Strona głównaPrzetargi mieszkalne archiwumNajem lokalu mieszkalnego nr 81A na os. Mistrzejowice 14 (22,75 m2)

Najem lokalu mieszkalnego nr 81A na os. Mistrzejowice 14 (22,75 m2)

Adres:

os. Mistrzejowice 14/81A

Metraż:

22,75 m2

Wysokość kaucji:

2.500 zł

Termin płatności:

w dniu podpisania umowy

Termin składania wniosków:

20.07.2020 r.

do godz. 10°° – członkowie SM „Oświecenia” w Krakowie
do godz. 11°° – osoby nie będące członkami Spółdzielni


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” z siedzibą w Krakowie, os. Oświecenia 45 ogłasza konkurs na najem lokalu mieszkalnego nr 81A o powierzchni użytkowej 22,75 m2 położonego na 9 piętrze w budynku wielorodzinnym os. Mistrzejowice 14 w Krakowie.

Warunki wynajmu lokalu:
1) Stawka wywoławcza czynszu najmu wynosi 25,00 zł netto za 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania plus obowiązujący podatek VAT.
2) Oprócz czynszu najmu Najemca będzie uiszczał opłaty eksploatacyjne oraz opłaty z tytułu korzystania z mediów, tj.: centralne ogrzewanie, woda i ścieki oraz abonament za wodomierz
główny.
3) Najemca zobowiązany jest wpłacić kaucję (zwrotną) w wysokości 2.500 zł w dniu podpisania umowy.

W konkursie na najem w/w lokalu mogą wziąć udział członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświecenia” w Krakowie oraz osoby nie będące członkami Spółdzielni.

Pierwszeństwo najmu przysługuje członkom Spółdzielni.

Oferta winna zawierać:
1. Imię i nazwisko, adres oferenta, nr telefonu do kontaktu;
2. Proponowaną stawkę czynszu najmu netto za 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania;
3. Pisemne oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami konkursu oraz zobowiązaniu do zapłaty kaucji;
4. Oświadczenie Oferenta stwierdzające, że nie zalega z płaceniem podatków lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności – dotyczy zarejestrowanych firm lub osób fizycznych;
5. Oświadczenie Oferenta stwierdzające, że nie zalega ze składkami na ubezpieczenia społeczne lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności – dotyczy zarejestrowanych firm lub osób fizycznych;

Z projektem umowy najmu oraz regulaminem najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, miejsc postojowych, garaży, powierzchni oraz gruntów w SM „Oświecenia” w Krakowie można
zapoznać się w siedzibie Spółdzielni na os. Oświecenia 45, pokój nr 15.

Szczegółowe informacje dotyczące wynajmowanego mieszkania można uzyskać pod numerami telefonów: 12 642-76-80, 12 647-05-65 lub 12 642-53-21.

Oferty prosimy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na najem lokalu mieszkalnego 81A na os. Mistrzejowice 14 w Krakowie” na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia”, 31-636 Kraków, os. Oświecenia 45, pokój nr 11, do dnia 20.07.2020r.  w następujących godzinach:
do godz. 10°° – członkowie SM „Oświecenia” w Krakowie
do godz. 11°° – osoby nie będące członkami Spółdzielni

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny.

Pozostałe artykuły