Strona głównaPrzetargiNajem lokalu użytkowego nr 6A (440,49 m2) na os. 2 Pułku Lotniczego

Najem lokalu użytkowego nr 6A (440,49 m2) na os. 2 Pułku Lotniczego

Adres:

os. 2 Pułku Lotniczego 44

Termin składania ofert:

05.02.2021 r.

do godz. 10°° – członkowie SM „Oświecenia” w Krakowie
do godz. 11°° – osoby nie będące członkami Spółdzielni


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” z siedzibą w Krakowie, os. Oświecenia 45, ogłasza konkurs na najem lokalu użytkowego nr 6A o łącznej powierzchni 440,49 m2 położonego w budynku mieszkalno – usługowym nr 44 na os. 2 Pułku Lotniczego w Krakowie.

Warunki wynajmu lokali:

 1. W okresie do końca 2021 roku z uwagi na pandemię stawka wywoławcza za czynsz najmu wynosi:
 1. za powierzchnię lokalu wynoszącą 227,70 m² usytuowaną na parterze – 20 zł netto za 1 m2 plus obowiązujący podatek VAT;
 2. za powierzchnię lokalu wynoszącą 212,79 m² usytuowaną w piwnicy- 10 zł netto za 1 m2 plus obowiązujący podatek VAT;

W okresie od 1 stycznia 2022 roku stawka wywoławcza za czynsz najmu wynosi:

a) za powierzchnię lokalu wynoszącą 227,70 m² usytuowaną na parterze – 25 zł netto za 1 m2 plus obowiązujący podatek VAT;

b) za powierzchnię lokalu wynoszącą 212,79 m² usytuowaną w piwnicy- 12 zł netto za 1 m2 plus obowiązujący podatek VAT;

 1. Czas trwania umowy – 10 lat licząc od dnia podpisania umowy lub inny okres do ustalenia;
 2. Lokal dostępny do użytku od 01.03.2021r. ;
 3. Czas przeznaczony na adaptację pomieszczeń – 1 miesiąc od dnia podpisania umowy (w tym czasie czynsz nie będzie pobierany). Najemca na własny koszt dokona adaptacji pomieszczeń. Istnieje możliwość partycypacji Spółdzielni w kosztach adaptacji.
 4. Oprócz czynszu najmu Najemca będzie uiszczał opłaty z tytułu korzystania
  z mediów, tj.: woda i ścieki oraz abonament za wodomierz główny;
 5. Najemca zobowiązany jest wpłacić kaucję (zwrotną) w wysokości jednomiesięcznego czynszu w dniu podpisania umowy;
 6. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłata wadium w kwocie 500 zł, które należy wnieść do dnia 04.02.2021r. na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. nr 40 1020 2906 0000 1202 0013 8081 (kserokopię przelewu należy dołączyć do składanej oferty).

Spółdzielnia zwraca wadium uczestnikom konkursu, których oferty nie zostały wybrane jako najkorzystniejsze, niezwłocznie po zawarciu umowy najmu.

W przypadku nie zawarcia umowy przez najemcę wybranego w drodze konkursu w terminie wyznaczonym w zawiadomieniu, Spółdzielnia może odstąpić od zawarcia umowy najmu, a kwota wadium przepada na rzecz Spółdzielni.

 1. W okresie lockdownu – czynsz do negocjacji!

W konkursie na najem w/w lokali mogą wziąć udział członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświecenia” w Krakowie oraz osoby nie będące członkami Spółdzielni. Pierwszeństwo najmu przysługuje członkom Spółdzielni

Oferta winna zawierać:

 1. imię i nazwisko (nazwę) oferenta, adres do doręczeń, adres firmy, nr telefonu oraz adres e-mail do kontaktu, NIP;
 2. proponowaną stawkę czynszu najmu netto za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali – odrębnie dla parteru i piwnicy lokalu;
 3. szczegółowy rodzaj działalności, która ma być prowadzona w wynajmowanym lokalu;
 4. pisemne oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami konkursu oraz zobowiązaniu do zapłaty kaucji;
 5. dowód wniesienia wadium ;
 6. w przypadku przedsiębiorców – aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualny wydruk z CEIDG z adnotacją „aktywny”;
 7. oświadczenie (zaświadczenie) stwierdzające, że Oferent nie zalega z płaceniem podatków lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności – dotyczy zarejestrowanych firm lub osób fizycznych,
 8. oświadczenie (zaświadczenie) stwierdzające, że Oferent nie zalega ze składkami na ubezpieczenia społeczne lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności- dotyczy zarejestrowanych firm lub osób fizycznych.

Z projektem umowy najmu oraz regulaminem najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, miejsc postojowych, garaży, powierzchni oraz gruntów w SM „Oświecenia” w Krakowie można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni na os. Oświecenia 45, pokój nr 15.

Lokale można oglądać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu – 12 642-76-80, 12 647-05-65 lub 12 642-53-21. Informacje dodatkowe o konkursie można uzyskać pod nr tel. 12 647 46 06.

Oferty prosimy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na najem lokalu użytkowego nr 6A na os. 2 Pułku Lotniczego 44 w Krakowie” na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia”, 31-636 Kraków, os. Oświecenia 45, pokój nr 11, do dnia 05.02.2021r. w następujących godzinach :

do godz. 10°° – członkowie SM „Oświecenia” w Krakowie

do godz. 11°° – osoby nie będące członkami Spółdzielni

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny.

Pozostałe artykuły