Strona głównaAktualnościOferta pracy - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Eksploatacyjnych

Oferta pracy – Zastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Eksploatacyjnych

RADA NADZORCZA Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświecenia” w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko:

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Eksploatacyjnych

Wymagania ogólne wobec kandydatów:

 • Wykształcenie wyższe
 • Co najmniej 10 letni staż pracy, w tym 5 letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych
 • Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej PIIB
 • Znajomość prawa spółdzielczego i zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych
 • Znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami
 • Dobra znajomość obsługi komputera, w szczególności: Word i Excel, oraz znajomość programów do kosztorysowania
 • Znajomość zagadnień prawa pracy
 • Nastawienie pro klienckie i umiejętność komunikacji oraz budowania dobrych relacji
  z mieszkańcami
 • Umiejętność kierowania zespołami ludzkimi
 • Umiejętność zarządzania i podejmowania szybkich decyzji
 • Oświadczenie o niekaralności
 • Oświadczenie o zdolności do pracy na stanowisku kierowniczym (potwierdzenie tej zdolności orzeczeniem lekarskim w razie wyboru na stanowisko)
 • oświadczenie o nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświecenia” w Krakowie oraz stosowanie się do art. 57 ustawy o prawie spółdzielczym, brak pokrewieństwa i powinowactwa w stosunku do członków Rady Nadzorczej
 • zgody RODO kandydatów do pracy, dot. danych osobowych, kontaktu, oraz zapoznanie się z klauzulą informacyjną (do pobrania ze strony internetowej Spółdzielni www.oswiecenia.pl/praca/)

Preferowane dodatkowe wymagania:

 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i doświadczenie na podobnym stanowisku
 • umiejętność tworzenia i wdrażania programów restrukturyzacyjnych
 • podstawowa znajomość ustawy o rachunkowości

Zgłaszanie kandydatów:

 • Regulamin konkursu znajduje się w sekretariacie siedziby Spółdzielni
 • warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu konkursowym jest złożenie PISEMNEJ OFERTY w terminie do dnia 18.03.2022 do godz. 12.00
 • ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie bezpośrednio w sekretariacie siedziby Spółdzielni w dni robocze, od poniedziałku do czwartku w godz. 8,00-15,00, w piątki w godz. 8,00 – 12,00 lub przesłać na adres : Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” w Krakowie, os. Oświecenia 45, 31-636 Kraków z dopiskiem:

Postępowanie konkursowe na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Eksploatacyjnych, NIE OTWIERAĆ”

 • na kopercie nie umieszcza się danych kandydata
 • w przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty, decyduje faktyczna data wpływu zgłoszenia, a nie data stempla pocztowego.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę,
 • ZFŚS
 • Wynagrodzenie zgodnie z regulacjami wewnętrznymi dot. wynagradzania członków zarządu
 • Godziny pracy Spółdzielni: poniedziałek, wtorek, czwartek 7-15, środa 7-17, piątek 7-13

Zgody

pdf

Proces rekrutacji - ZGODA KANDYDATA + KLAUZULA RODO

Rozmiar: 438.16 KB
Hits: 367
Data dodania: 09-05-2023

Pozostałe artykuły