Strona głównaPrzetargiNajem miejsca postojowego nr 2 w garażu wielostanowiskowym na os. Oświecenia 48

Najem miejsca postojowego nr 2 w garażu wielostanowiskowym na os. Oświecenia 48

Adres:

os. Oświecenia 48

Termin składania ofert:

12.07.2023 r.

do godz. 10°° – członkowie SM „Oświecenia” w Krakowie
do godz. 11°° – osoby nie będące członkami Spółdzielni


OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” z siedzibą w Krakowie, os. Oświecenia 45 informuje, że posiada do wynajmu miejsce postojowe nr 2 o pow. 14,04m2, położone w garażu wielostanowiskowym na os. Oświecenia 48 w Krakowie.

W konkursie na najem miejsca postojowego mogą wziąć udział członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświecenia” w Krakowie oraz osoby nie będące członkami Spółdzielni. Pierwszeństwo najmu przysługuje członkom Spółdzielni zamieszkałym w nieruchomości os. Oświecenia nr 46, 46a, 47 i 48.

Warunki wynajmu:

  1. cena wywoławcza stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej – 19,60zł netto;
  2. w związku z zawarciem umowy najmu miejsca postojowego najemca będzie także obowiązany do uiszczenia kaucji w kwocie 600,00zł.
  3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłatawadium w wysokości 200,00 zł na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. nr 40 1020 2906 0000 1202 0013 8081 (kserokopię przelewu należy dołączyć do składanej oferty).

Spółdzielnia zwraca wadium uczestnikom konkursu, których oferty nie zostały wybrane jako najkorzystniejsze, niezwłocznie po zawarciu umowy najmu.

W przypadku nie zawarcia umowy przez najemcę wybranego w drodze konkursu w terminie wyznaczonym w zawiadomieniu, Spółdzielnia może odstąpić od zawarcia umowy najmu, a kwota wadium przepada na rzecz Spółdzielni.

Oferty pisemne można składać w sekretariacie SM Oświecenia, pok. nr 11, os. Oświecenia 45, 31-636 Kraków w terminie do dnia 12.07.2023r. w następujących godzinach:

do godz. 10°° – członkowie SM „Oświecenia” w Krakowie

do godz. 11°° – osoby nie będące członkami Spółdzielni

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na najem miejsca postojowego nr 2”.

Oferta winna zawierać:

  1. proponowaną stawkę czynszu netto za 1 m2powierzchni użytkowej miejsca postojowego;
  2. imię i nazwisko oferenta, adres do doręczeń, e-mail, nr telefonu do kontaktu;
  3. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami konkursu oraz zobowiązanie do zapłaty kaucji w kwocie 600,- zł ;
  4. dowód wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert.

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z projektem umowy najmu i treścią regulaminu najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, miejsc postojowych, garaży, powierzchni oraz gruntów w SM „Oświecenia” w Krakowie.

Miejsce postojowe można oglądać po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu – pod nr 12 647-05-65.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny.

Pozostałe artykuły