Strona głównaPraca archiwumZastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Eksploatacyjnych

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Eksploatacyjnych

RADA NADZORCZA Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświecenia” w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko:

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Eksploatacyjnych

Wymagania ogólne wobec kandydatów:

 • Wykształcenie wyższe
 • Co najmniej 10 letni staż pracy, w tym 5 letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej PIIB
 • Znajomość prawa spółdzielczego i zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych
 • Znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami
 • Dobra znajomość obsługi komputera, w szczególności: Word i Excel, oraz znajomość programów do kosztorysowania
 • Znajomość zagadnień prawa pracy
 • Nastawienie pro klienckie i umiejętność komunikacji oraz budowania dobrych relacji
  z mieszkańcami
 • Umiejętność kierowania zespołami ludzkimi
 • Umiejętność zarządzania i podejmowania szybkich decyzji
 • Oświadczenie o niekaralności
 • Oświadczenie o zdolności do pracy na stanowisku kierowniczym (potwierdzenie tej zdolności orzeczeniem lekarskim w razie wyboru na stanowisko)
 • oświadczenie o nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświecenia” w Krakowie oraz stosowanie się do art. 57 ustawy o prawie spółdzielczym, brak pokrewieństwa i powinowactwa w stosunku do członków Rady Nadzorczej
 • zgody RODO kandydatów do pracy, dot. danych osobowych, kontaktu, oraz zapoznanie się z klauzulą informacyjną

Preferowane dodatkowe wymagania:

 • umiejętność tworzenia i wdrażania programów restrukturyzacyjnych
 • podstawowa znajomość ustawy o rachunkowości

Zgłaszanie kandydatów:

 • warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu konkursowym jest złożenie pisemnej oferty w terminie do dnia 16.07.2021 do godz. 12,00
 • ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie bezpośrednio w sekretariacie siedziby Spółdzielni w dni robocze, od poniedziałku do czwartku w godz. 8,00-15,00, w piątki w godz. 8,00 – 12,00 lub przesłać na adres : Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” w Krakowie, os. Oświecenia 45, 31-636 Kraków z dopiskiem:
  „Postępowanie konkursowe na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Eksploatacyjnych, NIE OTWIERAĆ”
 • na kopercie nie umieszcza się danych kandydata
 • w przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty, decyduje faktyczna data wpływu zgłoszenia, a nie data stempla pocztowego

ZGODA KANDYDATA DO PRACY:

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb procesów rekrutacji przez Spółdzielnię Mieszkaniową Oświecenia z siedzibą w Krakowie adres: os. Oświecenia 45, 31-636 Kraków w celu obecnych i przyszłych naborów do pracy przez okres pięciu lat.

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

(data i podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r informuję, iż:

 1. administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Oświecenia z siedzibą w Krakowie, adres: os. Oświecenia 45, 31-636 Kraków nr tel. 12 647 07 08, email sekretariat@oswiecenia.pl
 2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Spółdzielni to: tel. 12-647-07-08
 3. dane przetwarzane są w celu realizacji praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy / rekrutacji, na podstawie prawnej art. 6 1 b i c oraz art. 9 ust. 2 d ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r, oraz art. 221 §1 K.P.,
 4. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami Administratora,
 5. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
 6. każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 7. podanie danych osobowych jest wymogiem umownym / warunkiem zawarcia umowy,
 8. osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania, konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji przez administratora zadań ustawowych i statutowych.

(data i podpis)

Pozostałe artykuły