Strona głównaPrzetargi mieszkalne archiwumPrzetarg na lokal mieszkalny przy ul. Kobierzyńskiej 103

Przetarg na lokal mieszkalny przy ul. Kobierzyńskiej 103

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” w Krakowie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Krakowie przy  ul. Kobierzyńskiej 103.

Lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni użytkowej 80,51 m² usytuowany jest na I piętrze w czteropiętrowym budynku i składa się z 4 pokoi, kuchni, łazienki, wc, przedpokoju. Do mieszkania przynależy piwnica o powierzchni 4,69 m².

 Cena wywoławcza w/w lokalu mieszkalnego wynosi : 458 300 zł .

Minimalna kwota postąpienia – 2 000 zł.

 W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne poprzez swoich przedstawicieli bądź pełnomocników, notarialnie upoważnionych.  (wymagany jest dokument tożsamości do wglądu).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie na konto bankowe Spółdzielni w PKO BP S.A. nr 40 1020 2906 0000 1202 0013 8081 wadium w wysokości: 10 000  w terminie do dnia 19.12.2019r. Za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków na konto bankowe Spółdzielni.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni na  os. Oświecenia 45, pokój 15:

poniedziałek, czwartek od 7 – 15,
środa 7- 17,
piątek 7 – 13,
wtorek nieczynne
lub pod numerem telefonu 12 647 46 06.
Mieszkanie można oglądać po wcześniejszym skontaktowaniu się pod numerami tel. 12 642 51 41 lub 12 647 46 06.

Osoby  przystępujące do przetargu zobowiązane są do zapoznania się ze stanem technicznym lokalu.

Rzut lokalu można pobrać poniżej w załączniku.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni na os. Oświecenia 45, pokój nr 11 w dniu 20.12.2019r. o godz. 11°°.

Pozostałe warunki przetargu:

  1. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia wylicytowanego lokalu.
  2. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w wysokości nominalnej na wskazane przez nich konto bankowe, w terminie do pięciu dni roboczych od zakończenia przetargu.
  3. Wygrywający przetarg zobowiązany jest w terminie do 30 dni od dnia przetargu wpłacić wylicytowaną cenę nabycia lokalu, pod rygorem utraty wpłaconego wadium oraz utraty prawa do zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności i przeniesienia własności lokalu w formie aktu notarialnego.
  4. Z wygrywającym przetarg Spółdzielnia zawiera w terminie do 20 dni od daty wpływu na konto spółdzielni wylicytowanej kwoty, umowę ustanowienia odrębnej własności lokali i przeniesienia jego własności. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy notarialnej w tym opłaty sądowe ponosi nabywca przy zawieraniu w/w umowy.
  5. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca lokalu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i czasie zawarcia umowy  ustanowienia odrębnej własności lokali i przeniesienia jego własności, Spółdzielnia może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
  6. Osoba wygrywająca przetarg jest zobowiązana do uiszczania opłat za używanie lokalu od dnia zawarcia aktu notarialnego.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Pozostałe artykuły