Strona głównaPrzetargiNajem lokalu użytkowego nr 1AA (30,35 m2) na os. Mistrzejowice 5

Najem lokalu użytkowego nr 1AA (30,35 m2) na os. Mistrzejowice 5

Adres:

os. Mistrzejowice 5 w Krakowie

Termin składania ofert:

24.07.2023r.

do godz. 11.00 – członkowie SM Oświecenia w Krakowie
do godz. 12.00 – osoby nie będące członkami Spółdzielni


PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” z siedzibą w Krakowie ogłasza konkurs na najem lokalu użytkowego nr 1AA o pow. 30,35 m2 położonego w parterze budynku wielorodzinnego na os. Mistrzejowice 5 w Krakowie.

Warunki wynajmu lokalu:

 1. Najemca na własny koszt dokona adaptacji pomieszczeń.
 2. Stawki wywoławcza czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w/w lokalu użytkowego wynosi 43,00 zł netto plus obowiązujący podatek VAT.
 3. Oprócz czynszu najmu Najemca będzie uiszczał opłaty z tytułu korzystania
  z mediów, tj.: centralne ogrzewanie, woda i ścieki oraz abonament za wodomierz główny.
 4. Przed zawarciem umowy najmu Najemca zobowiązany będzie do wpłacenia kaucji (zwrotnej) w wysokości miesięcznego czynszu, w dniu podpisania umowy.

W konkursie na najem w/w lokalu mogą wziąć udział członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświecenia” w Krakowie oraz osoby nie będące członkami Spółdzielni. Pierwszeństwo najmu przysługuje członkom Spółdzielni.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłata wadium w kwocie 300 złna konto Spółdzielni w PKO BP S.A. nr 40 1020 2906 0000 1202 0013 8081 ((kserokopię przelewu należy dołączyć do składanej oferty).

Spółdzielnia zwraca wadium uczestnikom konkursu, których oferty nie zostały wybrane jako najkorzystniejsze, niezwłocznie po zawarciu umowy najmu.

W przypadku nie zawarcia umowy przez najemcę wybranego w drodze konkursu w terminie wyznaczonym w zawiadomieniu, Spółdzielnia może odstąpić od zawarcia umowy najmu, a kwota wadium przepada na rzecz Spółdzielni

Oferta winna zawierać:

 1. imię i nazwisko (nazwę) oferenta, adres do doręczeń, adres firmy, nr telefonu do kontaktu, NIP;
 2. rodzaj działalności, która ma być prowadzona w wynajmowanym lokalu;
 3. proponowaną stawkę czynszu netto za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu;
 4. pisemne oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami konkursu oraz zobowiązaniu do zapłaty kaucji;
 5. w przypadku przedsiębiorców – aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) lub wydruk z CEIDG z adnotacją „aktywny”;
 6. oświadczenie Oferenta stwierdzające, że nie zalega z płaceniem podatków lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności – dotyczy zarejestrowanych firm lub osób fizycznych,
 7. oświadczenie Oferenta stwierdzające, że nie zalega ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne – dotyczy zarejestrowanych firm lub osób fizycznych,
 8. dowód wniesienia wadium;

Z projektem umowy najmu oraz regulaminem najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, miejsc postojowych, garaży, powierzchni oraz gruntów w SM „Oświecenia” w Krakowie można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni: os. Oświecenia 45, pokój nr 15.

Lokal można oglądać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu – tel.: 12 642-76-80; 12 647-05-65 lub 12 642-53-21.

Oferty prosimy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na najem lokalu użytkowego nr 1AA w bud. os. Mistrzejowice 5” na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” w Krakowie, 31-636 Kraków, os. Oświecenia 45, pokój nr 11, do dnia 24.07.2023r. w następujących godzinach :

do godz. 11°° – członkowie SM „Oświecenia” w Krakowie

do godz. 12°° – osoby nie będące członkami Spółdzielni

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny.

Pozostałe artykuły