Strona głównaPrzetargi lokale użytkowe archiwumPrzetarg na wynajem lokalu użytkowego nr 6A o pow. 8,52 m2 położony...

Przetarg na wynajem lokalu użytkowego nr 6A o pow. 8,52 m2 położony na parterze budynku wielorodzinnego os. Bohaterów Września 2

Kraków 15.05.2019

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” z siedzibą w Krakowie, os. Oświecenia 45 informuje, że posiada do wynajmu:

lokal użytkowy nr 6A o pow. 8,52 m2 położony na parterze budynku wielorodzinnego os. Bohaterów Września 2;

Warunki wynajmu:

 1. cena wywoławcza stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu użytkowego – w budynku os. Bohaterów Września 2 o pow. 8,52m2 – 13 zł netto;
 2. w związku z najmem Spółdzielnia będzie naliczała również opłatę z tytułu korzystania z mediów, tj.
  – centralne ogrzewanie,
 3. najemca będzie także obowiązany do uiszczenia kaucji w kwocie: 500,00 zł w związku z zawarciem umowy najmu.

Oferty pisemne można składać w sekretariacie SM Oświecenia, os. Oświecenia 45, 31-636 Kraków w terminie do dnia 06.06.2019r. do godz. 1200.

W konkursie na najem w/w lokalu użytkowego mogą wziąć udział wyłącznie członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświecenia” w Krakowie.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach umieszczając na niej adres lokalu którego dotyczy oferta. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłata wadium w wysokości 500,00 zł na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. nr 40 1020 2906 0000 1202 0013 8081, kserokopię przelewu należy dołączyć do składanej oferty.

Oferta winna zawierać:

 1. proponowaną stawkę czynszu netto za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu;
 2. szczegółowy rodzaj działalności, która ma być prowadzona w wynajmowanym lokalu oraz krótką charakterystykę dotychczasowej działalności;
 3. imię i nazwisko (nazwę) oferenta, adres do doręczeń, adres firmy, nr telefonu do kontaktu, nr REGON, nr NIP;
 4. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami konkursu;
 5. dowód wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert;
 6. kopię odpisu z KRS lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku przedsiębiorców,
 7. oświadczenie Oferenta stwierdzające, że nie zalega z płaceniem podatków lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności – dotyczy zarejestrowanych firm lub osób fizycznych,
 8. oświadczenie Oferenta stwierdzające, że nie zalega ze składkami na ubezpieczenia społeczne lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności- dotyczy zarejestrowanych firm lub osób fizycznych.

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze stanem technicznym wybranego lokalu, jego dokumentacją, projektem umowy najmu i treścią regulaminu najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, miejsc postojowych, garaży, powierzchni oraz gruntów w SM „Oświecenia” w Krakowie.

Lokal można oglądać po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu – 12 642-76-80, 12 647-05-65 lub 12 642-53-21.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta bez konieczności informowania pozostałych uczestników o dokonanym wyborze jak również do unieważnienia konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny.

Pozostałe artykuły