielnia wskazała na konieczność szybkiego zakończenia wszystkich prac odtworzeniowych i przywrócenia stanu pierwotnego na terenie całego osiedla Oświecenia. Z uwagi jednak na zimowe warunki atmosferyczne, Spółdzielnia poinformowała, że nie widzi możliwości efektywnego odtworzenia terenów zielonych i nasadzeń zieleni w 2021 r. Stąd Spółdzielnia zobowiązała firmę ACE INSTAL do wykonania prac w zakresie terenów zielonych w terminie do 30 kwietnia 2022. W pozostałym zakresie ustalono, że:

  1. W najbliższy czwartek (02.12.2021) ACE INSTAL postara się przywrócić oświetlenie uliczne/parkowe lamp na  os. Oświecenia, które pozostały jeszcze do naprawienia. Natomiast szczegóły techniczne docelowego rozwiązania zasilania osiedlowych lamp zostaną określone pomiędzy Spółdzielnią a ACE INSTAL w terminie do 08.12.2021 r.
  2. Niezwłocznie, ale nie później niż do 10.12.2021 roku zostaną wywiezione wszystkie pozostałości budowlane (rury preizolowane, odpady budowlane, nadmiar ziemi i piasku oraz pozostałe śmieci).
  3. Niezwłocznie, ale nie później niż do 10.12.2021 roku wszystkie funkcjonujące trakty komunikacyjne zostaną doprowadzone do stanu umożliwiającego ich bezpieczne użytkowanie zgodnie z wymaganiami BHP (wyczyszczone i wymyte z nawiezionego piachu i błota chodniki, schody i ulice). Wszystkie funkcjonujące przejścia muszą być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz. 401).
  4. Do 31 grudnia 2021 roku ACE INSTAL doprowadzi do odtworzenia wszystkich ciągów komunikacyjnych (przejść) pomiędzy klatkami schodowymi budynków a dojściem do najbliższej ulicy w celu zagwarantowania Mieszkańcom Spółdzielni swobodnej i bezpiecznej komunikacji.
  5. Do 28.01.2022 roku ACE INSTAL doprowadzi do odtworzenia i przywrócenia stanu pierwotnego wszystkich pozostałych ciągów komunikacyjnych (dróg, chodników i parkingów). W przypadku braku warunków pogodowych (intensywne opady deszczu śniegu lub ujemne temperatury), które uniemożliwiają realizację prac zgodnie ze sztuką budowlaną, termin zostanie wydłużony o czas, kiedy prace nie mogą być realizowane.
  6. Ze względu na okres zimowy odtworzenie terenów zielonych, w tym wykonanie nasadzeń zieleni wraz z renowacją terenów zielonych nastąpi do 30 kwietnia 2022.
  7. W związku z zaistniałą sytuacją, ACE INSTAL został zobowiązany się nieodpłatnej realizacji dodatkowych prac niwelujących skutki przedłużających się robót budowlanych na rzecz Mieszkańców budynków, którzy w największym stopniu ponoszą skutki realizowanych prac. Rodzaj i zakres tych prac zostanie wspólnie określony pomiędzy przedstawicielami Spółdzielni i ACE INSTAL.
  8. 30 listopada zostanie przeprowadzona kolejna wizja lokalna z udziałem przedstawicieli ACE INSTSAL oraz pracowników Spółdzielni, gdzie zostanie sporządzona szczegółowa inwentaryzacja statusu zaawansowania prac na osiedlu Oświecenia oraz działania, które należy podjąć.
  9. Ustalono kolejność realizacji odtworzeń:

9.1. Oświecenia 3, 4, 5, 6,
9.2. Oświecenia 10,
9.3. Oświecenia 1, 2,
9.4. Oświecenia 7,
9.5. Oświecenia 8,
9.6. Oświecenia 9,
9.7. Oświecenia 10, 11,
9.8. Oświecenia 12, 13,
9.9. Oświecenia 14, 15,
9.10. Oświecenia 16, 17,
9.11. Oświecenia 18, 19, 20, 21,
9.12. Oświecenia 27,
9.13. Oświecenia 36, 37, 38,
9.14. Oświecenia 39.

Równocześnie przypomniano, że zakres prac szczegółowo został określony w piśmie Spółdzielni z dnia 18.11.2021 Znak NTA/4289/2021.

Szanowni Państwo,

Tak jak to już wielokrotnie mówiliśmy, Spółdzielnia nie jest formalnie stroną umowy, ale od samego początku realizacji tej inwestycji robimy wszystko aby te prace były przeprowadzone bezpiecznie i najszybciej jak to możliwe. W celu zapewnienia pełnej transparentności w strefie dostępnej dla członków Spółdzielni zostały zamieszczone skany notatek oraz korespondencja z firmą MPEC i ACE INSTAL. Z uwagi na zaplanowane na jutro prace administracyjne związane z wdrożeniem nowej strony internetowej Spółdzielni jutro (02.12.2021 r.) nie będzie możliwości wejścia do strefy dostępnej dla członków Spółdzielni.

Za wszelkie utrudnienia i niedogodności w imieniu Spółdzielni przepraszam.

Z Wyrazami Szacunku,
Adam Pławecki, Prezes Zarządu.

Pozostałe artykuły