Strona głównaPrzetargiKonkurs na brokera ubezpieczeniowego

Konkurs na brokera ubezpieczeniowego

KONKURS NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO

ORGANIZATOR KONKURSU:

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA OŚWIECENIA W KRAKOWIE OS. OŚWIECENIA 45 31-636, Kraków NIP: 6750005737 REGON: 000991700

Ogłasza konkurs w celu wyboru brokera ubezpieczeniowego, celem zapewnienia obsługi brokerskiej na potrzeby ubezpieczeniowe Spółdzielni Mieszkaniowej Oświecenia w Krakowie.

Wyłoniony w drodze konkursu broker ubezpieczeniowy zawrze z Organizatorem umowę o świadczenie usług brokerskich oraz udzielone zostanie mu pełnomocnictwo (zlecenie brokerskie).

Konkurs prowadzony będzie zgodnie z przepisami:

1. Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia z dnia 11 września 2015 r. (tj. z dnia 15 czerwca 2021 r., Dz.U. z 2021 r. poz. 1130);

2. Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń z dnia z dnia 15 grudnia 2017 r. (tj. z dnia 11 września 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 1881).

I. ZAKRES UBEZPIECZENIA

Zakres ubezpieczenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświecenia” w Krakowie będzie obejmował w szczególności: ubezpieczenie mienia, w tym sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, w tym obowiązkowe ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości, ubezpieczenie odpowiedzialności członków władz Spółdzielni, inne linie ubezpieczenia zostaną ustalone w toku procesu ofertowania.

II. WARUNKI STAWIANE OFERENTOM

W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają poniższe wymagania.

Wymagania ogólne:

 1. Zezwolenie na prowadzenie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń.
 2. Działalność na rynku pośrednictwa ubezpieczeniowego nieprzerwanie od co najmniej 3 lat.
 3. Dysponowanie odpowiednim potencjałem kadrowym, w tym przynajmniej 1 osobę przeszkoloną z zakresu zamówień publicznych oraz 1 osobę z uprawnieniami radcy prawnego.
 4. Posiadanie znajomości zagadnień, związanych z organizacją i zarządzaniem spółdzielnią mieszkaniową oraz spółkami prawa handlowego.
 5. Posiadanie polisy odpowiedzialności cywilnej brokera zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej (tekst jednolity z dnia 1 lipca 2021 r., Dz.U. z 2021 r. poz. 1294), oraz w przeciągu ostatnich 3 lat (na dzień ogłoszenia Konkursu) nie odnotowali wypłat odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania działalności brokerskiej.
 6. Nie zaleganie z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.
 7. Posiadane doświadczenie w zakresie obsługi ubezpieczeniowej dużych podmiotów – o strukturze wielooddziałowej.
 8. Osobiste zaangażowanie we wszystkie procesy w zakresie świadczenia usług brokerskich. Zakaz podzlecenia świadczonych usług brokerskich.
 9. Posiadają system IT, umożliwiający rejestrację oraz prowadzenie szkód zgłaszanych przez organizatora. Tworzenie raportów oraz analiz przebiegu szkodowego ubezpieczenia.

II. DOKUMENTY, JAKIE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY CELEM POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW STAWIANYCH OFERENTOM

 1. Zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności brokerskiej.
 2. Polisa odpowiedzialności cywilnej brokera.
 3. Odpis KRS lub z CEIDG nie starszy niż 1 miesiąc.
 4. Wykaz 10 największych obsługiwanych klientów pod względem przypisu składki brutto (Nazwa, adres, NIP, REGON).
 5. CV brokerów ubezpieczeniowych wraz z opisem doświadczenia.
 6. Zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS potwierdzających odpowiednio, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 7. Oświadczenie, zawierające dane teleadresowe Oferenta, zawierające m.in. adres do korespondencji oraz telefon kontaktowy i adres poczty elektronicznej – w miejscowości siedziby Organizatora konkursu.
 8. Oświadczenie o związaniu ofertą do 5 listopada 2021 r.
 9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oferenta.

 III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferent przedstawia tylko jedną ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszych warunkach konkursu.
 2. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
 3. Dokumenty należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do występowania w imieniu Oferenta. Natomiast wymagane oświadczenia powinny być złożone wyłącznie w oryginale i podpisane przez Oferenta.

Ponadto Oferta powinna zawierać propozycję obsługi ubezpieczeniowej organizatora konkursu, zawierającą w szczególności:

a) koncepcję współpracy w zakresie przygotowania programu ubezpieczenia, zasad i sposobu wykonania audytu ryzyka ubezpieczeniowego i likwidacji szkód (max 10 stron, czcionka Calibri 12).

b) wzór umowy o świadczenie usług brokerskich oraz wzór pełnomocnictwa (slipu brokerskiego).

IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE PROWADZONEJ PROCEDURY

 1. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczącego prowadzonej procedury konkursowej należy kierować na adres mailowy organizatora: sekretariat@oswiecenia.pl
 2. Oferentom nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów udziału w postępowaniu.
 3. O wyniku konkursu oferenci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną (e-mail).

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADANIA OFERT

 1. Oferty wraz z załącznikami należy złożyć na dzienniku podawczym Spółdzielni do dnia 28.10.2021r. do godz. 14:00 lub pocztą (obowiązuje data wpływu na dziennik podawczy Spółdzielni).

VI. OCENA OFERT

 1. Oferty wykonawców, nie spełniających warunków konkursu zostaną odrzucone.
 2. Organizator dokona wyboru oferty wykonawcy w oparciu o przedstawione wraz z ofertą koncepcje oraz zaproponowane rozwiązania, dotyczące zakresu ubezpieczeń, procesu likwidacji szkód i innych atutów, wynikających ze współpracy z wybranym oferentem.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego z wykonawców i unieważnienia konkursu bez podania uzasadnienia.

Pozostałe artykuły