Strona głównaAktualnościOferta pracy - Specjalista ds. rozliczeń czynszowych

Oferta pracy – Specjalista ds. rozliczeń czynszowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” w Krakowie poszukuje pracownika na stanowisko:

Specjalista ds. rozliczeń czynszowych (na zastępstwo)

Zakres obowiązków:

 • Wprowadzanie danych do zintegrowanego systemu informatycznego w zakresie ewidencji opłat eksploatacyjnych lokali mieszkalnych oraz dodatków mieszkaniowych.
 • Uzgadnianie obrotów i sald kont bankowych oraz ewidencji opłat eksploatacyjnych lokali mieszkalnych.
 • Sporządzanie wydruków poszczególnych rodzajów ewidencji oraz przygotowywanie dokumentacji związanej z windykacją należności z tytułu opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych, po zakończeniu każdego miesiąca.
 • Udzielanie informacji oraz wydawanie zaświadczeń w zakresie opłat eksploatacyjnych lokali mieszkalnych.
 • Wysyłanie upomnień do zalegających z opłatami na podstawie bieżącej analizy kartotek, zgodnie z Regulaminem zasad windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświecenia” w Krakowie.
 • Sporządzanie zestawień zaległości na budynki w celu umieszczenia na klatkach schodowych.
 • Prowadzenie spraw zawierających ugody na ratalną spłatę zadłużenia.
 • Poświadczanie wniosków do UM, korespondencja w zakresie dodatków mieszkaniowych.

Oczekiwania wobec kandydata:

 • Wykształcenie ekonomiczne,
 • Doświadczenie zawodowe,
 • Komunikatywność,
 • Umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
 • Uczciwość i odpowiedzialność,
 • Dobra znajomość obsługi komputera z zakresie pakietu Office,
 • Mile widziana znajomość systemu Softhard.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na umowę o pracę,
 • Grafik pracy zgodny z Regulaminem Pracy Spółdzielni (pn., wt., czw. 7-15;   śr. 7-17;   pt. 7-13),
 • ZFŚS,
 • Dofinansowanie do pakietów medycznych,
 • Udział w szkoleniach.

Zgłaszanie kandydatów:

CV oraz zgodę kandydata (do pobrania na stronie internetowej Spółdzielni) można złożyć elektronicznie na sekretariat@osiecenia.pl lub w Sekretariacie Spółdzielni.

Zgody

pdf

Proces rekrutacji - ZGODA KANDYDATA + KLAUZULA RODO

Rozmiar: 438.16 KB
Hits: 365
Data dodania: 09-05-2023

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI:

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji przez Spółdzielnię Mieszkaniową Oświecenia z siedzibą w Krakowie adres: os. Oświecenia 45, 31-636 Kraków.
 2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
 3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

(data i podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Oświecenia z siedzibą w Krakowie, adres: os. Oświecenia 45, 31-636 Kraków nr tel. 12 647 07 08, email sekretariat@oswiecenia.pl. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Spółdzielni to: tel. 12-647-07-08.
 2. Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe:

 1. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia pracodawcy wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy i w zakresie: imienia i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, adresu do korespondencji, wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c RODO);
 2. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 3. w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku. Podstawą przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzane danych osobowych przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ta zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, wskazanych powyżej
w pkt II.

Powyższe żądania można przesłać na adresy wskazane w pkt I. Ponadto, zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Okres przechowywania danych
 2. w zakresie wskazanym w pkt II.1), II.2) i II.3) Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia niniejszej rekrutacji;
 3. w zakresie wskazanym w pkt II.4 Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane;
 4. w zakresie wskazanym w pkt II.5 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty wyrażenia zgody.
 • Odbiorcy danych.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane.

 • Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału w danym procesie rekrutacyjnym.
  W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie

profilowania.

 • Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać na adresy wskazane w pkt I.

(data i podpis)

Pozostałe artykuły