Strona głównaPrzetargiNajem lokalu użytkowego nr 1AA (30,35 m2) na os. Mistrzejowice 5

Najem lokalu użytkowego nr 1AA (30,35 m2) na os. Mistrzejowice 5

Adres:

os. Mistrzejowice 5 w Krakowie


OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” z siedzibą w Krakowie ogłasza konkurs na najem lokalu użytkowego nr 1AA o pow. 30,35 m2 położonego w parterze budynku wielorodzinnego na os. Mistrzejowice 5 w Krakowie;

Warunki wynajmu lokalu:

 1. Najemca na własny koszt dokona adaptacji pomieszczeń.
 2. Stawki wywoławcza czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w/w lokalu użytkowego wynosi 43,00 zł netto plus obowiązujący podatek VAT.
 3. Oprócz czynszu najmu Najemca będzie uiszczał opłaty z tytułu korzystania
  z mediów, tj.: centralne ogrzewanie, woda i ścieki oraz abonament za wodomierz główny.
 4. Przed zawarciem umowy najmu Najemca zobowiązany będzie do wpłacenia kaucji (zwrotnej) w wysokości miesięcznego czynszu, w dniu podpisania umowy.

W konkursie na najem w/w lokalu mogą wziąć udział członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświecenia” w Krakowie oraz osoby nie będące członkami Spółdzielni. Pierwszeństwo najmu przysługuje członkom Spółdzielni.

Oferta winna zawierać:

 1. imię i nazwisko (nazwę) oferenta, adres do doręczeń, adres firmy, nr telefonu do kontaktu, NIP;
 2. rodzaj działalności, która ma być prowadzona w wynajmowanym lokalu;
 3. proponowaną stawkę czynszu netto za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu;
 4. pisemne oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami konkursu oraz zobowiązaniu do zapłaty kaucji;
 5. w przypadku przedsiębiorców – aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) lub wydruk z CEIDG z adnotacją „aktywny”;
 6. oświadczenie Oferenta stwierdzające, że nie zalega z płaceniem podatków lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności – dotyczy zarejestrowanych firm lub osób fizycznych,
 7. oświadczenie Oferenta stwierdzające, że nie zalega ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne – dotyczy zarejestrowanych firm lub osób fizycznych,

Z projektem umowy najmu oraz regulaminem najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, miejsc postojowych, garaży, powierzchni oraz gruntów w SM „Oświecenia” w Krakowie można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni: os. Oświecenia 45, pokój nr 15.

Lokal można oglądać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu – tel.: 12 642-76-80; 12 647-05-65 lub 12 642-53-21.

Oferty prosimy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na najem lokalu użytkowego nr 1AA w bud. os. Mistrzejowice 5” na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” w Krakowie, 31-636 Kraków, os. Oświecenia 45, pokój nr 11.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny.

Pozostałe artykuły