Strona głównaAktualnościPrzedłużenie kadencji Rad Mieszkańców Nieruchomości

Przedłużenie kadencji Rad Mieszkańców Nieruchomości

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświecenia” w Krakowie niniejszym informuje, iż w obliczu panującej pandemii choroby COVID-19 wywoływanej koronawirusem SARS-CoV-2 oraz ogłoszonego i trwającego w związku z tym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, uniemożliwiającego przeprowadzenie zebrań wyborczych do Rad Mieszkańców Nieruchomości z zachowaniem obowiązujących zasad reżimu sanitarnego, przyjmuje się przez analogię do stosowania w tym zakresie w Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświecenia” w Krakowie art. 90 i art. 90a ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, których brzmienie przytacza się poniżej.

W związku z powyższym kadencje tych Rad Mieszkańców Nieruchomości, które upłynęły lub upłyną w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ulegają przedłużeniu do dnia zwołania pierwszych posiedzeń tych Rad w terminie 6 tygodni od odwołania tego stanu.

Pozostałe artykuły