Strona głównaAktualnościOferta pracy - Inspektor nadzoru ds. sanitarnych

Oferta pracy – Inspektor nadzoru ds. sanitarnych

Zakres obowiązków:

Praca na stanowisku polega między innymi na:

 • kontroli i przeglądach stanu technicznego budynków w zakresie sanitarnym (roczne i pięcioletnie),
 • prowadzeniu Książki Obiektów Budowlanych,
 • opracowaniu planów rzeczowo-finansowych w oparciu o przeglądy techniczne obiektów w zakresie sanitarnym,
 • sporządzaniu Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych STWIOR do przetargów w zakresie instalacji sanitarnych,
 • udziale w komisjach przetargowych, określaniu wysokości wadiów i zwalnianiu kaucji na zabezpieczenie należytego wykonania robót remontowych,
 • uczestnictwu w sporządzaniu umów na roboty sanitarne,
 • opracowaniu kosztorysów inwestorskich,
 • nadzorze inwestorskim nad realizacją robót, odbiorze robót,
 • kontroli wykonania robót i weryfikacja kosztorysów, akceptowanie faktur za wykonane prace remontowe,
 • egzekwowaniu usuwania usterek od Wykonawców,
 • kontroli terminowości wykonywania prac remontowych,
 • wnioskowaniu o naliczanie kar umownych dla Wykonawców za opóźnienia,
 • opiniowaniu remontów wykonywanych przez lokatorów, prowadzeniu korespondencji w zakresie robót sanitarnych,
 • przyjmowaniu i przekazywaniu do odpowiednich służb zgłoszeń usterek sanitarnych,
 • korespondencji i współpracy z Radami Mieszkańców Nieruchomości.

Oczekiwania wobec kandydata:

 • Wykształcenie wyższe techniczne,
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • Mile widziane świadectwo kwalifikacyjne do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (gaz, c.o. – DOZÓR),
 • Przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa i posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej PIIB,
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • Komunikatywność,
 • Umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
 • Uczciwość i odpowiedzialność,
 • Znajomość prawa spółdzielczego i zasad funkcjonowania Spółdzielni,
 • Znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 • Dobra znajomość obsługi komputera z zakresie pakietu Office, dobra znajomość programów do kosztorysowania.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na umowę o pracę
 • Grafik pracy zgodny z Regulaminem Pracy Spółdzielni
 • ZFŚS

Zgłaszanie kandydatów:

CV oraz zgodę kandydata (do pobrania na stronie internetowej Spółdzielni) należy składać w Sekretariacie Spółdzielni.

Zgody

pdf

Proces rekrutacji - ZGODA KANDYDATA + KLAUZULA RODO

Rozmiar: 438.16 KB
Hits: 365
Data dodania: 09-05-2023

Pozostałe artykuły