Strona głównaPrzetargi lokale użytkowe archiwumKonkurs na wynajem miejsca postojowego nr 80 o pow. 23,74 m2 położonego...

Konkurs na wynajem miejsca postojowego nr 80 o pow. 23,74 m2 położonego w garażu wielostanowiskowym os. Oświecenia 48.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” z siedzibą, w Krakowie, os. Oświecenia 45 informuje, że posiada do wynajmu miejsce postojowe nr 80 o pow. 23,74 m2 położone w garażu wielostanowiskowym os. Oświecenia 48.

W konkursie na najem w/w miejsca postojowego mogą wziąć udział wyłącznie członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświecenia” w Krakowie. Pierwszeństwo najmu przysługuje członkom Spółdzielni zamieszkałym w nieruchomości os. Oświecenia nr 46, 46a, 47  i 48.

Warunki wynajmu:

  • cena wywoławcza stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej – 18,00 zł netto;
  • w związku z zawarciem umowy najmu najemca będzie także obowiązany do uiszczenia kaucji w kwocie 1000,00zł.

Oferty pisemne można składać w sekretariacie SM Oświecenia, pok. nr 11,  os. Oświecenia 45,  31-636 Kraków w terminie do dnia 08.04.2019 r. do godz. 1000 . 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach umieszczając dane oferenta oraz adres lokalu którego dotyczy oferta. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłata wadium w wysokości 500,00 na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. nr 40 1020 2906 0000 1202 0013 8081,  kserokopię przelewu należy dołączyć do składanej oferty.

Oferta winna zawierać:

  1. proponowaną stawkę czynszu netto za 1 m2 powierzchni użytkowej miejsca postojowego;
  2. imię i nazwisko oferenta, adres do doręczeń, nr telefonu do kontaktu;
  3. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami konkursu;

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z  projektem umowy najmu i treścią regulaminu najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, miejsc postojowych, garaży, powierzchni oraz gruntów w SM „Oświecenia” w Krakowie.   

Miejsce postojowe można oglądać po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu – pod nr 12 647-05-65.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta bez konieczności  informowania pozostałych uczestników o dokonanym wyborze jak również do unieważnienia konkursu w każdym czasie bez podania przyczyn.

Pozostałe artykuły