Strona głównaPrzetargi lokale użytkowe archiwumPrzetarg na lokal użytkowy nr 6A o pow. 8,52 m2 położony na...

Przetarg na lokal użytkowy nr 6A o pow. 8,52 m2 położony na parterze budynku wielorodzinnego os. Bohaterów Września 2

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” z siedzibą w Krakowie, os. Oświecenia 45 informuje, że posiada do wynajmu: lokal użytkowy nr 6A o pow. 8,52 m2 położony na parterze budynku wielorodzinnego os. Bohaterów Września 2

Warunki wynajmu:

 1. cena wywoławcza stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu użytkowego – 20 zł netto;
 2. w związku z najmem Spółdzielnia będzie naliczała również opłatę z tytułu korzystania z mediów, tj. centralne ogrzewanie,
 3. najemca będzie także obowiązany do uiszczenia kaucji w kwocie: 500,00 zł w związku z zawarciem umowy najmu.

Oferty pisemne prosimy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „ Oferta na najem lokalu użytkowego – os. Boh. Września 2” w sekretariacie SM Oświecenia, os. Oświecenia 45, 31-636 Kraków w terminie do dnia 31.01.2020r. w następujących godzinach:

 • do godz. 10°° – członkowie SM „Oświecenia” w Krakowie
 • do godz. 11°° – osoby nie będące członkami Spółdzielni

Oferty doręczone po tym terminie zostaną odrzucone.

W konkursie na najem lokalu użytkowego mogą wziąć udział członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświecenia” w Krakowie oraz osoby nie będące członkami Spółdzielni. Pierwszeństwo najmu przysługuje członkom Spółdzielni.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłata wadium w wysokości 100,00 zł na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. nr 40 1020 2906 0000 1202 0013 8081, kserokopię przelewu należy dołączyć do składanej oferty.

Oferta winna zawierać:

 1. proponowaną stawkę czynszu netto za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu;
 2. szczegółowy rodzaj działalności, która ma być prowadzona w wynajmowanym lokalu;
 3. imię i nazwisko (nazwę) oferenta, adres do doręczeń, adres firmy, nr telefonu do kontaktu, nr REGON, nr NIP;
 4. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami konkursu;
 5. dowód wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert;
 6. kopię odpisu z KRS lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku przedsiębiorców,

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze stanem technicznym wybranego lokalu, jego dokumentacją, projektem umowy najmu i treścią regulaminu najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, miejsc postojowych, garaży, powierzchni oraz gruntów w SM „Oświecenia” w Krakowie.

Lokal można oglądać po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu – 12 642-76-80, 12 647-05-65 lub 12 642-53-21.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny.

Pozostałe artykuły