Strona głównaAktualnościInspektor nadzoru ds. budowlanych

Inspektor nadzoru ds. budowlanych

Zakres obowiązków:

Praca na stanowisku polega między innymi na:

 • kontroli i przeglądach stanu technicznego budynków (roczne i pięcioletnie),
 • prowadzeniu książek obiektów budowlanych, 
 • opracowaniu planów rzeczowo-finansowych w oparciu o przeglądy techniczne obiektów w zakresie budowlanym,
 • sporządzaniu specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych  do przetargów,
 • udziale w komisjach przetargowych, określaniu wysokości wadiów i zwalnianiu kaucji na zabezpieczenie należytego wykonania robót remontowych,
 • uczestnictwu w sporządzaniu umów na roboty budowlane,
 • opracowaniu kosztorysów inwestorskich,
 • nadzorze inwestorskim nad realizacją robót, odbiorze robót,
 • kontroli wykonania robót i weryfikacja kosztorysów, akceptowanie faktur za wykonane prace budowlane,
 • egzekwowaniu usuwania usterek od Wykonawców,
 • kontroli terminowości wykonywania prac budowlanych,
 • wnioskowaniu o naliczanie kar umownych dla Wykonawców za opóźnienia,
 • opiniowaniu remontów wykonywanych przez lokatorów, prowadzeniu korespondencji,
 • przyjmowaniu i przekazywaniu do odpowiednich służb zgłoszeń usterek,
 • korespondencji i współpracy z Radami Mieszkańców Nieruchomości.

Oczekiwania wobec kandydata:

 • Wykształcenie wyższe techniczne,
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi  bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 • Przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa – opłacone składki (po podpisaniu umowy)
 • Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej – opłacone składki (po podpisaniu umowy),
 • Nastawienie pro klienckie i umiejętność komunikacji oraz budowanie dobrych relacji z mieszkańcami,
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • Komunikatywność,
 • Umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
 • Uczciwość i odpowiedzialność,
 • Dobra znajomość obsługi komputera z zakresie pakietu Office, dobra znajomość programów do kosztorysowania.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na umowę o pracę,
 • Grafik pracy zgodny z Regulaminem Pracy Spółdzielni (pn., wt., czw. 7-15;   śr. 7-17;   pt. 7-13),
 • ZFŚS,
 • Dofinansowanie do Pakietu medycznego.

Zgłaszanie kandydatów:

CV oraz zgodę kandydata (do pobrania na stronie internetowej Spółdzielni) należy składać w Sekretariacie Spółdzielni.

KLAUZULA  INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r informuję, iż:

 1. administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Oświecenia z siedzibą w Krakowie, adres: os. Oświecenia 45, 31-636 Kraków nr tel. 12 647 07 08, email sekretariat@oswiecenia.pl
 2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w spółdzielni to:  tel. 12-647-07-08
 3. dane przetwarzane są w celu realizacji praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy / rekrutacji, na podstawie prawnej art.6 1 b i c oraz art. 9 ust. 2 d ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r oraz art. 231 §1 k.p.,
 4. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami Administratora,
 5. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
 6. każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 7. podanie danych osobowych jest wymogiem umownym / warunkiem zawarcia umowy,
 8. osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania, konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji przez administratora zadań ustawowych i statutowych.

Pozostałe artykuły