Strona głównaPrzetargi mieszkalne archiwumSprzedaż lokalu mieszkalnego nr 31 (53,45 m2) na os. Piastów 41

Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 31 (53,45 m2) na os. Piastów 41

Adres:

os. Piastów 41

Licytacja:

17.12.2020 r. o godz. 12°°


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” w Krakowie

OGŁASZA

przetarg ustny nieograniczony (licytacja)

dotyczący ustanowienia i przeniesienia prawa odrębnej własności

lokalu mieszkalnego nr 31 położonego na os. Piastów 41 w Krakowie.

Lokal mieszkalny nr 31 o powierzchni 53,45 m² położony jest na I piętrze w sześciopiętrowej części budynku i składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Do mieszkania przynależy piwnica o powierzchni 4,65 m².

Cena wywoławcza w/w lokalu mieszkalnego wynosi: 374 000 zł.

Kwota postąpienia – 2 000 zł.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne poprzez swoich przedstawicieli. W imieniu licytantów mogą działać pełnomocnicy notarialnie upoważnieni w zakresie obejmującym udział w niniejszym postępowaniem przetargowym.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie na konto bankowe Spółdzielni w PKO BP S.A. nr 40 1020 2906 0000 1202 0013 8081 wadium w wysokości: 20 000 zł w terminie do dnia 16.12.2020r. Za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków na konto bankowe Spółdzielni.

Pod numerami telefonu: 12 647 46 06 lub 12 642 51 41 można uzyskać dodatkowe informacje oraz umówić się na oglądanie mieszkania.

Mieszkanie wymaga remontu, którego koszty poniesie nabywca, bez żadnych roszczeń z tego tytułu pod adresem Spółdzielni.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni na os. Oświecenia 45, pokój nr 11

w dniu 17.12.2020r. o godz. 12°°.

Pozostałe warunki przetargu:

1. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia wylicytowanego lokalu.

2. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w wysokości nominalnej na wskazane przez nich konto bankowe, w terminie do pięciu dni roboczych od zakończenia przetargu.

3. Wygrywający przetarg zobowiązany jest w terminie do 14 dni od dnia przetargu wpłacić wylicytowaną cenę nabycia lokalu, pod rygorem utraty wpłaconego wadium oraz utraty prawa do zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności i przeniesienia własności lokalu w formie aktu notarialnego.

4. Z wygrywającym przetarg Spółdzielnia zawiera w terminie do 7 dni lub w terminie do uzgodnienia, od daty wpływu na konto spółdzielni wylicytowanej kwoty, umowę ustanowienia odrębnej własności lokali i przeniesienia jego własności. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy notarialnej w tym opłaty sądowe ponosi nabywca przy zawieraniu w/w umowy.

5. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca lokalu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i czasie zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności lokali i przeniesienia jego własności, Spółdzielnia może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

  1. Osoba wygrywająca przetarg jest zobowiązana do uiszczania opłat za używanie lokalu od dnia zawarcia aktu notarialnego.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w każdym czasie, bez podania przyczyny.

Pozostałe artykuły