Strona głównaPrzetargiNajem lokalu użytkowego nr 1A (61,82 m2) na os. Oświecenia 39

Najem lokalu użytkowego nr 1A (61,82 m2) na os. Oświecenia 39

Adres:

os. Oświecenia 39

Termin składania ofert:

03.03.2022 r.

do godz. 11°° – członkowie SM „Oświecenia” w Krakowie
do godz. 12°° – osoby nie będące członkami Spółdzielni


PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” z siedzibą w Krakowie ogłasza konkurs na najem lokalu użytkowego nr 1A o pow. 61,82 m2 położonego na parterze budynku wielorodzinnego na os. Oświecenia nr 39 w Krakowie.

Warunki wynajmu lokali:

 1. Najemca dokona adaptacji pomieszczeń na własny koszt.
 2. Stawki wywoławcza czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w/w lokalu użytkowego wynosi 42,00 zł netto plus obowiązujący podatek VAT.
 3. W związku z najmem ww. lokalu będą naliczane również opłaty z tytułu korzystania
  z mediów, tj.: centralne ogrzewanie, woda i ścieki oraz abonament za wodomierz główny.
 4. Przed zawarciem umowy najmu najemca zobowiązany będzie do wpłacenia kaucji (zwrotnej) w wysokości jednomiesięcznego czynszu, w dniu podpisania umowy.

W konkursie na najem w/w lokalu mogą wziąć udział członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświecenia” w Krakowie oraz osoby nie będące członkami Spółdzielni. Pierwszeństwo najmu przysługuje członkom Spółdzielni.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłata wadium w kwocie 500 zł na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. nr 40 1020 2906 0000 1202 0013 8081 (kserokopię przelewu należy dołączyć do składanej oferty).

Spółdzielnia zwraca wadium uczestnikom konkursu, których oferty nie zostały wybrane jako najkorzystniejsze, niezwłocznie po zawarciu umowy najmu.

W przypadku nie zawarcia umowy przez najemcę wybranego w drodze konkursu w terminie wyznaczonym w zawiadomieniu, Spółdzielnia może odstąpić od zawarcia umowy najmu, a kwota wadium przepada na rzecz Spółdzielni.

Oferta winna zawierać:

 1. imię i nazwisko (nazwę) oferenta, adres do doręczeń, adres firmy, nr telefonu do kontaktu, NIP;
 2. proponowaną stawkę czynszu najmu netto za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali;
 3. pisemne oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami konkursu oraz zobowiązaniu do zapłaty kaucji;
 4. dowód wniesienia wadium;
 5. w przypadku przedsiębiorców – aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, albo aktualny wydruk z CEIDG z adnotacją „aktywny”;
 6. oświadczenie Oferenta stwierdzające, że nie zalega z płaceniem podatków lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności – dotyczy zarejestrowanych firm lub osób fizycznych,
 7. oświadczenie Oferenta stwierdzające, że nie zalega ze składkami
  na ubezpieczenia społeczne lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie
  lub rozłożenie na raty zaległych płatności- dotyczy zarejestrowanych firm lub osób fizycznych.

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z projektem umowy najmu i treścią regulaminu najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, miejsc postojowych, garaży, powierzchni oraz gruntów w SM „Oświecenia” w Krakowie.

Lokal można oglądać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu – 12 642-76-80, 12 647-05-65 lub 12 642-53-21.

Informacje dodatkowe o konkursie można uzyskać pod nr tel. 12 647 – 46 – 06.

Oferty prosimy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na najem lokalu użytkowego nr 1A na os. Oświecenia 39 w Krakowie” na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia”, 31-636 Kraków, os. Oświecenia 45, pokój nr 11, do dnia 03.03.2022 r.
w następujących godzinach:

do godz. 11°° – członkowie SM „Oświecenia” w Krakowie
do godz. 12°° – osoby nie będące członkami Spółdzielni

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w każdym czasie, bez podania przyczyny.

Pozostałe artykuły