Strona głównaAktualnościInformacja o zakończonych sprawach sądowych

Informacja o zakończonych sprawach sądowych

Wobec doniosłości poniższego zagadnienia oraz zrozumiałego zainteresowania nim znaczącej części Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Oświecenia w Krakowie (zwaną dalej Spółdzielnia), Zarząd i Rada Nadzorcza Spółdzielni niniejszym informują, iż w dobiegającym końca roku 2023 Spółdzielnia wygrała ostatecznie (prawomocnie zakończone i rozliczone) obie sprawy sądowe wytoczone przez byłych pracowników Spółdzielni (członków władz Spółdzielni) o zapłatę premii przyznawanej przez Radę Nadzorczą. W obu sprawach Sądy dokonujące rozstrzygnięć stwierdziły, iż decyzje Rady Nadzorczej skutkujące brakiem wypłaty premii nie naruszyły obowiązującego porządku prawnego, a roszczenia byłych pracowników Spółdzielni o zapłatę tytułem premii były niezasadne. Koszty postępowań Sądowych, w tym koszty zasądzonego na rzecz Spółdzielni zastępstwa procesowego (obsługa prawna) ponieśli przegrywający byli pracownicy Spółdzielni.
Ze względu na konieczność przestrzegania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO) powyższa informacja nie może zawierać dalszych informacji szczegółowych.

Pozostałe artykuły