Strona głównaAktualnościOferta pracy - Administrator budynków i zieleni

Oferta pracy – Administrator budynków i zieleni

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” w Krakowie poszukuje pracownika na stanowisko:

administrator budynków i zieleni

Zakres obowiązków:

Praca na stanowisku polega między innymi na:

Bezpieczeństwo budynków

 • Przyjmuje wszystkie zgłoszenia usterek – wprowadza je w zintegrowany system informatyczny (Zlecenia)
 • Przekazuje do działu technicznego informacje o nagłych awariach, zdarzeniach wymagających natychmiastowych interwencji w godzinach pracy Spółdzielni.
 • Zgłasza wnioski do służb technicznych w zakresie bieżących remontów i konserwacji oraz pielęgnacji terenów zielonych.
 • Bierze udział w przeglądach rocznych budynków.
 • Okresowo kontroluje pomieszczenia piwniczne, pod kątem niedopuszczenia do gromadzenia się łatwopalnych, zbędnych odpadów i materiałów.
 • Powiadamia odpowiednie służby techniczne w przypadku stwierdzenia w instalacjach wad i usterek mogących spowodować pożar.
 • Odpowiada za należyte zabezpieczenie budynków odnośnie BHP, p.poż (np. wywożenie zalegających sprzętów z pomieszczeń suszarni, wózkowni, korytarzy, piwnic ), Sanepidu

Prace budowlane

 • Bierze udział w przekazywaniu budynków wykonawcom – firmom zewnętrznym
  w szczególności pomieszczenia gospodarcze oraz uczestniczy w odbiorze wszelkich prac budowlanych.
 • Dokonuje spisu wodomierzy przed przystąpieniem do prac i po ich zakończeniu. Przekazuje stosowne protokoły do wystawienia faktur za zużytą wodę przy pracach budowlanych.
 • Jeżeli lokal lub obiekt wymaga remontu zgłasza pracownikom służb technicznych
  i inspektorom nadzoru
 • Uczestniczy w obiorach budowlanych w obszarze, w którym administruje jako członek komisji wraz z właściwym inspektorem.

Lokale mieszkalne i użytkowe

 • Sporządza protokoły zdawczo-odbiorcze lokali mieszkalnych i użytkowych oraz przekazuje je w użytkowanie.
 • Na podstawie zaświadczenia z działu członkowskiego wprowadza do ewidencji nowych właścicieli mieszkań w swoim rejonie zgodnie z obowiązującymi przepisami Spółdzielni.
 • Prowadzi obsługę administracyjna w zakresie wodomierzy.
 • Prowadzi ewidencję osób zamieszkałych w formie papierowej i elektronicznej.
 • Przyjmuje pisemne oświadczenia w sprawie ilości osób zamieszkujących lokale mieszkalne
 • Prowadzi i aktualizuje rejestr zmian do opłat eksploatacyjnych dla lokali mieszkalnych i użytkowych.
 • Przekazuje korespondencję (również z innych działów) przez gospodarzy budynków.
 • Udziela informacji telefonicznej lub osobistej mieszkańcom.

Utrzymanie czystości budynków

 • Współpracuje z gospodarzami budynków i firmami sprzątającymi.
 • Zabezpiecza prawidłowość obsady sprzątających budynki spółdzielni.
 • Wystawia dowody magazynowe dla podległych pracowników (środki czystości, narzędzia i inne)
 • Sporządza i prowadzi dokumentację zarobkową podległych pracowników oraz firm sprzątających tj, przygotowanie umów z zabezpieczeniem RODO, protokołów obmiarów budynków i terenów przyległych, wyliczenie wynagrodzeń na podstawie protokołów.
 • Sprawdza faktury wystawione przez firmy sprzątające i podpisuje protokoły wykonania po wcześniejszej ich kontroli.
 • Ustala zakresy wykonywanych prac oraz terminy ich wykonania, kontroluje pracę sprzątających pod względem staniu techniczno-porządkowego, w tym:
 • Prowadzi dokumentację z przeprowadzonych kontroli nieruchomości.

Zarządzanie zielenią

 • Sporządza wnioski do UMK o wydanie decyzji na wycinkę drzew i krzewów.
 • Współdziała z inwestorami prowadzącymi inwestycje na ternach Spółdzielni.
 • Załatwia interpelacje, postulaty, skargi i wnioski w zakresie zielni.
 • Kontroluje prawidłowość doprowadzenia do należytego stanu i odbiór zielni po rozkopach np. awarie wodne kan. c.o., elektryczne itp.
 • Prowadzeni rejestr zasobów zielni w formie elektronicznej.
 • Inwentaryzuje wszelką zieleń przy każdej nieruchomości w formie elektronicznej.
 • Nadzoruje i odbiera prace wykonywane przez firmy zewnętrzne dot. koszenia trawników, pielęgnacji zieleni, nowych nasadzeń .
 • Posiada wiedze niezbędna w zakresie zieleni oraz znajomość ustawy o ochronie środowiska, ustawy o ochronie przyrody.

Oczekiwania wobec kandydata:

 • Wykształcenie minimum średnie,,
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku mile widziane,
 • Komunikatywność,
 • Umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
 • Uczciwość i odpowiedzialność,
 • Znajomość prawa spółdzielczego i zasad funkcjonowania Spółdzielni,
 • Dobra znajomość obsługi komputera z zakresie pakietu Office,

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na umowę o pracę
 • Grafik pracy zgodny z Regulaminem Pracy Spółdzielni (pn.,wt.,cz.: 7-15; śr.: 7-17; pt.: 7-13)
 • ZFŚS

Zgłaszanie kandydatów:

CV wraz z klauzulą RODO i zgodą kandydata należy składać w Sekretariacie Spółdzielni.

Zgody

pdf

Proces rekrutacji - ZGODA KANDYDATA + KLAUZULA RODO

Rozmiar: 438.16 KB
Hits: 365
Data dodania: 09-05-2023

Pozostałe artykuły