Strona głównaPrzetargiNajem miejsca utwardzonego nr 5 na terenie zespołu garaży Enklawa A na...

Najem miejsca utwardzonego nr 5 na terenie zespołu garaży Enklawa A na os. Oświecenia

Adres:

zespół garaży Enklawa A

Termin składania ofert:

09.07.2024 r.

do godz. 11°° – członkowie SM „Oświecenia” w Krakowie
do godz. 12°° – osoby nie będące członkami Spółdzielni


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” z siedzibą, w Krakowie, os. Oświecenia 45 ogłasza konkurs pisemny na najem miejsca utwardzonego nr 5 zlokalizowanego na terenie zespołu garaży Enklawa A na os. Oświecenia w Krakowie.

Warunki wynajmu:

  1. cena wywoławcza jednego miejsca utwardzonego wynosi – 168,89 zł netto (207,73 zł brutto);
  2. w związku z zawarciem umowy najmu najemca zobowiązany będzie do wpłacenia kaucji w wysokości: 400 zł.
  3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłatawadium w wysokości 100 zł na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. nr 40 1020 2906 0000 1202 0013 8081 (kserokopię przelewu należy dołączyć do składanej oferty).

Spółdzielnia zwraca wadium uczestnikom konkursu, których oferty nie zostały wybrane jako najkorzystniejsze, niezwłocznie po zawarciu umowy najmu.

W przypadku nie zawarcia umowy przez najemcę wybranego w drodze konkursu w terminie wyznaczonym w zawiadomieniu, Spółdzielnia może odstąpić od zawarcia umowy najmu, a kwota wadium przepada na rzecz Spółdzielni.

W konkursie na najem miejsca utwardzonego mogą wziąć udział członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświecenia” w Krakowie oraz osoby nie będące członkami Spółdzielni. Pierwszeństwo najmu przysługuje członkom Spółdzielni.

Oferta winna zawierać:

  1. imię i nazwisko (nazwę firmy, NIP) oferenta, adres do doręczeń, nr telefonu do kontaktu;
  2. proponowaną cenę czynszu w złotych netto jednego miejsca utwardzonego;
  3. dowód wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert;
  4. pisemne oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami konkursu oraz zobowiązaniu do zapłaty kaucji.

Przedmiot najmu można oglądać po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu – pod nr tel.12/ 647-05-65.

Oferty prosimy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na najem miejsca utwardzonego nr 5 na terenie zespołu garaży Enklawa A” na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia”, 31-636 Kraków, os. Oświecenia 45, pokój nr 11, do dnia 09.07.2024r. w następujących godzinach:

do godz. 11°° – członkowie SM „Oświecenia” w Krakowie

do godz. 12°° – osoby nie będące członkami Spółdzielni

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z projektem umowy najmu i treścią regulaminu najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, miejsc postojowych, garaży, powierzchni oraz gruntów w SM „Oświecenia” w Krakowie.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny.

Pozostałe artykuły