Strona głównaPrzetargiNajem miejsc postojowych na terenie parkingu monitorowanego na os. 2 Pułku Lotniczego...

Najem miejsc postojowych na terenie parkingu monitorowanego na os. 2 Pułku Lotniczego w Krakowie

Adres:

os. 2 Pułku Lotniczego w Krakowie

Termin składania ofert:

27.06.2023r.

do godz. 11°° – członkowie SM „Oświecenia” w Krakowie,
do godz. 12°° – osoby nie będące członkami Spółdzielni.


OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” z siedzibą w Krakowie, os. Oświecenia 45 ogłasza konkurs pisemny na najem miejsc postojowych na terenie działki nr 284/6 stanowiącej mienie Spółdzielni na os. 2 Pułku Lotniczego w Krakowie. Teren parkingu jest monitorowany i wyposażony w szlaban.

Warunki wynajmu:
1) cena wywoławcza jednego miejsca postojowego wynosi 121,95 zł netto (150 zł brutto);
2) warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłata wadium w wysokości 100,00 zł na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. nr 40 1020 2906 0000 1202 0013 8081 (kserokopię przelewu należy dołączyć do składanej oferty).

Spółdzielnia zwraca wadium uczestnikom konkursu, których oferty nie zostały wybrane jako najkorzystniejsze, niezwłocznie po zawarciu umowy najmu.

W przypadku nie zawarcia umowy przez najemcę wybranego w drodze konkursu w terminie wyznaczonym w zawiadomieniu, Spółdzielnia może odstąpić od zawarcia umowy najmu, a kwota wadium przepada na rzecz Spółdzielni.

W konkursie na najem miejsc postojowych mogą wziąć udział członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświecenia” w Krakowie oraz osoby nie będące członkami Spółdzielni. Pierwszeństwo najmu przysługuje członkom Spółdzielni.

Oferta winna zawierać:
1. imię i nazwisko (nazwę) oferenta, adres do doręczeń, adres firmy, nr telefonu do kontaktu, NIP;
2. proponowaną cenę czynszu w złotych netto jednego miejsca postojowego;
3. dowód wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert;
4. pisemne oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami konkursu oraz zobowiązaniu do zapłaty kaucji w kwocie 300 zł;

Przedmiot najmu można oglądać po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu – pod nr tel.12/ 647-05-65.

Oferty prosimy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na najem miejsca postojowego na os. 2 Pułku Lotniczego” na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia”, 31-636 Kraków, os. Oświecenia 45, pokój nr 11, do dnia 27.06.2023r. w następujących godzinach:
do godz. 11°° – członkowie SM „Oświecenia” w Krakowie,
do godz. 12°° – osoby nie będące członkami Spółdzielni.

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z projektem umowy najmu i treścią regulaminu najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, miejsc postojowych, garaży, powierzchni oraz gruntów w SM „Oświecenia” w Krakowie.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny.

Pozostałe artykuły