Strona głównaPrzetargi mieszkalne archiwumKonkurs na najem lokalu mieszkalnego nr 52A na os. Mistrzejowice 14

Konkurs na najem lokalu mieszkalnego nr 52A na os. Mistrzejowice 14

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” z siedzibą w Krakowie, os. Oświecenia 45 ogłasza konkurs na najem lokalu mieszkalnego nr 52A o powierzchni użytkowej 23,14 m2 położonego na 10 piętrze w budynku wielorodzinnym os. Mistrzejowice 14 w Krakowie.

Warunki wynajmu lokali:

  • Stawka wywoławcza czynszu najmu wynosi 25,00 zł netto za 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania plus obowiązujący podatek VAT.
  • Oprócz czynszu najmu Najemca będzie uiszczał opłaty z tytułu korzystania
    z mediów, tj.: centralne ogrzewanie, woda i ścieki oraz abonament za wodomierz główny.
  • Najemca zobowiązany jest wpłacić kaucję (zwrotną) w wysokości 2.500 zł w dniu podpisania umowy.

W konkursie na najem w/w lokalu mogą wziąć udział członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświecenia” w Krakowie oraz osoby nie będące członkami Spółdzielni.

Pierwszeństwo najmu przysługuje członkom Spółdzielni.

Oferta winna zawierać:

  1. imię i nazwisko, adres oferenta, nr telefonu do kontaktu;
  2. proponowaną stawkę czynszu najmu netto za 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania;
  3. pisemne oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami konkursu oraz zobowiązaniu do zapłaty kaucji;
  4. oświadczenie Oferenta stwierdzające, że nie zalega z płaceniem podatków lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności – dotyczy zarejestrowanych firm lub osób fizycznych;
  5. oświadczenie Oferenta stwierdzające, że nie zalega ze składkami na ubezpieczenia społeczne lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności- dotyczy zarejestrowanych firm lub osób fizycznych;

Z projektem umowy najmu oraz regulaminem najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, miejsc postojowych, garaży, powierzchni oraz gruntów w SM „Oświecenia” w Krakowie można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni na os. Oświecenia 45, pokój nr 15.

Szczegółowe informacje dotyczące wynajmowanego mieszkania można uzyskać pod numerami telefonów: 12 642-76-80, 12 647-05-65 lub 12 642-53-21.

Oferty prosimy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na najem lokalu mieszkalnego 52A na os. Mistrzejowice 14 w Krakowie” na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia”, 31-636 Kraków, os. Oświecenia 45, pokój nr 11, do dnia 30.04.2020r. w następujących godzinach:

do godz. 10°° – członkowie SM „Oświecenia” w Krakowie

do godz. 11°° – osoby nie będące członkami Spółdzielni

Oferty doręczone po tym terminie zostaną odrzucone.

 Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny.

Pozostałe artykuły