Strona głównaPrzetargiNajem lokalu użytkowego nr 82 (47,74 m2) na os. Oświecenia 9

Najem lokalu użytkowego nr 82 (47,74 m2) na os. Oświecenia 9

Adres:

os. Oświecenia 9

Termin składania ofert:

09.07.2024 r.

do godz. 11°° – członkowie SM „Oświecenia” w Krakowie
do godz. 12°° – osoby nie będące członkami Spółdzielni


OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” z siedzibą w Krakowie, os. Oświecenia 45 ogłasza konkurs na najem lokalu użytkowego nr 82 o łącznej powierzchni 47,74 m2 położonego na XI piętrze budynku mieszkalno-usługowego os. Oświecenia nr 9 w Krakowie.

Warunki wynajmu lokali:

 1. Najemca na własny koszt dokona adaptacji pomieszczeń.
 2. Stawka wywoławcza za czynsz najmu wynosi 34,00 zł netto za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu użytkowego plus obowiązujący podatek VAT.
 3. Umowa na czas nieokreślony.
 4. Oprócz czynszu najmu Najemca będzie uiszczał opłaty z tytułu korzystania z mediów, tj.: centralne ogrzewanie, woda i ścieki oraz abonament za wodomierz główny.
 5. Najemca zobowiązany jest wpłacić kaucję (zwrotną) w wysokości dwumiesięcznego czynszu w dniu podpisania umowy.

W konkursie na najem w/w lokalu mogą wziąć udział członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświecenia” w Krakowie oraz osoby nie będące członkami Spółdzielni. Pierwszeństwo najmu przysługuje członkom Spółdzielni.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłata wadium w kwocie 200 złna konto Spółdzielni w PKO BP S.A. nr 40 1020 2906 0000 1202 0013 8081 ((kserokopię przelewu należy dołączyć do składanej oferty).

Spółdzielnia zwraca wadium uczestnikom konkursu, których oferty nie zostały wybrane jako najkorzystniejsze, niezwłocznie po zawarciu umowy najmu.

W przypadku nie zawarcia umowy przez najemcę wybranego w drodze konkursu w terminie wyznaczonym w zawiadomieniu, Spółdzielnia może odstąpić od zawarcia umowy najmu, a kwota wadium przepada na rzecz Spółdzielni.

Oferta winna zawierać:

 1. imię i nazwisko (nazwę) oferenta, adres do doręczeń, adres firmy, nr telefonu do kontaktu, NIP;
 2. proponowaną stawkę czynszu najmu netto za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali;
 3. pisemne oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami konkursu oraz zobowiązaniu do zapłaty kaucji;
 4. dowód wniesienia wadium;
 5. w przypadku przedsiębiorców – aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, albo aktualny wydruk z CEIDG z adnotacją „aktywny”;
 6. oświadczenie Oferenta stwierdzające, że nie zalega z płaceniem podatków lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności – dotyczy zarejestrowanych firm lub osób fizycznych,
 7. oświadczenie Oferenta stwierdzające, że nie zalega ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności- dotyczy zarejestrowanych firm lub osób fizycznych.

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z projektem umowy najmu i treścią regulaminu najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, miejsc postojowych, garaży, powierzchni oraz gruntów
w SM „Oświecenia” w Krakowie.

Lokal można oglądać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu – 12 642-76-80, 12 647-05-65 lub 12 642-53-21.

Informacje dodatkowe o konkursie można uzyskać pod nr tel. 12 647 – 46 – 06.

Oferty prosimy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na najem lokalu użytkowego nr 82 na os. Oświecenia 9 w Krakowie” na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia”, 31-636 Kraków, os. Oświecenia 45, pokój nr 11, do dnia 09.07.2024r.
w następujących godzinach :

do godz. 11°° – członkowie SM „Oświecenia” w Krakowie

do godz. 12°° – osoby nie będące członkami Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny.

Pozostałe artykuły