Strona głównaAktualnościOferta pracy - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Eksploatacyjnych

Oferta pracy – Zastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Eksploatacyjnych

RADA NADZORCZA Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświecenia” w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko:

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Eksploatacyjnych

Wymagania ogólne wobec kandydatów:

 • Wykształcenie wyższe
 • Co najmniej 10 letni staż pracy, w tym 5 letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych
 • Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej PIIB
 • Znajomość prawa spółdzielczego i zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych
 • Znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami
 • Dobra znajomość obsługi komputera, w szczególności: Word i Excel, oraz znajomość programów do kosztorysowania
 • Znajomość zagadnień prawa pracy
 • Nastawienie proklienckie i umiejętność komunikacji oraz budowania dobrych relacji z mieszkańcami
 • Umiejętność kierowania zespołami ludzkimi
 • Umiejętność zarządzania i podejmowania szybkich decyzji
 • Oświadczenie o niekaralności
 • Oświadczenie o zdolności do pracy na stanowisku kierowniczym (potwierdzenie tej zdolności orzeczeniem lekarskim w razie wyboru na stanowisko)
 • oświadczenie o nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświecenia” w Krakowie oraz stosowanie się do art. 57 ustawy
  o prawie spółdzielczym, brak pokrewieństwa i powinowactwa w stosunku do członków Rady Nadzorczej
 • zgody RODO kandydatów do pracy, dot. danych osobowych, kontaktu, oraz zapoznanie się z klauzulą informacyjną (do pobrania ze strony internetowej Spółdzielni www.oswiecenia.pl/praca/)

Preferowane dodatkowe wymagania:

 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i doświadczenie na podobnym stanowisku
 • znajomość zagadnień związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w budownictwie
 • znajomość zagadnień związanych z przedmiarowaniem oraz wyceną prac remontowych
 • umiejętność tworzenia i wdrażania programów restrukturyzacyjnych

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na umowę o pracę
 • Wynagrodzenie zgodnie z regulacjami wewnętrznymi dot. wynagradzania członków zarządu
 • ZFŚS
 • Godziny pracy Spółdzielni: poniedziałek, wtorek, czwartek 7-15, środa 7-17, piątek 7-13.

Zgłaszanie kandydatów:

 • Regulamin konkursu znajduje się w sekretariacie siedziby Spółdzielni
 • warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu konkursowym jest złożenie PISEMNEJ OFERTY w terminie do dnia 22.05.2023 do godz. 12:00
 • ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie bezpośrednio w sekretariacie siedziby Spółdzielni w dni robocze, od poniedziałku do czwartku w godz. 8:00-15:00, w piątki
  w godz. 8:00 – 12:00 lub przesłać na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” w Krakowie, os. Oświecenia 45, 31-636 Kraków z dopiskiem:

„Postępowanie konkursowe na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Eksploatacyjnych – NIE OTWIERAĆ”

 • na kopercie nie umieszcza się danych kandydata
 • w przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty, decyduje faktyczna data wpływu zgłoszenia, a nie data stempla pocztowego.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI:

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji przez Spółdzielnię Mieszkaniową Oświecenia z siedzibą w Krakowie adres: os. Oświecenia 45, 31-636 Kraków.
 2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
 3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

(data i podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Oświecenia z siedzibą w Krakowie, adres: os. Oświecenia 45, 31-636 Kraków nr tel. 12 647 07 08, email sekretariat@oswiecenia.pl. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Spółdzielni to: tel. 12-647-07-08.
 2. Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe:

 1. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia pracodawcy wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy i w zakresie: imienia i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, adresu do korespondencji, wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c RODO);
 2. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 3. w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku. Podstawą przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzane danych osobowych przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ta zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, wskazanych powyżej
w pkt II.

Powyższe żądania można przesłać na adresy wskazane w pkt I. Ponadto, zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Okres przechowywania danych
 2. w zakresie wskazanym w pkt II.1), II.2) i II.3) Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia niniejszej rekrutacji;
 3. w zakresie wskazanym w pkt II.4 Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane;
 4. w zakresie wskazanym w pkt II.5 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty wyrażenia zgody.
 • Odbiorcy danych.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane.

 • Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału w danym procesie rekrutacyjnym.
  W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie

profilowania.

 • Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać na adresy wskazane w pkt I.

(data i podpis)

Zgody

pdf

Proces rekrutacji - ZGODA KANDYDATA + KLAUZULA RODO

Rozmiar: 438.16 KB
Hits: 365
Data dodania: 09-05-2023

Pozostałe artykuły