Strona głównaPrzetargiNajem lokalu użytkowego nr 3A (20,57 m2) na os. Oświecenia 44

Najem lokalu użytkowego nr 3A (20,57 m2) na os. Oświecenia 44

Adres:

os. Oświecenia 44

Termin składania ofert:

06.03.2023 r.

do godz. 11°° – członkowie SM „Oświecenia” w Krakowie
do godz. 12°° – osoby nie będące członkami Spółdzielni


PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” z siedzibą w Krakowie ogłasza konkurs na najem lokalu użytkowego nr 3A o pow. 20,57 m2 położonego w parterze budynku wielorodzinnego na os. Oświecenia nr 44 w Krakowie;

Warunki wynajmu lokalu:

 1. Stawki wywoławcza czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w/w lokalu użytkowego wynosi 42,33 zł netto plus obowiązujący podatek VAT.
 2. Oprócz czynszu najmu Najemca będzie uiszczał opłaty z tytułu korzystania
  z mediów, tj.: centralne ogrzewanie, woda i ścieki oraz abonament za wodomierz główny
 3. Przed zawarciem umowy najmu Najemca zobowiązany będzie do wpłacenia kaucji (zwrotnej) w wysokości 800 zł, w dniu podpisania umowy.

W konkursie na najem w/w lokalu mogą wziąć udział członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświecenia” w Krakowie oraz osoby nie będące członkami Spółdzielni. Pierwszeństwo najmu przysługuje członkom Spółdzielni.

Oferta winna zawierać:

 1. imię i nazwisko (nazwę) oferenta, adres do doręczeń, adres firmy, nr telefonu do kontaktu, NIP;
 2. rodzaj działalności, która ma być prowadzona w wynajmowanym lokalu;
 3. proponowaną stawkę czynszu netto za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu;
 4. pisemne oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami konkursu oraz zobowiązaniu do zapłaty kaucji;
 5. w przypadku przedsiębiorców – aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) lub wydruk z CEIDG z adnotacją „aktywny”;
 6. oświadczenie Oferenta stwierdzające, że nie zalega z płaceniem podatków lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności – dotyczy zarejestrowanych firm lub osób fizycznych,
 7. oświadczenie Oferenta stwierdzające, że nie zalega ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne – dotyczy zarejestrowanych firm lub osób fizycznych,

Z projektem umowy najmu oraz regulaminem najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, miejsc postojowych, garaży, powierzchni oraz gruntów w SM „Oświecenia” w Krakowie można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni: os. Oświecenia 45, pokój nr 15.

Lokal można oglądać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu – tel.: 12 642-76-80; 12 647-05-65 lub 12 642-53-21.

Oferty prosimy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na najem lokalu użytkowego nr 3A na os. Oświecenia 44 w Krakowie” na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” w Krakowie, 31-636 Kraków, os. Oświecenia 45, pokój nr 11, do dnia 06.03.2023r. w następujących godzinach :

do godz. 11°° – członkowie SM „Oświecenia” w Krakowie

do godz. 12°° – osoby nie będące członkami Spółdzielni

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny.

Pozostałe artykuły