Strona głównaPrzetargi lokale użytkowe archiwumLokal użytkowy nr 2A o pow. 17,64 m2

Lokal użytkowy nr 2A o pow. 17,64 m2

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” z siedzibą w Krakowie, os. Oświecenia 45 informuje, że posiada do wynajmu:
lokal użytkowy nr 2A o pow. 17,64 m2 położony na parterze budynku wielorodzinnego os. Oświecenia 19;

Warunki wynajmu:

 • cena wywoławcza stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu użytkowego w budynku os. Oświecenia 19 o pow. 17,64m2 19 zł netto;
 • w związku z najmem Spółdzielnia będzie naliczała również opłatę z tytułu korzystania z mediów, tj.
  –   centralne ogrzewanie, woda i ścieki,
  –   abonament za wodomierz główny,
 • najemca będzie także obowiązany do uiszczenia kaucji w związku z zawarciem umowy najmu. Kaucja ustalana jest przez Zarząd indywidualnie w zależności od wielkości i wyposażenia lokalu.

Oferty pisemne można składać w sekretariacie SM Oświecenia, os. Oświecenia 45, 31-636 Kraków w terminie do dnia 15.11.2018 r. do godz. 1200.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach umieszczając dane oferenta, numer telefonu oraz adres lokalu którego dotyczy oferta. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłata wadium w wysokości 400,00 zł na konto Spółdzielni w PKO BP S.A.  nr 40 1020 2906 0000 1202 0013 8081 kserokopię przelewu należy dołączyć do składanej oferty.

Oferta winna zawierać:

 1. proponowaną stawkę czynszu netto za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu;
 2. szczegółowy rodzaj działalności, która ma być prowadzona w wynajmowanym lokalu oraz krótką charakterystykę dotychczasowej działalności;
 3. imię i nazwisko (nazwę) oferenta, adres do doręczeń, adres firmy, nr telefonu do kontaktu, nr REGON, nr NIP;
 4. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami konkursu;
 5. dowód wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert;
 6. kopię odpisu z KRS lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku przedsiębiorców,
 7. zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem wyznaczonego terminu do składania ofert stwierdzające, że oferent nie zalega z płaceniem podatków lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności,
 8. zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem wyznaczonego terminu do składania ofert stwierdzające, że oferent nie zalega ze składkami na ubezpieczenia społeczne lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności.

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze stanem technicznym wybranego lokalu, jego dokumentacją, projektem umowy najmu i treścią regulaminu najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, miejsc postojowych, garaży, powierzchni oraz gruntów w SM „Oświecenia” w Krakowie.   

Lokal można oglądać po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu – 12/642-76-80, 12/647-05-65 kub 12/642-53-21.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta bez konieczności  informowania pozostałych uczestników o dokonanym wyborze jak również do unieważnienia konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny.

Pozostałe artykuły